Zoeken

Dak Helling 1998-03-10 Hellende Dak brengt opleiding onder in nieuwe stichting

In februari 1998 heeft de branchevereniging Het Hellende Dak een stichting opgericht genaamd: 'Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD). Stan Schoenmakers (bc) is aangesteld als opleidingscoördinator en is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Onder leiding van Schoenmakers zal de stichting de opleidingsactiviteiten ten behoeve van de branche structureel opzetten, bevorderen en behouden.

 Een structurele aanpak van een kwalitatief hoogwaardige, op de praktijk afgestemde opleiding is voor de bedrijfstak noodzakelijk om het behoud van kennis en vakmanschap in de toekomst te kunnen verzekeren. Het oprichten van het Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD) alsmede het aanstellen van Stan Schoenmakers als opleidingscoördinator past volgens Ruud van Bergen, directeur Het Hellende Dak, binnen de nieuwe koers van de branchevereniging.
"In de branche voor hellende daken is sprake van een relatief groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en van een slecht imago. Het spreekt vanzelf dat ongeschoold personeel en een tekort aan nieuwe vakmensen gepaard gaat met verlies van de kwaliteit in de uitvoering. Naast het leed en de financiële gevolgen hiervan, leidt een tekort aan bekwame vakmensen ook tot organisatorische problemen.
Om het tekort aan geschoold personeel op te lossen en nieuwe instroom in de bedrijfstak te bevorderen, zal de SOHD op verschillende terreinen actief zijn," aldus van Bergen.

Onderzoek en ontwikkeling

De SOHD ontplooit verschillende onderzoeksactiviteiten, in samenwerking met de branchevereniging, wetenschappelijke en landelijke beroepsorganen zoals de SVB (Stichting Vakopleiding Bouw). De SOHD streeft er volgens Schoenmakers naar om alle onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete activiteiten die zoveel mogelijk op de praktijk van alle dag toegesneden zijn. "Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opstellen van normen en richtlijnen met betrekking tot de wijze van opleiden en het ontwikkelen van nieuwe lesstof/cursussen voor de praktijk. Voor werkgevers en werknemers organiseert de SOHD praktijkscholing. De nadruk bij deze scholing ligt op de praktijk en is op het individuele bedrijf afgestemd. Voor het geven van de praktijkscholing gebruiken we ervaren vakmensen uit de bedrijfstak en andere opleidingsdeskundigen. De SOHD kan trouwens dakdekkersbedrijven behulpzaam zijn bij het opstellen van scholingsplannen."

De SOHD onderhoudt contacten met diverse instanties als het gaat om het verkrijgen van subsidies voor het volgen van scholingstrajecten en cursussen. De SOHD kan voor de werkgever nagaan wat de mogelijkheden zijn op het gebied van subsidies. Door optimaal gebruik te maken van subsidies wordt het opleiden van de werknemers tot een kostenbesparend geheel gemaakt.
De SOHD besteedt naast het geven van informatie en adviezen door middel van folders en brochures ook veel aandacht aan het geven van mondelinge voorlichting. Zo organiseert de SOHD in samenwerking met Het Hellende Dak en het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf voorlichtingsavonden voor werkgevers en werknemers.

Werving en selectie

Een welkom initiatief voor de branche is dat werkgevers de SOHD kunnen inschakelen voor de werving en selectie van nieuw personeel. Schoenmaker: "In dat geval maken wij samen met de werkgever een functieprofiel van de vacature en gaan vervolgens doelgericht op zoek naar geschikte kandidaten. Daartoe maken we gebruik van verschillende middelen die variëren van een selectie uit de bestanden van arbeidsbureaus tot werving binnen het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). De uiteindelijke selectie vindt in overleg met de werkgever plaats. Dit betekent een besparing van tijd, geld en energie die gemoeid is met het zoeken naar en selecteren van geschikte kandidaten. Het is niet zo dat we nu alles weer opnieuw zullen ontwikkelen. Er is tot nu toe vrijwillig heel veel deskundigheid vanuit bedrijven en producenten gestoken in de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen. Dat alles is zeker niet voor niets geweest. Juist het tegendeel is waar. Kennis en kunde zullen blijvend door de vakmannen uit de branche aangeleverd moeten worden om zo bij de tijd te blijven.
De branche zal volgens Schoenmaker zijn eigen broek op moeten houden, wat betekent dat zij verantwoordelijk is voor de expertise-inbreng voor de opleidingen. "Voor het nemen van die verantwoordelijkheid hoeven we niet bang te zijn. Tot nu toe is er door de betrokkenen bij de opleiding een knappe prestatie neergezet waar menige gespecialiseerde branches jaloers op kunnen zijn. Wat nieuw zal zijn, is een professionele aanpak afgestemd op de mogelijkheden van de werkgevers waardoor opleiden naar de toekomst toe gewaarborgd blijft. Vervolgens is het goed om de neutraliteit te benadrukken waaronder de stichting zal gaan opereren. Belangenverstrengelingen binnen de stichting is absoluut uit den boze en is de doodsteek voor blijvend gezamenlijk opleiden."

Nieuwe structuur

Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt om bestaande cursussen te herschrijven naar de nieuwe structuur. Zoals het er nu uitziet zal de applicatiecursus 'Pannendekken I' in de maand april sinds lange tijd weer uitgevoerd kunnen worden. De belangrijkste verandering voor de werkgever is dat de cursusduur van 12 dagen (2 maal 5 dagen aaneengesloten en 2 dagen tentamen) is gewijzigd naar een cursusduur van 9 dagen (3 maal 3 dagen inclusief tentamen). Vervolgens is de maximale groepsgrootte van 16 personen teruggebracht naar 8 personen waardoor er eerder gestart kan worden bij voldoende aanmeldingen. Vervolgens wordt er op dit moment hard gewerkt om in dezelfde maand april ook te kunnen starten met een 2-daagse cursus 'Bitumenleien verwerken'. Zodra de definitieve data bekend zijn, zullen de bedrijven op de hoogte worden gebracht.

Bouwkundige met pedagogische kwaliteiten

 Stan Schoenmakers (bc)heeft zijn 2e graad onderwijsbevoegdheid in 1989 behaald aan de Pedagogische Technische Hogeschool Nederland (PTHN) te Eindhoven. Tijdens deze vijf jaar durende studie heeft hij zich bekwaamd op het bouwkundige en pedagogische vlak. In zijn afstudeerproject heeft hij de positieve invloed van genagelde dakelementen in combinatie met houten gordingen op de doorbuiging van de houten gordingen aangetoond. De resultaten van de studie zijn ook de in praktijk toegepast. Na zijn studie is hij 4 1/2 jaar werkzaam geweest bij een grote prefabbetonfabriek waar hij als hoofd stafbureau onder andere het certificeringsproces ISO 9001 heeft gerealiseerd.
Onder leiding van de Schoenmakers als manager, is de NSPB (Nederland-se Stichting voor Praktijkopleiding Betonstaalverwerking, een landelijk samenwerkingsverband van werkgevers voor praktijkopleidingen) de laatste vijf jaren uitgegroeid tot een gewaardeerd opleidingspartner voor de gehele wapeningsindustrie en overige instanties.