Zoeken

Dak Helling 1997-09-01 Sneller resultaat door direct contact met vakgenoten

Bedrijven die serieus werk maken van arbozorg hebben veelal een arbocoördinator. Het Netwerk Arbocoördinatie is opgericht om arbocoördinatoren te ondersteunen bij de realisatie van de arbozorg in hun bedrijf. Het initiatief is afkomstig van oud-cursisten die bij NIA TNO de basisopleiding voor arbocoördinatoren volgden.

Onder het toenemend aantal arbocoördinatoren dat in de diverse bedrijfstakken aan het werk is, blijkt een groeiende behoefte te ontstaan aan kennis en informatie. Ook de behoefte om ervaring uit te wisselen met collega's groeit nog steeds. Juist omdat de arbeidscoördinator veelal alleen functioneert en in zijn/haar organisatie geen collega's ontmoet met dezelfde professionele en vakinhoudelijke vraagstukken wordt er door de aangesloten arbocoördinatoren veel gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Netwerk.
Het Netwerk Arbocoördinatie bestaat inmiddels vier jaar en het aantal leden groeit nog steeds. Er zijn nu meer dan zeshonderd arbocoördinatoren lid. De leden ontvangen actuele informatie op gebied van arbeidswetgeving.
Eén van de faciliteiten verbonden aan het Netwerk zijn de Netwerkdagen. Deze dagen hebben een tweeledig doel: inhoudelijke actuele vakkennis wordt praktisch gepresenteerd en men heeft de gelegenheid vakgenoten te ontmoeten. De leden van het Netwerk kunnen aan deze dagen deelnemen: er zijn op jaarbasis zo'n twintigtal thema- dan wel branchebijeenkomsten. Ook niet-leden zijn natuurlijk welkom. Zo'n bijeenkomst is een zinvolle kennismaking met het Netwerk.

Themabijeenkomsten

In samenspraak met de leden en de klankbordgroep worden de thema's per half jaar bepaald. In het najaar van 1997 staan de onderstaande thema's op het programma:

  • Rol en functie van de Arbocoördinator
  • P-bladen overboord: en hoe verder?
  • Preventie van RSI
  • Omgaan met de Arbodienst
  • Voorlichting en Onderricht mbt persoonlijke beschermingsmiddelen

Ook zijn er bijeenkomsten gericht op de eigen branche omdat zich hier specifieke vraagstukken voor doen. Komend najaar worden er bijeenkomsten onder meer georganiseerd voor arbocoördinatoren werkzaam in de bouwnijverheid. Inhoudelijk op de hoogte blijven is een deel van het werk van de arbocoördinator. Het lidmaatschap voorziet dan ook in een pakket aan informatie waaronder een abonnement op de reeks Arbeidswetgeving van NIA TNO, de Arboknipselkrant, de Arbo-agenda en de ledenlijst. Ook zijn er kortingen te krijgen op onder meer vakbladen, voorlichtingsbladen en themacursussen voor arbocoördinatoren. De Netwerkledenlijst, die verbonden aan het lidmaatschap is, neemt een speciale plaats in. De leden zijn op verschillende ingangen geselecteerd, waaronder op branches.