Zoeken

Holland Solar dringt aan op betere condities SDE+ 2018

Het Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018 is op 25 juli door ECN gepubliceerd (https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--17-031) ter consulatie. Holland Solar maakt bezwaar tegen een aantal aangepaste uitgangspunten hierin. Bij ongewijzigde vaststelling zal de markt voor zonnestroom en zonnewarmte sterk gehinderd gaan worden en geen extra meters meer kunnen maken voor de verduurzaming van de energievoorziening. Holland Solar licht hierbij de verontrusting in de markt toe en geeft aan waar de oplossing ligt.

In het adviesrapport van ECN worden de concept basisbedragen gegeven en komen de uitgangspunten voor berekening van de correctiebedragen voor de subsidieregeling SDE+ 2018 voor zonne-energie aan de orde. Belanghebbenden zijn uitgenodigd om inhoudelijk te reageren voor 18 augustus.

Jaarlijks worden basisbedragen SDE+ per technologie (waterkracht, zonne-energie, windenergie, geothermie, waterzuivering, etc.) vastgesteld, waarbij de markt geconsulteerd wordt. Gerealiseerde projecten krijgen per opgewekte kWh een subsidiebedrag uitgekeerd. Het subsidiebedrag is het basisbedrag waarvoor de gunning is afgegeven, minus een jaarlijks vastgesteld correctiebedrag. Het correctiebedrag is de waarde van de kWh in de reguliere markt. Het subsidiebedrag betreft dus de onrendabele top van de opwekking met die specifieke duurzame vorm van opwekking.

Tabel Concept basisbedragen voor zonne-energie zoals genoemd in de ECN publicatie Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018: zie bijlage

Indeling per categorie met verschillende basisbedragen

In het advies worden twee categorieën onderscheiden, namelijk tot 1 MWp (voor zon-PV) en 1 MWth (voor zonthermie) en daarboven. Voor elke categorie wordt een eigen basisbedrag en correctiebedrag berekend. Zie tabel.

Holland Solar stelt dat de het basisbedrag van 11,4 eurocent voor zon-PV systemen tussen 15 en 50 kWp aan de lage kant is. De factor arbeid is hier relatief hoger en de sector geeft aan dat arbeidskosten momenteel stijgen door een veranderende arbeidsmarkt en het stijgen van kwaliteitseisen. Vanwege de kostenverschillen per projectgrootte stelt Holland Solar dat een indeling in drie categorieën voor zon-PV beter zal zijn. Het indelen in categorieën zorgt ervoor dat dakgebonden projecten voldoende kans hebben in de SDE. Holland Solar vindt dat wenselijk.

?

Correctiebedragen

Holland Solar maakt daarnaast bezwaar tegen het voorgestelde correctiebedrag (7,3 cent/kWh) voor zon-PV tot 1 MWp. Er wordt vermoed dat hier per abuis met de verkeerde energiebelasting staffel is gerekend en we gaan ervan uit dat het daadwerkelijke bedrag veel lager ligt. We vragen ECN daarom een aangepast bedrag zo spoedig mogelijk te communiceren, om verdere verwarring in de markt te voorkomen. ECN heeft inmiddels aangegeven hier met spoed naar te kijken. Zie opmerking op de website van ECN (https://www.ecn.nl/nl/samenwerking/sde/sde2018/)

Voor zonthermie projecten groter dan 1 MWp is in het rapport ook een correctiebedrag als voorbeeld genoemd dat uitgaat van een te hoge belasting staffel. Ook dit veroorzaakt verwarring in de markt.

Correctie direct eigen gebruik

Holland Solar is verbaasd over de plotselinge introductie van een nieuwe manier om het correctiebedrag te berekenen voor de kleinere categorie zon-PV, veelal dakgebonden projecten. In het advies voor SDE+2018 wil het ministerie van EZ het eigen verbruik verdisconteren in het correctiebedrag. Het uitgangspunt is daarbij een correctie op de besparing op Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). Holland Solar is niet principieel tegen een dergelijke benadering, maar een wijziging moet dan wel goed doordacht zijn en marktpartijen moeten kans hebben zich hierop voor te bereiden.

Men stelt dat de verhouding eigen gebruik tweederde deel van de opgewekte stroom zou zijn, een aanname waarvoor geen enkele onderbouwing wordt gegeven. Onze eerste inschatting laat een heel gevarieerd beeld zien. Bij een koelhuis zal zeker tweederde deel van de stroom zelf worden gebruikt, voor een schoolgebouw zal dat niet meer dan eenvijfde deel zijn.

Holland Solar vraagt vanwege de complexiteit uitstel voor de invoering hiervan.

SDE+ 2018

De correctiebedragen gelden voor de SDE+ 2018. De rekenregels voor correctiebedragen vanaf 2018 zullen niet gelden voor gunningen voor 2017 en ouder. Men kan dus gerust inschrijven voor de najaarsronde van 3 oktober tot 26 oktober 2017 op basis van de huidige rekenwijze voor het correctiebedrag.

InSus BVBravototaal dakconcepterfgoedopleidingen.nlSkytech IsolatieKiwa BDA personeelKiwa BDA infoRoval november 2023DakenraadrecticelinsulationRockwool

Ook adverteren?

Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Adverteren