Roofs 2005-07-09 Actualisering van de RI&E: geen luxe, maar noodzaak

Dat men wettelijk verplicht is op bedrijfsniveau een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA) te hebben, is algemeen bekend. Verreweg de meeste bedrijven zijn dan ook in het bezit van een geaccordeerde RI&E. Maar dat de RI&E actueel moet blijven door deze  jaarlijks te actualiseren is minder bekend.

• Dick Bos, BB&O Consultants

RI&E wordt de laatste tijd in de dakenbranche vooral geassocieerd met veilig werken op het dak en een plan om het dak als werkplek veilig te maken. De werkgever is verplicht de veiligheidsaspecten van het werk voor aanvang in kaart te hebben gebracht. Maar RI&E geldt evenzeer voor het gehele bedrijf en die RI&E moet regelmatig geactualiseerd worden. Vooral wanneer het een jaar of langer  geleden is dat men de RI&E heeft beoordeeld of laten beoordelen, is de actualisering van de RI&E een belangrijk punt. Waarom actualiseren? Omdat de RI&E altijd een momentopname betreft. Het geeft een

 beeld van de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf op het moment van de inventarisatie. Knelpunten, actiepunten en risicovolle situaties worden vervolgens, voorzien van deadlines, in het PvA verwerkt.

In de loop van het jaar behoren bepaalde punten te zijn afgehandeld. Tegelijkertijd komen er in de loop van het jaar nieuwe knel- en aandachtspunten bij. Het bedrijf staat niet stil: men groeit, men verandert, men breidt uit. Er kunnen veranderingen hebben plaatsgevonden die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf: meer/minder personeel, andere werkmethodes, nieuw apparatuur, enzovoorts. Na verloop van één jaar is de PvA dus niet meer actueel.

Vandaar een jaarlijkse actualisering met uiteraard een verslaglegging. In de verslaglegging moeten in ieder geval de volgende punten worden opgenomen: bezoek van de Arbeidsinspectie en hun bevindingen, geconstateerde beroepsziekten en wat daaraan wordt gedaan, ongevallen en wat daaraan is gedaan, wat wordt er aan opleidingen gedaan en een opsomming van keuringen van apparatuur. Wanneer men gaat verhuizen of panden op de bestaande locatie aanbouwt, kan men niet volstaan met een actualisering, maar dient men vaak een geheel nieuwe RI&E op te stellen.

De actualisering hoeft niet te worden geaccordeerd door een arbodienst. Het voldoet om de verslaglegging bij de RI&E te bewaren. Een actualisering (inclusief concept PvA) neemt, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, één tot twee dagdelen in beslag. Dit is natuurlijk zelf te doen, maar om zeker te zijn dat niets over het hoofd wordt gezien, is het aan te raden dat men zich laat bijstaan door een deskundige.

 

 

Bakker, Barneveld & Oosthoek Consultants uit Middelharnis is een adviesbureau dat zich richt op zowel de zakelijke als de publieke sector en dat op verschillende gebieden advies levert. Zo levert men bedrijven advies op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieubeleid, bedrijfshulpverlening en managementsystemen. Ook worden BHV en VCA trainingen/opleidingen gegeven. Het bedrijf opereert op basis van een uitgebreid netwerk van specialisten op de deze gebieden. Dick Bos is mede-eigenaar van het adviesbureau. Hij heeft als veiligheidskundige ruime ervaring opgedaan in de bouwwereld.

 

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam