Zoeken

Dak Helling 1996-06-05 Geen smoesjes meer

"

Certificering moet. Met dit bevel kopte de Dakhelling van 4 oktober 1995 op de voorpagina. Het is ons Nederlanders eigen om iets juist niet te doen als een ander zegt dat het moet. Dat lijkt vooral te gelden voor dit onderwerp. Maar wie riep er eigenlijk dat certificering moet? Precies, de dakdekkersbedrijven zelf.
De algemene ledenvergadering van onze vereniging besloot al weer een aantal jaren geleden dat elk aangesloten lidbedrijf de plicht heeft het KOMO-procescertificaat dakdekken te verwerven. Dit besluit is zelfs vastgelegd in de statuten van de vereniging. De dakdekkersbedrijven hellende daken die aangesloten waren of zich wensten aan te sluiten bij de Vereniging Het Hellende Dak, drongen dus zelf aan op certificering. Het besluit had alles te maken met de vestigingswetgeving of beter gezegd, juist met het ontbreken daarvan. Tot 1 januari 1996 kon iedereen die daar zin in had of brood in zag, zich als dakdekkersbedrijf voor hellende daken laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Sinds de gemoderniseerde vestigingswetgevang van kracht is, dient een startende ondernemer-dakdekker slechts in het bezit te zijn van het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden. Enig aantoonbaar bewijs van aanwezige vakkennis is dus niet noodzakelijk. Om de opdrachtgever ervan te verzekeren dat die vakkennis, zeker noodzakelijk na de invoering van het Bouwbesluit op 1 oktober 1994, bij een lidbedrijf van het Hellende Dak gewaarborgd is, stelde het bestuur de certificeringsplicht in. Het KOMO-procescertificaat dakdekken waarborgt niet alleen vakmanschap. Ook aan de bedrijfsvoering van het gecertificeerde bedrijf worden immers eisen gesteld. De certificeringsplicht voor leden van Het Hellende Dak geldt niet alleen voor pannendekken, het langst bestaande KOMO-procescertificaat in de branche, maar inmiddels ook voor het aanbrengen van vezelcementleien. De documenten, beoordelingsrichtlijnen genoemd, die moeten leiden tot certificering van het aanbrengen van leipannen en vezelcement-golfplaten verkeren in een vergevorderd stadium van volledigheid. Verwacht mag worden dat dit jaar het KOMO-procescertificaat voor het aanbrengen van deze materialen te behalen valt. Voor natuursteen leien zal het wat langer op zich laten wachten maar invoering in 1997 moet haalbaar zijn.
In het afgelopen jaar maakte het bestuur van Het Hellende Dak om diverse redenen geen gebruik van haar recht om sancties toe te passen zoals tijdelijke schorsing of royement van leden die niet aan de certificeringsplicht willen voldoen. Aan deze soepele houding komt binnenkort een einde. In een brief van juli 1995 liet het bestuur aan alle toen geregistreerde leden weten dat met ingang van 1 september 1996 iedereen aan de certificeringsplicht moet hebben voldaan. Het bestuur neemt daarbij ook genoegen met een verklaring van B.V. Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB) dat de certificeringsprocedure is gestart. Ook kan het bestuur, op een met motieven omkleed schriftelijk verzoek van een lidbedrijf, een ontheffing van de certificeringsplicht van ten hoogste één jaar verlenen. Uiteraard realiseert het bestuur zich dat royement tot ledenverlies kan leiden. Maar statuten zijn er nu eenmaal niet voor niets. Het tijdstip om de touwtjes aan te trekken is niet toevallig gekozen. Met BKB is de afgelopen jaren gesleuteld aan inhoudelijke verbeteringen van de regeling en een betere doelmatigheid van het controlesysteem. Daarnaast zijn de kosten voor kleinere bedrijven op aanvaardbaar niveau gebracht zodat voor deze categorie de belangrijkste belemmering is weggenomen. Kortom, voor smoesjes is geen plaats meer. Een hardere lijn van het bestuur is wel zo eerlijk naar de bedrijven die al langer gecertificeerd zijn. Want terecht ergeren deze leden zich eraan dat zij binnen de vereniging niet beter of slechter af zijn dan niet-gecertificeerde bedrijven.
De bestuursleden, immers zelf leiding gevend aan dakdekkersbedrijven, constateren in de markt duidelijk een toenemende vraag naar gecertificeerde bedrijven. 'Certificering moet' is dan ook niet zozeer een bevel