Zoeken

Dak Helling 1997-05-03 Verbazing ten top

Met de opperste verbazing kreeg ik een dezer dagen een bericht onder ogen dat er een leidekkersvereniging voor Nederlandse niet-importerende leidekkers is opgericht.

Zo mogelijk nog groter werd mijn verbazing toen ik las waar het secretariaat van deze vereniging is gehuisvest. Ik zal kort proberen u van mijn verbazing en onbegrip deelgenoot te maken.

Bij toetreden van de leidekkers tot onze branchevereniging is in open overleg gekozen om via commissies en bestuur de inbreng van de leidekkers, ter behartiging van de belangen van deze groep zo groot mogelijk te maken. Er werd een aparte commissie leidekkers toegevoegd en twee leden, uit hun midden gekozen, namen zitting in het bestuur van onze vereniging. Meer inbreng zou andere groeperingen te kort doen.

In overleg met de commissie werden leidekkersopleidingen met S.V.B. voorbereid. Jammer genoeg gaven zich voor de cursussen geen leidekkers op, dit ondanks het vele verenigingsgeld dat hierin was geĆÆnvesteerd.

In de commissie werd ook een Certificeringstraject voorbereid, hier is een substantieel deel van de begroting opleidingen aan gespendeerd. Helaas ontbrak het ook hier aan animo bij de leidekkers, om noodzakelijke technische vaardigheid en kennis in dit certificerinstraject, met name voor het maken van de beoordelingsrichtlijnen, ter beschikking te stellen.

Het bestuur was verontrust toen uit een persbericht bleek dat opleidingen en certificering buiten de branchevereniging om, onderwerp van gesprek waren en in voorbereiding waren. Erger nog was het gerucht dat een bestuurslid bij deze activiteiten was betrokken.

Toen alle bestuursleden op hun bestuurlijke verantwoording werden gewezen, was onmiddellijk het opzeggen van het bestuurslidmaatschap het gevolg. Dit werkte voor de vereniging en voor de branche positief, er vielen belemmeringen in de voortgang van de Certificering en Opleidingen weg.

Inmiddels zijn de opleidingen voor leidekkers onderwerp van gesprek met opdrachtgevers leiwerken en de stichting S.B.D. omdat er nu eenmaal goede leidekkers nodig zijn om dit vak ook in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen.

De beoordelingsrichtlijn voor het dekken van natuursteen daken is praktisch gereed en de kwaliteit van deze beoordelingsrichtlijn wordt mede beoordeeld door de belangrijke opdrachtgevers op dit gebied. Naar verwachting zullen de eerste gecertificeerde natuursteen leidekkersbedrijven met een KOMO-procescertificaat nog dit jaar operationeel zijn. Er is derhalve een belangrijke stap in de goede richting gemaakt: verhogen van de kwaliteit van de bedrijven en het uitgevoerde werk en een onafhankelijke controle hierop.

Na verbazing over de inhoud van het bericht viel ik na lezing nog een tweede maal achterover. Het bleek dat het secretariaat van de nieuwe leidekkersvereniging is gevestigd op het adres van het oud bestuurslid van het HHD. U begrijpt mijn verbazing toen ik dit las.

Ik sluit met de opmerking dat de dakdekkers hellende daken, waaronder leidekkers, elkaar nodig hebben om een gezamenlijk machtsblok te vormen bij het bepalen van arbeidsvoorwaarden op technisch, maatschappelijk en sociaal terrein. Met elkaar kunnen we zeker meer bereiken dan ieder voor zich.

J.L.M. Weijers, Voorzitter Het Hellende Dak