Zoeken

Dak Helling 1999-01-07 Dakelementen buigen teveel door

Geachte Dakdekker,

Met plezier hebben wij de nieuwe rubriek 'geachte dakdekker' gelezen en wij willen graag van de mogelijkheid gebruik maken om ook een paar vragen te stellen voor deze rubriek.
Regelmatig worden wij gevraagd dakbedekkingen aan te brengen op kant en klare dakelementen van schuine daken. De elementen worden in de regel door de aannemer aangebracht. Op het moment dat de dakelementen doorbuigen wordt de dakdekker wel aangesproken op het doorbuigen van de elementen omdat de pannen te zwaar zouden zijn of iets dergelijks. Hoe kan ik als dakdekker er zeker van zijn dat het dakelement, aangebracht door de aannemer op een door de constructeur berekende dragende constructie, niet te veel doorbuigt en hoe kan ik aansprakelijkheid daarvoor voor zijn.
Ik hoop dat u hierop een antwoord kunt geven,

Met de vriendelijke groet,
J. van de Polder, Amsterdam

Beste mijnheer Van de Polder

Het aanbrengen van dakelementen op een constructie (welke veelal uit gordingen en/of muurplaten bestaat) dient aan een aantal eisen te voldoen.
In de eerste plaats dient de onderliggende constructie te voldoen aan de eisen als omschreven in de NEN 6702 (TGB 1990) 'Belastingen en Vervormingen' welke door een constructeur berekend worden. In dit stadium van de bouw voorbereiding is ook bekend welke dakbedekking op het dak aangebracht zal gaan worden.

Bij de keuze voor dakpannen maakt het niet uit welke dakpannen er op het dak geplaatst zullen worden. Het gewicht van de meeste beton- en keramische dakpannen is nagenoeg gelijk. Een simpel rekenvoorbeeld toont dit aan:
Betondakpannen:
9,7 (st.p.m2)x42 N/st=407 N
Keramische dakpannen:
16 (st.p.m2)x26 N/st=416 N

Indien geïsoleerde dakelementen op een dergelijke constructie toegepast zullen gaan worden, dient met behulp van het KOMO attest van het betreffende dakelement nagegaan te worden hoe groot de overspanning maximaal mag wezen. Afhankelijk van het aantal 'velden' (het aantal tussenruimten tussen de gordingen), de dakhelling en de gordingafstand kan, in tabellen, afgelezen worden of een dakelement voor een bepaalde situatie geschikt is.
Bovendien dienen deze dakelementen te voldoen aan de BRL 0101 'Houtachtige Dakconstructies'
Niet alleen de berekeningen vooraf dienen aan het KOMO attest te voldoen. Ook de opslag en verwerking dienen aan de hierin genoemde eisen te voldoen. Het is derhalve noodzakelijk dat er altijd een KOMO attest van het dakelement op de bouwplaats aanwezig is (om b.v. het aantal bevestigers per element vast te kunnen stellen).
In de praktijk kunt u, voordat de dakpannen verwerkt worden, controleren of de aangebrachte dakelementen en/of gordingen aan de gestelde eisen voldoen. Doorbuigingen groter dan 1/500 van de overspanning (ca. 2mm/m1) zijn ontoelaatbaar.
Naast de doorbuigingen dienen ook de onderlinge hoogte verschillen gecontroleerd te worden.
Hoogte verschillen ter plaats van langs- en stuiknaden mogen niet groter zijn dan 10mm.
Indien, na controle, vastgesteld wordt dat het dak van gordingen en dakelementen niet aan de gestelde eisen voldoet is het raadzaam hiervan (mondeling en schriftelijk) melding te doen bij de uitvoerder van het betreffende bouwwerk.

Niet aansprakelijk

Voor zover mij bekend kunt u niet aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten die niet door uw bedrijf zijn uitgevoerd. Het lijkt mij echter wenselijk dat een 'vakman dakdekker' de ondergrond controleert voordat hij overgaat tot de plaatsing van de dakpannen. Ik ga er van uit dat uw personeel b.v. toch ook de panlat afstanden controleert voordat zij overgaan tot de daadwerkelijke plaatsing. De door u genoemde problemen kunnen o.a. geëlimineerd worden door zelf de dakelementen, panlatten en dakpannen te plaatsen.
Naar de opdrachtgever toe kan bovendien een extra zekerheid ingebouwd worden door het KOMO proces certificaat 'Dakbedekken Hellende Daken' te behalen. Indien gecertificeerde producten door een gecertificeerd bedrijf verwerkt zijn hoeft namelijk niet meer aangetoond te worden dat aan de prestatie eisen van het Bouwbesluit voldaan wordt.

Ik vertrouw er op U met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben, en verblijf met vriendelijke groet.

L.A. Iseger, Hoofd voorlichting/ ontwikkeling, Theo Pouw Dakpannen B.V.