Roofs 2002-04-10 Kennis-Kunde-Kwaliteit

       

Het materiaal zink blijft ondanks weerleggingen nog vaak een beladen naam houden. Bij de opkomst van het milieubewustzijn werd zink schadelijk geacht voor dat milieu en in een kwaad daglicht gesteld. Sindsdien is er veel onderzoek verricht en konden de bevindingen al aardig worden bijgesteld. De Zinkmeesters is een modern gilde waarbij de betere zinkdakbedekkingsbedrijven zijn aangesloten. De vereniging werd in 1992 opgericht om te werken aan het imago van zink en heeft daartoe inmiddels een flinke bijdrage geleverd. Voorzitter Cees Dickhoff van de vereniging brengt de betekenis van het materiaal en het belang van zijn organisatie opnieuw onder de aandacht.

In samenwerking met NedZink bv werd ‘De Zinkmeesters’ in eerste instantie opgericht om het vakmanschap voor het aanbrengen van zinken daken en gevels herkenbaar te maken en de kwaliteit van het vakmanschap te verhogen. Als nevendoel gold het streven naar een procescertificering van zinkwerk. Aansluitend is daarbij voorlichting en informatieverstrekking gekomen. Het product en de branche voelden zich daartoe geroepen, gezien de reacties uit de markt. Opdrachtgevers, aannemers en architecten kunnen die eisen van vakmanschap nu in het bestek verwoorden.

Feiten

De milieu-effecten van zink zijn al geruime tijd onderwerp van discussie en ook van studie. Onderzoek heeft aangetoond dat de reputatie van zink als duurzaam bouwmateriaal een terechte is, ondanks het voorbehoud dat de overheid, semi-overheid en andere organisaties soms hebben. Dat wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het gegeven dat zink een natuurlijk en essentieel element is, dat van nature in het milieu voorkomt en onmisbaar is voor alle leven. Er wordt veel te veel nadruk gelegd op zinkafspoeling waarbij bovendien soms met gedateerde emissiecijfers werd gewerkt. De teruggelopen zuurgraad van regen heeft de emissie van zink sterk doen dalen. De zinkemissies in Nederland als gevolg van de toepassing van titaanzink in de bouw vormen volgens meerdere rapporten van onder andere TNO-onderzoek momenteel ca. 4-5% (ca. 40 ton)van de totale zinklast; de rest is toe te schrijven aan de natuur, de zinklast die de grote rivieren binnenbrengen, het verkeer en de landbouw.
Bovendien spreekt de duurzaamheid van zink als bouwmateriaal. Zinken hemelwaterafvoersystemen en dak- en gevelbekledingen kennen een bijzonder lange levensduur. Daarnaast wordt oud bouwzink volledig gerecycled zonder kwaliteitsverlies.

Profiel

Het milieuprofiel van een zinken dakgoot is gunstig in vergelijk met alternatieven. Net als bij het materiaal lood is er toch een discussie ontstaan over de relatie zink en milieu. De reeds lang boven de markt hangende te verwachten overheidsmaatregelen om het gebruik van zink in de bouw te reguleren zijn tot nu toe uitgebleven en zullen dat wellicht ook in de toekomst. Het heeft er alle schijn van dat zink de weg van lood zal gaan volgen en het materiaal in alle opzichten een aanvaardbare keuze blijft.
“De Zinkmeesters zullen daarbij toezien op de juiste toepassingen, want dat is waar het om draait,” aldus Dickhoff. “Tevens zullen wij nauw letten op de juiste interpretaties van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar emissies door afspoeling en de effecten daarvan.
Aanbevelingen die een zinkgehalte van het oppervlaktewater toestaan dat onder het niveau ligt van de van nature aanwezige zinklast zullen nooit tegen de branche gebruikt mogen worden.”

DuBo

Op grond van een rapport van TNO-MEP (Milieu, Energie en Procesinnovatie) van eind 1999 waarin de minimale bijdrage van titaanzink als gevolg van de afspoeling ervan door regenwater wordt bevestigd, werd door het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) en de Stichting Duurzaam Bouwmetaal verzocht om de nationale emissieregistratie voor het afleiden van de diffuse emissie van zink te herzien.
Op basis van voortschrijdend onderzoek was al eerder in 1998 besloten om de variabele maatregel tegen zinken goten uit het Nationale DuBo-pakket te halen.
De normstelling op basis waarvan dat gebeurde bleek namelijk wetenschappelijk aanvechtbaar en gebaseerd op onvolledige informatie. Juist daardoor heeft menig (lokale) overheid ten onrechte een defensieve houding aangenomen ten opzichte van het gebruik van zink in de bouw. Een wetenschappelijke zuivere normstelling zal zink ongetwijfeld weer de terechte kwalificering ‘duurzaam bouwmateriaal’ geven,“ aldus Dickhoff.

Te doen

“Er blijft voor De Zinkmeesters dus nog genoeg te doen. Niet alleen in de strijd om diskwalificatie van het materiaal, vooral ook promotioneel actief in het wijzen op de mogelijkheden die het materiaal heeft in zijn toepassingen. Theo van Houten beschreef in Roofs onlangs al de toename van zink in architectonische ontwerpen. Gevels worden er steeds vaker mee bekleed en ook als dakbekleding is zink bezig aan een come-back. Het is goed om te weten dat De Zinkmeesters procesgecertificeerd zijn en daarbij kunnen terugvallen op BRL 5212 (Beoordelingsrichtlijn) die De Zinkmeesters samen met NedZink bv en certificeerbedrijf BKB (BV Kwaliteitsverklaringen Bouw) opstelden. Deze Nationale BRLvormt de basis voor het KOMO-procescertificaat Zinken Dak- en Gootconstructies.
De groep Zinkmeesters waakt ook over een verantwoorde prijs-kwaliteitverhouding en reikt de architect, opdrachtgever of projectontwikkelaar de helpende hand bij het realiseren van projecten.
Tenslotte bieden de Zinkmeesters de mogelijkheid aan van een verzekerde garantie van l0 jaar. Kortom,” zo besluit Dickhoff zijn betoog “de drie K’s vormen voor Zinkmeesters een ideale leidraad.”

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam