Roofs 2002-04-06 Floriade etaleert mogelijkheden tuindak

       

Begin deze maand opende koningin Beatrix in de gemeente Haarlemmermeer de Floriade. Op het 65 hectare grote tentoonstellingsterrein is een aanmerkelijke plek ingeruimd voor de diverse mogelijkheden op het gebied van dakbegroeiing. Want naar verwachting zal aan het dak in de nabije toekomst een aantal functies worden toegekend om het woon- en werkklimaat te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het benutten van het dakoppervlak als speelplaats, ontspanningsruimte of zelfs volledig ingericht park. Toenemend ruimtegebrek zal die ontwikkeling alleen maar bespoedigen. De toekomstvisie op daken is op het terrein van de Floriade uitgebeeld in de verschillende dakvlakken van het multifunctionele huis. De firma Van der Tol b.v. uit Amsterdam ontwierp en realiseerde een moestuin en een strandtuin. Over het achterliggende concept van dit ontwerp laten we Saskia Jansen en Aart Veerman van het bedrijf aan het woord.

 

Ontwerpen en bouwen zullen de komende jaren flink veranderen. Ruimtegebrek zal daken steeds meer een gebruiksfunctie geven. Bijvoorbeeld als plaats om te recreëren. De mogelijkheden lijken schier onbeperkt. Het impliceert een steeds nauwere samenwerking tussen bouwarchitecten enerzijds en hoveniers/landschapsarchitecten en dakbedekkingbedrijven anderzijds. Zelfs stedenbouwkundigen zullen gaan aanschuiven. Voor een optimaal resultaat zullen deze verschillende disciplines wel moeten samenwerken. De een kan namelijk niet zonder de kennis van de ander.

Multifunctioneel

“Robert Alewijnse, van Architectenstudio DP6, ontwierp in samenspraak met Henk Lagestraat van Woningbedrijf Amsterdam (projectmanager Groene Stad) een multifunctionele stad. In het ontwerp benadrukte de architect onder andere het meervoudig gebruik van daken. Voor de invulling van de verschillende dakvlakken zijn wij als hoveniersbedrijf ingeschakeld”, vertelt Aart Veerman. De landschaps- en tuinontwerpafdeling van het bedrijf, dat zich de laatste jaren sterker is gaan focussen op het gebied van tuindaken, koos voor een tweeledig concept. Saskia Jansen toont de foto’s. Het bovenste dakvlak werd voorzien van een moestuin en het lagere van een strandtuin. “Deze invulling reflecteert de visie van ons bedrijf op de ontwikkeling van groendaken in de nabije toekomst. Meervoudig ruimtegebruik in de compacte stad van nu vraagt en geeft mogelijkheden om daken anders aan te kleden. Met onze medewerking aan het paviljoen kunnen wij de toekomstvisie op de groene stad, op wonen en groen in het jaar 2010, etaleren en promoten. De voorbeelden zijn misschien hier en daar enigszins over geaccentueerd, maar het is juist bedoeld om te prikkelen. De kern van ons bedrijf is inrichting van de leefomgeving. Wij laten er zien dat er veel meer leven op het dak kan zijn”. De tekeningen illustreren dat. Het gebouw kent verschillende niveaus. Het hoogteverschil wordt bijvoorbeeld overbrugd door een glijbaan aan een trap. Kinderen kunnen zo al spelend naar een lager gelegen dak of naar de begane grond glijden. De glijbaan komt dan uit op het stranddak met duinen en een vijver. Hier is weer een prachtige andere speelmogelijkheid.
“Het ligt voor de hand dat in de toekomst daken worden ontworpen waar allerlei speel- en sportmogelijkheden in kunnen worden opgenomen. We praten dan wel over dakoppervlaktes van 10.000 of meer vierkante meters.”

Samenwerking

Het hoveniersbedrijf werkt nauw samen met dakbedekkingbedrijven om de projecten te realiseren. “Dat is een must. Met onze globale kennis van daken hebben wij vrij snel in de gaten of het goed zit op het dak. Maar een optimaal groen dak kan alleen tot stand komen als hovenier en dakdekker van elkaar’s kennis gebruik maken”, vervolgt Veerman zijn betoog. “Idealiter schuiven beide disciplines in een vroegtijdig stadium samen aan tafel. Een hovenier heeft de kennis over filters, drainage en gewicht van gekozen beplanting en weet welk soort beplanting niet op daken mag worden gebruikt. Een dakdekker heeft deze kennis nodig om het juiste dak aan te kunnen brengen.” Op de Floriade wordt nauw en prettig samengewerkt met dakdekker Mastum Daksystemen, die in dit geval de dakbedekking heeft gesponsord en aangebracht.
Aart Veerman verwacht dat in de toekomst hoveniers en dakdekkers gaan samenwerken met landschapsarchitecten maar ook met stedenbouwkundigen. “Denk bijvoorbeeld eens aan grootschalige dakoppervlakten van 20.000 tot zelfs 30.000 vierkante meters die ontstaan bij het overkappen van bijvoorbeeld een snelweg ten gunste van de aanleg van een park. Bij dergelijke complexe projecten is het aangenaam om samen te werken met visionair ingestelde mensen. Ondenkbaar lijken dergelijke projecten niet. In de compacte stad van straks zal grond twee keer worden gebruikt. Die wordt steeds schaarser en duurder. Wonen, werken en recreëren kunnen op een gemakkelijke manier nog dichter bij elkaar worden gebracht door meervoudig ruimtegebruik toe te passen op daken van grote woon- of kantoorcomplexen.”

Vereniging

De perspectieven die deze ontwikkelingen wellicht bieden, worden bevestigd door de oprichting van een vereniging. Nog geen maand geleden werd de vereniging van Dak- en Gevelbegroeningsspecialisten (DGS) opgericht. DGS zal zich vooral gaan richten op kwaliteitseisen en certificering om het imago van daktuinen hoog te houden.
“Als er veelvuldig daktuinen met inferieure dakbedekkingmaterialen zouden worden aangelegd, haalt dit op den duur het imago van daktuinen omlaag,” aldus Aart Veerman. De vereniging dient de belangen van haar leden te gaan behartigen door vooral de kwaliteit van groene daken te bewaken. De inmiddels acht aangesloten bedrijven beseffen het belang. De aanleg van daktuinen zit in een groeimarkt en groene daken zijn intussen een geaccepteerd bouwelement. Denkbaar is dat er overheidsrichtlijnen aan gaan komen. Ook dit is een reden voor de sector om zich te organiseren en binnen dit verband eigen kwaliteitseisen te formuleren en aan te scherpen. Want dakbedekking bij daktuinen is minutieus werk. “Bedrijven in de dakenbranche zullen hiervoor moeten openstaan. In de driehoek bouwer/architect, hovenier en dakdekker kan men waar het daktuinen betreft niet vanuit een concurrerende positie op elkaar’s stoel gaan zitten.” Gezien de groei in de aanleg van daktuinen wordt de hovenier in ieder geval integraal onderdeel van de dakbedekkingbranche waarbinnen overigens een kentering zichtbaar wordt. Gewone platte daken verkrijgen minder architectonische aandacht. Daken worden meer onderdeel van het landschap. De firma waar Saskia Jansen en Aart Veerman werken, richt zich op een groenere, leefbaardere omgeving. En dat is niet trendy, maatschappelijk relevant is een betere term, getuige ook de betrokkenheid van het Projectbureau Groene Stad van het Woningbedrijf Amsterdam aan het paviljoen op de Floriade. Ook dat werkt zo al actief aan leefbaarheid en buurtverbetering in de stad.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam