Zoeken

Dak Helling 1997-01-03 1997

De kop is eraf. Als deze Dakhelling op uw mat ploft, bent u inmiddels zover dat u zich niet meer vergist in het verwisselen van het jaartal in uw correspondentie. Toch wil ik u vanaf deze plaats nog een succesvol 1997 toewensen.

Bij het begin van een nieuw jaar is het een goede gewoonte wat bespiegelend te zijn. Ik sluit mij graag aan bij deze gewoonte.
Een visie over de toekomst van ons ambacht in het algemeen geeft ons Jaarboek 1996-1997. Dit jaarboek, een coproductie van het Hoofdbedrijfschap Ambachten en het EIM vormt een verslag van onderzoek dat over dit onderwerp is verricht.
Met grote nadruk wordt in het jaarboek aandacht besteed aan de snelle veranderingen die ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf staan te wachten. Ondernemers zullen, willen zij succesvol blijven opereren, moeten overschakelen van het traditioneel ambachtelijke naar ondernemen 'nieuwe stijl'. Van deze ondernemers nieuwe stijl zal worden geƫist dat zij leiding geven aan nieuwe bedrijven die in staat zijn zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden en aan wisselende afnemersvoorkeuren. Dit betekent dat zij gebruik zullen moeten maken van moderne informatietechnieken bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. Gemotiveerd personeel is bij deze snel op ons afkomende veranderingen een absolute voorwaarde.
De snelle veranderingen staan uiteraard niet op zichzelf maar zijn een gevolg van algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Niet alleen ondernemers maar ook de branche-organisaties waar zij deel van uitmaken (dus ook het Hellende Dak) krijgen onder andere te maken met een verzakelijking van de samenleving. Door individualisering zal meer en meer de vraag worden gesteld: wat kost het me en wat krijg ik er voor terug?

Toch hebben branche-organisaties meer dan ooit bestaansrecht. Als gevolg van een terugtredende overheid willen en moeten bedrijven zaken zelf regelen binnen hun branche of samen met andere branches. Ook door de toenemende complexiteit van de economische structuren is er grote behoefte aan voor de branche relevante informatie.
Als ik me nu mag beperken tot de dakbedekkingsbranche dan zijn er een aantal specifieke trends/ontwikkelingen te verwachten. Voor de afzetmarkt is te verwachten dat de reeds ingezette verschuiving van de nieuwbouwmarkt naar de particuliere markt zal doorzetten en in het bijzonder van nieuwbouw naar renovatie of onderhoud.
Als gevolg van een gestegen werkgelegenheid in het algemeen gecombineerd met een afname van het aanbod van leerlingen in het leerlingwezen, zal de schaarste aan goed opgeleide vakmensen toenemen. De dakbedekkingsbranche heeft daarbij ten opzichte van andere vakrichtingen in de bouw nog het nadeel dat 16 en 17-jarigen uitsluitend onder direct toezicht van een daartoe opgeleide leermeester op het dak mogen werken. Wil de dakbedekkingsbranche dan ook mede eerste keus hebben bij schoolverlaters dan zullen ondernemers veel meer dan tot nu toe ervaren, (voorman)dakdekkers moeten laten opleiden tot leermeesters.
Van groot belang is eveneens dat kleinere dakbedekkingsbedrijven zich realiseren dat er een kloof is ontstaan met grotere ondernemingen op het gebied van informatietechnologie (IT). Door geen of onvoldoende gebruik van IT op het gebied van marktbenadering, prijscalculatie, planning e.d. dreigt deze kloof te veranderen in een kwalitatief onderscheid tussen professioneel opererende bedrijven enerzijds en zelfstandige loonwerkers anderzijds.
Samenvattend, er zijn dus genoeg redenen om ons ook het komende jaar weer druk te maken naast het gewone werk van alledag.

Tot slot dan ook nog enkele opbeurende woorden. Bedrijven, gespecialiseerd in het leggen van pannen en alles wat daarbij hoort, zijn in hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen in de nieuwbouw van woningen. Het vorig jaar gaf daarin toch wel een dip te zien. Een dip echter die nu door deskundigen als tijdelijk wordt beschouwd. Daarnaast zal de trend zich voortzetten dat aannemers B&U in toenemende mate overgaan tot uitbesteding van (totale) dakwerken. Er is daarbij tevens een verschuiving zichtbaar in de richting van de vrije sectorbouw.

door: Peter Langenberg