Zoeken

Algemene voorwaarden

Lindeman Events B.V. K.V.K. 85288233
 1. TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.
  2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden -waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan- van de wederpartij maken geen deel uit van de overeenkomst en binden ons derhalve niet, tenzij wij deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard, in welk geval deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven en bij tegenstrijdigheden prevaleren.
  3. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.
 2. AANBOD, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

  1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
  2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel) eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.
  3. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door de wederpartij en onze aanvaarding van de bestelling. De wederpartij aanvaardt deze algemene voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling. Indien een aanbod door de wederpartij wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 3 dagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.
  4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
  5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor volledige nakoming van de overeenkomst.
  6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat wel aan betalings -als aan overige verplichtingen- voldaan zal worden.
 3. PRIJZEN EN FACTURERING

  1. Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen.
  2. In artikel 3.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
  3. Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. OVERMACHT

  1. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend en die de levering van goederen c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van ons vorderen.
  2. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de in artikel 4.1 bedoelde termijn van 30 dagen te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. verrichting geldt. Wij zijn verplicht aan de wederpartij onverwijld schriftelijk of mondeling de vertraging alsmede de reden daarvan mee te delen.
  3. Na ontvangst van de in artikel 4.2 bedoelde mededeling is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig schriftelijk ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden verlangd dat hij de goederen c.q. werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert.
 5. RECLAMES

  1. De wederpartij dient klachten over de aan hem/haar geleverde goederen c.q. de ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ons mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ons te zake van gebreken in/aan de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten vervalt.
  2. Indien aan de wederpartij andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen zijn geleverd, is de wederpartij gerechtigd deze goederen aan ons retour te zenden. De kosten van een dergelijke retourzending zijn voor onze rekening.
  3. De wederpartij is verplicht de door hem retour te zenden goederen in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gekomen goederen zijn wij, indien wij de retourzending gegrond achten, uitsluitend gehouden de door de wederpartij bestelde goederen alsnog te leveren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de wederpartij geleden (vervolg)schade.
 6. BETALING, RENTE EN KOSTEN, ONTBINDING OVEREENKOMST

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het de wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ons te verrekenen met een vordering van de wederpartij op ons uit welken hoofde dan ook.
  3. Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de koper te verlangen.
  4. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente aan de wederpartij in rekening te brengen. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd.
  5. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-6. behoorlijke nakoming van enige op de wederpartij rustende verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd, aan de wederpartij de gerechtelijke kosten en buitenrechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, indien deze dit bedrag te boven mochten gaan.
  6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde zijn wij bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de koper rustende verplichting gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de wederpartij te verhalen.
 7. ANNULEREN ADVERTENTIES

  1. Bij annulering door de Opdrachtgever van enige Opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde Digitale Diensten is Opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan Lindeman Events. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:
   Dagen gelegen tussen annulering en aanvang overeengekomen Diensten, Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding
   15 dagen of meer: 0%
   Tussen 15 en 10 dagen: 35%
   Tussen 10 en 5 dagen: 50%
   Minder dan 5 dagen: 100%
   Leidend zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals voor de desbetreffende titel vermeld
 8. ANNULEREN BEURSDEELNAME

  1. Exposanten kunnen deelname aan beurzen uitsluitend schriftelijk annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:
   Annulering tussen 9 en 6 maanden voor aanvang van de beurs: 25%
   Annulering tussen 6 en 3 maanden voor aanvang van de beurs: 50%
   Annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor aanvang van de beurs: 75%
   Annulering 1 maand of later voor aanvang van de beurs: 100%
   Leidend is de datum van de desbetreffende beurs.
 9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door ons geleverde goederen of verrichte werkzaamheden en/of diensten aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen dan wel het gevolg zijn van toerekenbare tekortkomingen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade.
  2. Indien onze verzekering om enige reden geen dekking biedt, dan wel de schade geheel of ten dele niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derden geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door ons geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derde geleden schade, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de wederpartij of enige derde van door ons geleverde goederen en/of diensten.
  5. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden (waaronder tevens hulppersonen en/of onze werknemers wordt verstaan) tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met onze levering van goederen en/of diensten, c.q. het verrichten van de daarmee verband houdende werkzaamheden.
  6. Eventuele aanspraken van de wederpartij op ons in de in deze bepaling bedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te zijn, bij gebreke waarvan de wederpartij zijn rechten heeft verwerkt.
 10. VOORBEHOUD VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

  1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of in de wet nadrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is verboden. Een aan de wederpartij toekomend recht of gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich tot normaal gebruik van het geleverde of ter beschikking gestelde.
 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

  1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980; TRB 1981, 184; 1986, 61).
  2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is wegens strijd met de wet, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  3. Ter zake van uitleg van internationale handelstermen zijn “incoterms” zoals samengesteld door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) van toepassing.
  4. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Alkmaar, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
 12. REPARATIECLAUSULE

  1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerstautomatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.