Aannemersfederatie en KOMO sluiten Kwaliteitscoalitie bouw

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

30 juni 2017

De implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het daarbij behorende instrumentarium t.b.v. kwaliteitsborging vraagt van de gehele bouwkolom bijzondere aanpassingen t.a.v. werkprocessen, kwaliteitsmanagement, rapportage, documentatie en bewijslast.

 

Vanuit hun eigen rol hebben AFNL en KOMO in het kader van (maatschappelijke)verantwoordelijkheid diensten ontwikkeld t.b.v. de markt in relatie tot de Wkb.

 

Op basis van de uitganspunten van AFNL en KOMO m.b.t. tot de ontwikkeling van deze diensten zijn de besturen van mening dat samenwerking een duidelijke meerwaarde kan genereren voor de verschillende doelgroepen waarbij vakmanschap en risicobeheersing centraal staan.

 

Doelstellingen en ambities AFNL
Waardering voor vakmanschap, vakkennis en verantwoordelijkheid vormen de basis van het “AFNL” instrument in het kader van de Wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” waarbij de verantwoordelijkheid voor het aantoonbaar leveren van kwaliteit in eerste instantie ligt bij de opdrachtnemer.

 

De regeldruk en administratieve lasten dienen zo laag mogelijk gehouden te worden door nadrukkelijk invulling te geven op basis van eigen verantwoordelijkheid waarbij gestuurd wordt op een zo laag mogelijke inspanning van een kwaliteitsborger.

 

De benadering vanuit verantwoordelijkheid naar de opdrachtgever vraagt om een duidelijke éénduidige taal waarbij de integrale benadering van een bouwwerk centraal staat en informatie uitwisseling door de gehele bouwkolom kan plaatsvinden.

 

Doelstellingen en ambities KOMO
Op basis van een door het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) opgesteld Programma van Eisen is het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KiK) ontwikkeld. De kernbegrippen zijn: generiek (alle bouwtypen en gevolgklassen), hybride (geborgde toelevering wordt gehonoreerd) en verzekerbaar (een first party prestatieverzekering  moet geboden worden). 

 

De doelstelling van Kik is om in samenwerking met de Certificerende Instanties (CI) als Instrument Aanbieder (IA) te gaan opereren in het kader van de Wkb. Kwaliteitsborgers (KB) kunnen middels een licentie overeenkomst  met KiK hun borgingstaken uitvoeren. 

 

KiK wordt ook ter beschikking gesteld aan de ontwikkelaars, voorschrijvers en de bouwers.  Doelstelling hiervan is om de kwaliteit van producten, processen en diensten in een zo vroeg mogelijk stadium aantoonbaar te maken opdat vervolgens de kwaliteitsborger een zo gering mogelijk borgingsinspanning hoeft te leveren.

 

Kansen
Partijen constateren dat de doelstellingen en ambities t.a.v. de Wkb aanvullend zijn en elkaar in hoge mate kunnen versterken. Zonder deze in een uitputtend overzicht te kunnen geven mogen de volgende punten reeds genoemd worden:

 

• De optimale inzet van kwaliteitsinstrumenten vraagt om de waardering van aangetoond vakmanschap en vakkennis in een zo vroeg mogelijke fase. De resultante hiervan is een efficiënte kwaliteitsborging en een onderscheidend vermogen in de markt van partijen die dit kunnen.
• Actoren in de bouwkolom hebben behoefte aan een eenduidige taal zodat de communicatie effectief en efficiënt kan verlopen (het Esperanto van de bouw).
• KiK als generiek en hybride instrument en het  AFNL  instrument als specifiek instrument completeren elkaar waarbij reductie in borgingsinspanning en daarmee een onderscheidend vermogen in de markt, kwalitatief en financieel gerealiseerd kan worden.
• De AFNL richt zich primair op de MKB hoofdaannemer en gespecialiseerde (onder)aannemer terwijl KOMO zich primair op de borger richt. Door de integrale ketengerichte benadering in de samenwerking  en het daarmee bieden van een gezamenlijke taal voor de categorieën bouwer en borger draagt bij om te komen tot één gezamenlijke taal, lage administratieve lasten en kosten en waardering voor vakmanschap en vakkennis.

 

Uitgangspunten:
• Partijen onderkennen dat  hun systematiek  een “open” systematiek dient te zijn waarvan ook niet leden “gebruik” kunnen maken.
• Partijen onderkennen de relevantie van herkenbaarheid voor de doelgroep en de markt maar ook de eigen herkenbaarheid.
• Partijen onderkennen de relevantie  van betrokkenheid van de stakeholders in de sturing en vormgeving van het instrument KiK.
• Partijen staan open voor bredere allianties en onderkennen dat ook andere private partijen de systematiek aanvullend kunnen versterken (bijv. verzekeraars met specifieke private eisen).
• KiK zal zonder winstoogmerk in de markt worden gezet en operationeel onder toezicht van een Stuurgroep en Technische werkgroep worden gesteld. De stakeholders zullen hierin vertegenwoordigd zijn.
• Primair zijn partijen verantwoordelijk voor de (voor)financiering van hun eigen deel van de systematiek. Opbrengsten ter dekking van de investeringen en kosten worden gegenereerd door licentieopbrengsten verkregen uit gebruik door de markt.

 

Het bestuur van AFNL en KOMO spreken uit dat zij elkaars diensten ontwikkeld in het kader van de Wkb waarderen en de kansen van de samenwerking onderkennen. Partijen bekrachtigen hiermee de intentie om deze samenwerking verder vorm te geven in de ontplooiing van gezamenlijke activiteiten  en om deze samenwerking verder te versterken met andere stakeholders om hiermee een optimaal draagvlak in de markt te creëren.

 

Partijen hebben de ambitie om deze intentie in de komende drie maanden te concretiseren in een samenwerkingsovereenkomst.
 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam

Inschrijven nieuwsbrief