Roofs 2002-04-20 Maasoevers Hoogvliet zet punt achter mega dakrenovatie

       

Een verslag van een zeer groot renovatieproject waarbij de opdrachtgever gekozen heeft voor een nauwe samenwerking met dakdeskundigen, zowel onafhankelijk als gebonden.

Maasoevers Hoogvliet, onderdeel uitmakend van de Volkshuisvestingsgroep Woonbron-Maasoevers, is bezig met een grote herstructureringsoperatie van haar woningbezit. Veel van de uit de jaren 60 stammende portiek- en galerijwoningen worden gesloopt en vervangen door hoogwaardige nieuwbouwcomplexen in de huur- en koopsector. Daarnaast worden diverse complexen eengezinswoningen verkocht. Van de woningen welke in de verhuur blijven bij Maasoevers Hoogvliet wordt zowel het casco als de uitrusting kwalitatief op een hoger niveau gebracht. In dit kader zijn ook de daken van vele woning projecten niet ongemoeid gelaten. In 1998 is gestart met de voorbereidingen voor een zeer grootschalig renovatieproject waarbij ruim 70.000 vierkante meter dakvlak vernieuwd moest worden. Het project, verdeeld in 8 complexen, bestaat uit eengezinswoningen, flatwoningen, garages en enkele kantoorpanden. Inmiddels is de laatste vierkante meter dakbedekking aangebracht en wordt ruim drie jaar later door de heer Louis van Beekum, projectleider voor deze renovatie van Woonbron-Maasoevers, terug gekeken op een succesvolle operatie.

Voorbereidingsfase

Louis van Beekum is medewerker technisch beheer bij Maasoevers Hoogvliet. “Dakbouwkunde is ingewikkelde materie waar specifieke kennis en ervaring voor nodig is. Vooral bij het beoordelen van bestaande daken en het ontwerpen van verantwoorde nieuw dakconstructies” aldus Van Beekum. Hij heeft altijd al een bijzondere interesse gehad voor het bouwdeel dak. Het was eigenlijk ook logisch dat Van Beekum de zware taak van projectleider voor deze dakrenovatie als een uitdaging zag en naar zich toe trok. Al snel was de dakinspectie ter voorbereiding op de renovatie in volle gang. Voor deze intensieve klus is de samenwerking aangegaan met Bouwtechniek BTS ter Stege uit Lexmond. Na inventarisatie van de aanwezige situatie op de daken en een globale inschatting van de hoeveelheden is door Van Beekum het programma van eisen (PVE) geformuleerd. In het PVE is onder andere opgenomen dat de toe te passen toplagen in het bezit moeten zijn van een milieuverklaring. Daarnaast heeft de bewezen duurzaamheid van de toplagen een belangrijke rol gespeeld omdat de verwachte resterende exploitatie termijn van de huurwoningen van belang was voor de materiaal keuze. De materiaal keuze heeft zich beperkt tot het topsegment van de met APP gemodificeerde bitumineuze markt. Er is gekozen voor circa 40.000 m², DERBIGUM en circa 30.000 m² WEDEFLEX D4. Er is niet alleen gekozen voor deze producten maar ook in verband met de meerwaarde die deze keuze met zich mee brengt. Deze meerwaarde vertaalt zich onder andere in de controles die tijdens de uitvoering door de kwaliteitsdienst van EMPOL BV en het netwerk van professionele en kwalitatief hoogwaardige dakdekkersbedrijven die beide leveranciers omringen.

Constructies en materiaalkeuzes

Na de inventarisatie bleek al snel dat praktisch alle bestaande daken gesloopt dienden te worden en dat deze volledig opnieuw moesten worden opgebouwd. Door Van Beekum was in samenwerking met de leveranciers inmiddels een basisbestek gemaakt. Het bestek maakt onder andere duidelijk dat er gekozen moet worden uit twee type systemen. In feite komt het er op neer dat op steenachtige onderconstructies losliggende geballaste dakbedekkingsystemen worden aangebracht en op houtachtige onderconstructie is gekozen voor mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen. Bij deze systemen zijn na het einde van de levensduur bij de sloop van het dak de onderlinge constructiedelen eenvoudig gescheiden en te verwijderen hetgeen een milieu prestatie oplevert. Voor de daken is recycling garantie afgegeven, bovendien is tijdens de uitvoering het afvalzorgsysteem van DERBIGUM toegepast waardoor het merendeel van het snij-afval door de leverancier retour gezonden is naar de fabriek waar dit vervolgens is gerecycled. Zonder uitzondering zijn de daken voorzien van een dampremmende laag en een nieuwe isolatie. Het type isolatie materiaal is veelal afhankelijk van de beschikbare opstandhoogte en daarbij behorende maximale dikte. In nagenoeg alle gevallen is afschotisolatie aangebracht zodat regenwater voldoende en overeenkomstig het bouwbesluit wordt afgevoerd. Ook over de dakdetails is zorgvuldig na gedacht en is voor maatwerk oplossingen gekozen. De gemetselde schoorstenen zijn gesloopt en hebben plaats gemaakt voor aluminium verzamelkappen van ANJO. De rookgasafvoeren zijn voorzien van aluminium renovatiesystemen en er is gekozen voor dubbelwandig geïsoleerde aluminium ontluchtingen die met rubber manchetten goed passen in de bestaande binnenpijpen.

Uitvoering en toekomstig onderhoud

De uitvoering van het dakwerk is door de DERBIGUM erkenninghouders en WEDEFLEX dealers gerealiseerd. “Ik ben van mening dat dit een uitstekende keuze is geweest. De dakdekkers hebben bewezen hun vak tot in het kleinste detail prefect te beheersen. Een compliment voor deze mannen is hier zeker op zijn plaats” aldus Van Beekum. De goede samenwerking tussen de leveranciers en de dakdekkersbedrijven heeft er toe geleid dat voor toekomstige onderhouds- en garantie kwesties maatwerk oplossingen zijn aangeleverd. Zo is er voor elk project een meerjaren onderhoudsprogramma met een van de uitvoerde bedrijven afgesloten.

Huur- en koopwoningen door elkaar

“Voorafgaand aan de renovatie werkzaamheden waren wij op de hoogte van het feit dat een behoorlijk aantal van de woningen door de huidige bewoners gekocht zou worden. Om te voorkomen dat de eigenaren van de woningen er door alle mogelijke reparaties en plaatselijke renovaties van de daken lappendekens zouden maken (met de eventuele nadelige gevolgen voor de tussenliggende huurwoningen), hebben wij gekozen voor een totale renovatie. Met de betreffende dakdekkers is voor een periode van 10 jaar een onderhoudscontract afgesloten. Dit onderhoud was een onderdeel van het bestek en dus ook van de aanneemsom. De toekomstige eigenaren van deze nieuwe daken zijn dus voorlopig van het dakonderhoud verlost. Bovendien heeft de leverancier van de DERBIGUM dakbedekking de eigenaren geïnformeerd over de verzekerde garantie van 10 jaar waar de nieuwe eigenaren recht op hebben.” Wat ons betreft is dit een uitstekende oplossing.

R. van der Hoek, EMPOL BV

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam