Roofs 2006-11-14 Verzekering van dakschade

Verzekeraars spelen in op de risico’s die lichte platte daken vormen als deze met teveel water of sneeuw worden belast. Zo maakte Interpolis onlangs bekend de schade aan daken van bedrijven door sneeuw- of waterdruk en schade door hagel standaard mee te verzekeren. Een op het eerste gezicht gunstige ontwikkeling, maar er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. Een kritische beschouwing door Nic-Jan Bruins.

Nic-Jan Bruins,
DGI Dak & Gevelingenieurs

In opdracht van Interpolis heeft het Amsterdamse onderzoeksbureau Memo2 onderzoek uitgevoerd onder ondernemers die ook gebouweigenaar zijn. Geïnventariseerd werd  welke schade men de afgelopen tijd heeft ondervonden als gevolg van extreme neerslag. Het ging daarbij om schades die al onder de dekking vielen, zoals lekkages en stroomstoringen, maar ook om schades die tot nu toe niet waren gedekt. Denk hierbij aan compleet ingestorte daken, vervolgschade en bijvoorbeeld omzetverlies doordat de klanten het bedrijf niet konden bereiken. Tevens werd de respondenten gevraagd wat zij aan dakonderhoud doen, of zij in de toekomst vaker dit soort calamiteiten verwachten en of zij van mening waren dat de verzekering dit soort schades zou moeten dekken.

Uit het onderzoek bleek, dat een minderheid van de ondervraagde bedrijven het dak op een afdoende manier onderhoudt. Om schade te voorkomen, maakt vier op de tien ondernemers geregeld de goten en afvoeren schoon, maar daar blijft het meestal bij. Vrijwel niemand kijkt serieus naar de toestand van het dak of onderzoekt mogelijkheden om bijvoorbeeld noodafvoeren te creëren. Dit zijn opmerkelijke cijfers, zeker als men in ogenschouw neemt dat een ruime meerderheid  (78%) verwacht dat calamiteiten zoals zich vorig jaar november in het oosten van het land voordeden, in de toekomst als gevolg van de klimaatveranderingen vaker voor zullen komen. In de uitzonderlijk natte maand augustus 2006 werd alleen al bij Interpolis voor bijna 900.000 euro aan schade gemeld, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Een groot deel van de ondervraagde bedrijven verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat men al volledig tegen deze schade was verzekerd. De diverse verzekeringsmaatschappijen zijn daarom in actie gekomen. Zo biedt Interpolis in reactie op het in september 2006 gehouden onderzoek een standaard neerslagdekking, waarbij bedrijven tegen een uiteraard (geringe) premieverhoging verzekerd zijn tegen dit soort calamiteiten. Ter voorkoming van de schades, zo meldt het verzekeringsbedrijf, zal men de klanten adviseren bij het treffen van preventieve maatregelen.

Zijn de gebouweigenaren hiermee geholpen?

Bij het besluit om neerslag standaard mee te verzekeren moet men zich realiseren dat de verzekeraar meer premie inkomsten dan schade uitkeringen verwacht. Natuurlijk geeft het de gebouweigenaar wel een prettig gevoel dat alle risico’s, die ontstaan door wateraccumulatie of overbelasting door sneeuw, zijn verzekerd.

Het zou dom zijn te denken dat door het afsluiten van een verzekering de daken niet meer kunnen instorten. Het blijft noodzakelijk maatregelen te treffen om de schades die aan het dak kunnen optreden te voorkomen. Alleen daken (gebouwen) die goed zijn ontworpen en samengesteld conform het ontwerp zullen gegarandeerd niet instorten door wateraccumulatie en/of sneeuw. Voor bestaande gebouwen betekent dit dat achteraf gecontroleerd zal moeten worden of er sprake is van een verantwoord constructief ontwerp. Hiervoor moet de dakconstructie worden ingemeten: buiten door een waterpassing op het dak ter bepaling van het afschot, vaststelling van het mogelijk aanwezige noodoverloopsysteem en bepaling van het gewicht van het dak; binnen door inmeten van de staalconstructie en/of controle van de bestaande staalconstructietekeningen.

Na de uitvoering van een rekenkundige controle op wateraccumulatiegevoeligheid en een sneeuwcheck kan een dak (zo nodig met aanpassing of plaatsing van een noodoverloopsysteem en/of aanpassing van de staalconstructie) worden goedgekeurd.

Als daken voldoen aan de gezamenlijk in Nederland afgesproken spelregels voor ontwerp en uitvoering zullen deze in beginsel niet instorten. Bij het schadeonderzoek dat door DGI in het verleden is uitgevoerd bleek in alle gevallen dat fouten in het ontwerp en/of uitvoering debet waren aan de instortingschade.

Uit preventieve overwegingen is er overigens alle waardering dat dakinstortingen door regenwater en sneeuw onder de aandacht worden gebracht van de gebouweigenaren. Zij dragen, en dat wordt onderschat, verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de gebouwen.

De inschatting is dat nog geen 20% van de bestaande gebouwenvoorraad is gecontroleerd op deze risico’s. Iedere gebouweigenaar die door verzekeraars overgaat de daken te controleren is winst. Onduidelijk is nog welke verantwoording de verzekeraar overneemt bij het adviseren in het uitvoeren van preventieve maatregelen.

Je moet je afvragen of dit moet leiden tot een premieverhoging voor een calamiteit welke naar verwachting (gebaseerd op Nederlandse maatstaven en bouwregelgeving) slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nog kan optreden. Het zou eerder stimulerend werken naar gebouwgebruikers toe korting te krijgen in plaats van extra premie te moeten betalen wanneer aangetoond wordt dat de daken goed zijn ontworpen en uitgevoerd. Het is om die reden van belang bijzondere aandacht te besteden aan de randvoorwaarden van deze nieuwe verzekering en de kleine lettertjes goed te bestuderen.

Nieuwe ontwikkeling

In dit kader is interessant te melden er een nieuw systeem Roof-Alert van Roof-Alert Europa BV uitontwikkeld is. Voor zover ons gepresenteerd een dakbewakingssysteem wat het gedrag van een dak permanent registreert en bij doorbuiging door sneeuw of regenwater een alarm doet afgaan waardoor schade kan worden beperkt en/of kan worden voorkomen. Medio januari 2007 zal de producent ons nader informeren, DGI en verzekeraars lijken in eerste aanleg enthousiast voor toepassing van een dergelijk systeem.

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. 

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam