Zoeken

Roofing Holland 1996-10-22 Mastum introduceert nieuw concept in dakbeheer

Veel bedrijven kiezen tegenwoordig voor facility management. Zij besteden specialistische taken uit om zich te kunnen concentreren op kerntaken. Het dakonderhoud is typisch zo'n taak voor een gespecialiseerd bedrijf. Mastum integreerde de zorg van het dak in een nieuw concept: Mastum Dakbeheer.

Een beheerder of eigenaar komt doorgaans alleen op het dak als er problemen zijn. En dan is het veelal te laat. Vooral bij een dak voorkomt regelmatig onderhoud dat er later hoge herstelkosten volgen. Kleine onderhoudswerkzaamheden kunnen de levensduur van het dak aanzienlijk verlengen.
Het afsluiten van onderhoudscontracten is in de markt een bestaand verschijnsel. Ook Mastum sluit al sinds vele jaren dergelijke contracten af. De ervaring van het dakdekkersbedrijf op dit gebied en de wetenschap dat facility management in het bedrijfsleven sterk opkomt lagen aan de basis van het besluit om de activiteiten in een breed concept uit te werken. Het resultaat is neergelegd in een nieuwe activiteit: Mastum Dakbeheer.
In het concept wordt op contractbasis voor een langere periode de verantwoordelijkheid en zorg voor een goed beheer van het dak geheel in handen gelegd van Mastum. Het gaat niet uitsluitend om platte of licht hellende daken. Ook tuin- en parkeer- daken vallen eronder, alsmede pannen- en leidendaken. Het uit te voeren onderhoud betreft behalve de daken en goten alle bovendakse zaken zoals schoorstenen, dakluiken of bliksembeveiliging. Overigens beperken de diensten zich niet tot daken die in het verleden door Mastum zijn gemaakt. De beheerder kan binnen het concept uit een drietal contractvormen kiezen. Bij elke vorm worden vooraf de gegevens van het dak gespecificeerd in kaart gebracht en opgeslagen in het computersysteem. De meest eenvoudige contractvorm bestaat uit een service-abonnement. Op basis van dit abonnement worden bij calamiteiten de problemen direct na een telefonische melding opgelost. Omdat Mastum vooraf de gebouwgegevens en andere belangrijke zaken als bereikbaarheid, de contactpersonen e.d. in kaart heeft gebracht, kan tot snel handelen worden overgegaan.
Een tweede vorm betreft een onderhoudscontract. Het contract geeft exact aan wat er precies wordt verstaan onder de term onderhoud. Aan de hand van een zeer uitgebreide checklist wordt jaarlijks het dak gecontroleerd en waar nodig hersteld.

Veelomvattend

De meest uitgebreide contractvorm is Mastum Dakbeheer. Beheer gaat verder en is veelomvattender dan alleen het uitvoeren van onderhoud. Het is ook vooruit kijken, een plan maken op basis van een meerjarig kostenpatroon. Binnen Dakbeheer kan daarom rekening worden gehouden met toekomstige wensen zoals het aanbrengen van isolatie of eventuele verbouwingen.
Met deze contractvorm wordt behalve een grote technische zekerheid ook een financiële stabiliteit bereikt. Naast aandacht voor de actuele situatie vermeldt de rapportage historische gegevens zoals ouderdom van het gebouw, afschrijvingstermijn, een eventuele wijziging van de functie of reeds aangegane contractverplichtingen. Op basis hiervan biedt Mastum een contract aan. Tijdens de duur van de overeenkomst worden alle bevindingen en onderhoudswerkzaamheden nauwkeurig vastgelegd in het Logboek Dakbeheer.
"Dankzij een gedegen technisch onderzoek vooraf, onze expertise van producten en systemen en onze jarenlange ervaring zijn wij in staat beheermodellen op te stellen voor de maximale technische levensduur van de daken," zegt adjunct-directeur Lo Stuip. "De kostenconsequenties over de jaren worden gegarandeerd en uitsluitend geïndexeerd volgens CBS-norm. Wij houden vooraf ook rekening met bijvoorbeeld milieu-kosten waarmee we voor de eigenaar alle risico's uitsluiten."
Dankzij de omvang van de Mastum-organisatie met zijn regionale vestigingen kunnen de diensten landelijk worden aangeboden. Volgens Stuip bestaat er kort na de introductie onder beheerders al veel belangstelling voor het concept. "Het feit dat met een goed beheer de levensduur van een dak aanzienlijk wordt verlengd, is uiteraard een sterk argument."