Roofs 2015-02-10 BRL’s Veilig werken op hoogte in ontwikkeling

Met de ontwikkeling van twee BRL’s op het gebied van veilig werken op hoogte wordt een kwaliteitsslag beoogd in zowel het proces van aanbrengen van dakveiligheid (zo mogelijk gecombineerd met ontwerp en onderhoud) als de materialen zelf. Roofs sprak met drie van de initiatiefnemers.

Bij het gesprek is Marco de Kok van SGS INTRON Certificatie bv aanwezig. De certificatie-instelling voert de regie over de totstandkoming van de BRL’s en zal aansluitend het certificatieproces uitvoeren. Peter Miltenburg van Royal Roofing Materials bv en Edgar Veenman van Veenman Dakveiligheid Advies & Training zijn mede-initiatiefnemers van de BRL’s.

Onderscheidend vermogen

De ontwikkeling is feitelijk een gevolg van de activiteiten van dakgroothandel Royal Roofing Materials. Toen men in de loop van 2010 een veiligheidsassortiment ging voeren, ontstond de behoefte de klantenkring te informeren over de Arbowetgeving en het belang van veilig werken. Het bedrijf signaleerde dat op dit gebied te weinig bewustzijn en kennis in de markt aanwezig was. Deze regionale bijeenkomsten (acht in totaal) vonden in de loop van 2011 plaats (zie ook het artikel ‘Royal Roofing Materials lanceert veiligheidsconcept’ in Roofs mei 2011). De inhoudelijke invulling werd in samenwerking met het Instituut voor Dakveiligheid verzorgd.

Naar aanleiding van de discussies die tijdens deze bijeenkomsten werden gevoerd, constateerden de organiserende partijen dat er enerzijds onvoldoende bewustzijn op dit gebied aanwezig was waardoor veel partijen zich niet, of onvoldoende, bezighielden met veilig werken op hoogte. Anderzijds constateerde men een wildgroei aan adviserende instanties en keurmerken. “Om het gechargeerd te zeggen: met zijn allen doen we iets, maar we doen het niet goed,” zegt Peter Miltenburg van Royal Roofing Materials. “Op basis van deze bevindingen hebben we met een aantal vooraanstaande marktpartijen de koppen bij elkaar gestoken. Het idee ontstond om een Beoordelingsrichtlijn (BRL) te ontwikkelen, op basis waarvan KOMO kwaliteitsverklaringen kunnen worden uitgegeven. Op deze manier wordt aan de voorkant onderscheidend vermogen gecreëerd.”

Toen men eenmaal tot deze conclusie was gekomen, zijn verschillende certificatie-instellingen benaderd. “Met een BRL alleen kun je niets,” aldus Miltenburg. “Het gaat erom dat op basis van de BRL certificaten kunnen worden uitgereikt. Naar onze mening bood SGS INTRON Certificatie bv op dit gebied het beste advies en begeleiding, daarom zijn we met deze certificatie-instelling in zee gegaan.” Medio 2013 vond de eerste vergadering plaats, naar alle waarschijnlijkheid zal de BRL eerste helft 2015 ter kritiek worden aangeboden.

Twee BRL’s

Besloten is tot de ontwikkeling van twee BRL’s. BRL 9935 regelt dakveiligheid op procesniveau. De BRL is bedoeld voor de ontwerper, de installateur van de dakveiligheid en stelt kwaliteitseisen aan het ontwerp (maatvoering), de dakinrichting, dakopname, RI&E, advisering, etc. BRL 9934 regelt de dakveiligheid op productniveau, waarvan een deel is bedoeld voor fabrikanten en een deel voor de verwerkers van de producten. Net als in bijvoorbeeld EN 795 wordt hierin bepaald waar een veiligheidsproduct aan dient te voldoen, welke krachten het product aan moet kunnen, in welke situaties het product mag worden toegepast, etc. Er zijn overeenkomsten met EN 795 maar de BRL is vanzelfsprekend niet bedoeld voor het CE-merk.

Marco de Kok zet uiteen welk traject het document af moet leggen voor het in de markt kan worden gebruikt: “De BRL’s worden geschreven door SGS INTRON, op basis van input vanuit de Technische Commissie (TC). De TC is zodanig samengesteld dat een representatief deel van de markt is vertegenwoordigd. Wanneer de TC het eens is over de tekst, wordt deze aan de Commissie van Deskundigen (CvD) voorgelegd. Vervolgens wordt de BRL ter kritiek aan de markt voorgelegd. Na verwerking van de kritiek door de TC moet de CvD de definitieve tekst goedkeuren. Wanneer dit is gebeurd, moet de BRL worden goedgekeurd door Toetsingscommissie Bouwbesluit (TBB) en de harmonisatiecommissie Bouwbesluit (HCB). Pas als dit proces is doorlopen, zal de BRL werkzaam zijn en kunnen aan de hand hiervan de erkende kwaliteitsverklaringen worden afgegeven.”

Regelgeving

Er is al een veelvoud aan documenten op het gebied van veilig werken op hoogte beschikbaar, wat voegen deze BRL´s toe? Miltenburg: “Laat helder zijn: wij voegen geen regels toe, maar schrijven de BRL’s op basis van bestaande regelgeving. Daarmee geven wij invulling aan de wens van de overheid, die meer zelfregulering van de markt wil. Duidelijk is, dat de overheid alleen doelvoorschriften vaststelt, dit levert in de praktijk in veel gevallen onduidelijkheid op wanneer waaraan moet worden gedaan. In de BRL staan de minimale wettelijke eisen verwoord en worden aanvullende eisen geformuleerd. Bewustwording is niet het voornaamste doel, het gaat ons er voornamelijk om de kwaliteit van veilig werken op hoogte te borgen en zodoende het kaf van het koren te scheiden.”

De volgende stap is volgens de heren dat al in de bestekfase om het kwaliteitscertificaat zal worden gevraagd. Op deze manier zal als neveneffect ook de bewustwording op dit gebied groeien: “Verwerkers worden zich ervan bewust dat veiligheid een onlosmakelijk deel is van het product dat ze bieden. Opdrachtgevers worden zich ervan bewust van het feit dat dakwerkzaamheden op een veilige manier dienen te worden uitgevoerd en dat hier budget voor vrijgemaakt dient te worden. Vanzelfsprekend mag men van het certificaat afwijken, mits men aantoont dat het veiligheidsniveau gelijkwaardig is aan de kwaliteit die in het certificaat wordt geëist. In de praktijk zal dat lastig te realiseren zijn.”

Een KOMO kwaliteitscertificaat voor veilig werken op hoogte zou de bestaande certificaten op dit gebied overbodig maken. Veenman: “Dat klopt. In het verleden heeft het Instituut voor Dakveiligheid een dergelijk certificaat in de markt willen zetten en zo zijn er meer initiatieven geweest. Deze certificaten hebben onvoldoende draagkracht in de markt. Het onderstreept het belang van een geaccrediteerd certificaat. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste route is om te komen tot de broodnodige kwaliteitsborging op het gebied van veilig werken op hoogte en dat we zodoende kunnen bijdragen aan de verbetering van de dagelijkse praktijk op dit gebied.”

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de BRL’s ter kritiek zullen worden aangeboden en wanneer met de BRL’s gewerkt kan worden. Roofs houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

De initiatiefnemers verenigd in Stichting Nivoh (Nationaal Instituut voor Veiligheid Op Hoogte) zijn:

AA&C Nederland bv
Veenman Dakveiligheid Advies & Training
Daksafe bv
Patina Valbeveiliging bv
Elro Dakveiligheid bv
Dakmanagement Dakveiligheid bv
Royal Roofing Materials bv
ISFAS
Stichting Instituut voor Dakveiligheid
Feenstra Dakbedekkingen bv
Roof Care Holland Groep bv
Protect PBM bv

De Technische Commissies bestaan uit de volgende personen en partijen:

Technische Commissie Proces

Peter Miltenburg (Royal Roofing Materials bv)
Edgar Veenman (Veenman Dakveiligheid Advies & Training)
Fred Einmahl (ISFAS)
Max Kwantes (Patina Valbeveiliging)
René Hartman (BDA bv)
Jan Kwanten (Eurosafe Solutions bv)
André van den Engel (VEBIDAK, vakgroep Valbeveiliging)

Technische Commissie Product

John van der Haak (Royal Roofing Materials/Vlutters)
Paul Kastelein/ Björn Torres (Daksafe bv)
Max Kwantes (Patina Valbeveiliging bv)
Richard van den Berg (Elro Dakveiligheid)
René Hartman (BDA bv)

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam