Roofing Holland 1999-04-14 Dakadvies als logisch onderdeel van projectmanagement

De klanten van PRC Bouwcentrum mogen er zijn. Het zijn onder meer gemeenten, grote projectontwikkelaars en gerenommeerde ondernemingen die van het brede dienstenpakket van PRC Bouwcentrum gebruik maken. Gerichte acquisitie op het bouwdeel dak heeft nog nooit plaatsgevonden en zal als het aan directeur Rob Termote van de divisie Techniek ligt, ook nooit plaatsvinden. "Onze opdrachtgevers krijgen voor hetzelfde geld het advies over daken erbij."

Bij het zien van de referentielijst van PRC Bouwcentrum zal menig adviesbureau in de dakenbranche de vingers aflikken. Akkoord, een echte vergelijking tussen het PRC Bouwcentrum dat zijn hoofdkantoor in Bodegraven heeft en het gespecialiseerde dakadviesbureau gaat op vele plaatsen mank. Maar aan de andere kant: PRC heeft die klanten toch maar: de Hogeschool Limburg huurde de expertise in voor de nieuwbouw van het hoofdgebouwencomplex in Heerlen, ABN AMRO deed dat voor het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam en het nabijgelegen tentoonstellingencomplex RAI. Verder was PRC Bouwcentrum betrokken bij de realisatie van 't Stadshart Amstelveen en de TBS-kliniek in Venray . Om nog maar te zwijgen van de grote reeks buitenlandse projecten. "En bij al die projecten worden de adviezen over daken er als het ware bijgeleverd," vertelt Rob Termote, een van de directieleden van de divisie Techniek.
PRC Bouwcentrum is in 1995 ontstaan uit een fusie van PRC BV Management consultants en Bouwcentrum Advies bv. PRC bv is opgericht in 1969 en heeft zich ontwikkeld als een management adviesbureau dat gespecialiseerd is in het begeleiden en adviseren van bouw- en huisvestingsprocessen in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw en infrastructurele werken.
Bouwcentrum is opgericht in 1946 en heeft als kennisinstituut in de bouw in de naoorlogse jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw. In latere jaren kwamen de accenten te liggen op het adviseren van het bedrijfsleven en de overheid bij de strategische en beleidsmatige ontwikkeling van techniek, organisatie, regelgeving en speelde het bureau een belangrijke rol bij de kennisoverdracht in de bouwkolom.

Sterke groei

In de afgelopen jaren, met name sinds de fusie, is PRC Bouwcentrum sterk gegroeid. Volgens Termote is met name het belang van de adviespoot van de organisatie sterk toegenomen. Inmiddels telt de totale organisatie zo'n driehonderd hoog opgeleide medewerkers die bij een van de drie divisies in dienst zijn, of beter gezegd mede aandeelhouder zijn van de organisatie. Naast de divisie Advies, de divisie Projectmanagement is er een divisie Techniek. Onder Techniek valt onder meer de bouwpathologìe, beheer en onderhoud, gebouwbeoordeling en daken. Het zijn de adviseurs van de divisie techniek die het feitelijke antwoord geven op alle technisch georiënteerde vastgoedvraagstukken. De expertise van deze divisie ligt op diverse deelgebieden zoals gebouwbeoordeling, energiebesparing en prestatiemeting. Termote: "Het is met name de samenvoeging van deze specifieke deskundigheden die onze positie sterk maakt. Een soort kruisbestuiving die er voor zorgt dat de som der delen groter is dan het geheel. We hebben natuurlijk onze historie mee maar het feit dat PRC Bouwcentrum bij zoveel grote projecten is betrokken, is vooral ook te danken aan het gegeven dat we een groot aantal disciplines in huis hebben. Het is een voortdurend proces van kennis vergaren, deskundigheid uitdiepen en verbreden, en die deskundigheid vervolgens weer inzetten ten behoeve van andere projecten."
Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' is PRC Bouwcentrum de laatste jaren bijzonder succesvol wat betreft de uitbreiding van haar activiteiten. Veel van die kennis wordt vergaard in opdracht van rechtbanken die een onafhankelijke technische rapportage wensen.

Honderden opdrachten

De bouwpathologen werken op een zeer breed terrein en verwerken honderden opdrachten per jaar variërend van vochtproblemen en scheurvorming tot insectenplagen en ingestorte gebouwen. In de dakenbranche wordt steeds vaker gesproken over het bouwdeel dak waarmee de suggestie wordt gewekt alsof het hier om een op zichzelf staand onderdeel van een gebouw gaat. Het is een benadering die weinig aansluit bij de visie van PRC Bouwcentrum "Uiteraard gelden er ten aanzien van het dak zeer specifieke eisen wat betreft constructie- en prestatie-eisen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dak geen geïntegreerd onderdeel van het gebouw is. Waar specifiek op het dak gerichte adviesbureaus hun aandacht vooral op dat ene bouwdeel vestigen, kijken wij meer naar het geheel. Het dak moet waterdicht zijn, maar de gevel ook," aldus Termote.
Zeker in vergelijking met een tiental jaren geleden wordt er in het bouwproces door talloze partijen een kwalitatief hoogwaardig product afgeleverd, zo is de ervaring van de divisiedirecteur. Toch constateert PRC Bouwcentrum nog te vaak dat de bij architectenbureaus aanwezige kennis tekort schiet waar het gaat om de detailleringen. De Nederlandse architecten maken mooie projecten, vindt Termote, fraai vormgegeven en voorzien van deugdelijke materialen. "Maar wat we nog heel vaak tegenkomen zijn fundamentele fouten bij de aansluitingen. De oorzaak van de fouten ligt in mijn optiek trouwens niet zozeer bij de architect. Het is in eerste instantie de taak en verantwoordelijkheid van de architect om een goed ontwerp te maken. De architect let vooral op de vormgeving. De fouten die wij tegenkomen liggen meestal op het niveau van de technisch tekenaar. Die weet met de detailleringen lang niet altijd raad. Het probleem komen we ook tegen bij de aannemers. We zien bij hen eveneens dat men niet altijd over voldoende deskundigheid beschikt waar het de detailleringen betreft."

Oplossingen in de bouwkeet

Niet altijd is er dus voldoende kennis aanwezig. Maar de ontwikkelingen zijn hoopvol, vindt Termote. Aan het begin van zijn loopbaan was het nog heel gebruikelijk dat detailoplossingen in de bouwkeet werden bedacht. Die situatie komt steeds minder voor, zo is zijn ervaring. Hij schrijft de verbeterde situatie toe aan het feit dat de werkvoorbereiders zich minder op het uitvoerende vlak bewegen. Vaak ook is de werkvoorbereiding toevertrouwd aan beter opgeleide medewerkers die op hun functie berekend zijn en zich volledig op hun taak kunnen concentreren. En niet in de laatste plaats trekt de praktijk lering uit de fouten die in het verleden zijn gemaakt.
Voor PRC Bouwcentrum vormen de fouten en de missers die de adviseurs in het bouwproces tegenkomen ten aanzien van de technische uitvoering een voortdurende bron van kennisinformatie. "Een belangrijke activiteit van PRC Bouwcentrum betreft exploitatie. De kennis van de medewerkers die zich met het deelgebied exploitatie bezighouden, koppelen wij consequent terug naar de werkvoorbereiding. De lijnen die er liggen zijn heel kort en bijzonder efficiënt. Dat aspect mis je bij vele bureaus Het gaat erom dat je voortdurend de kennis van bouwpathologie aanwendt voor nieuwe projecten. Leren van eerdere fouten. En vervolgens die kennis implementeren in beleid. Dat is het kenmerk van onze organisatie. En dat beleid ligt ook aan de basis van onze sterke positie in de bouwmarkt."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam