Zoeken

Roofing Holland 1998-03-08 Niet iedereen loopt weg met VB Dakinspectie

De verzekeraars hebben het initiatief genomen om een systematiek van preventieve dakinspectie op te zetten. De kern van deze actie is: ontwerp een goed dak, onderhoudt het goed en indien dat niet het geval is, laat het dan inspecteren door een ervaren dakdekker. Vebidak, die het een goed initiatief vond, besloot met de verzekeraars mee te werken. Op basis van deze samenwerking kunnen gebouweigenaren tegen gereduceerd tarief een inspectie laten uitvoeren. Klinkt goed, maar niet iedereen is even blij met het initiatief.

 Voorzitter E. Gerritsen, van de afdeling Brand van het Verbond van Verzekeraars, maakte vorig jaar oktober tijdens de 'Dag van het Dak' in de Utrechtse jaarbeurs het initiatief bekend. Verzekeraars zijn hiertoe overgegaan omdat gebleken is dat veel schade aan daken of aan het interieur van panden als gevolg van slecht onderhoud van daken, voorkomen had kunnen worden bij tijdig onderhoud. De inspecties richten zich op het voorkomen van toekomstige schade aan objecten door water, verstopte waterafvoeren, brand of storm. De inspecties zijn onderdeel van een langlopende campagne ter voorkoming van allerlei soorten schade.
De dakinspecties worden via de verzekeraars dit jaar onder de aandacht gebracht van bedrijven. Voor een bedrag van 530 gulden wordt de gehele onderhoudstoestand van het dak in kaart gebracht en worden aanbevelingen gedaan over eventuele reparaties en de termijnen waarop deze moeten plaatsvinden.
Niet iedereen in de markt stond vorig jaar te juichen bij het initiatief. Sommige dakdekkers vonden dat Vebidak met deze inspecties een concurrent werd van de leden. De leden immers voeren zelf ook met alle plezier inspecties uit. En dat het nota bene de eigen brancheorganisatie was die tegen een gereduceerd tarief werk van hen afneemt, steekt het meest. Een toelichting van het bestuur en een uitleg in Vebidak bericht heeft niet bij elk lid de bezwaren weggenomen. Anderen merken nog steeds cynisch op dat Vebidak kennelijk om werk verlegen zit.

Geen zelfstandig initiatief

Dat laatste is zeker niet het geval, benadrukt Dick Jonkers. "De VB-inspectie is een afgeleide van een actie van verzekeraars en beslist geen zelfstandig initiatief van onze organisatie.
In 1997/1998 werken verzekeraars met een actieprogramma ten aanzien van schadepreventie. Daarvoor hebben zij gebieden geïdentificeerd waar veel schade uitkeringen plaatsvinden die naar de mening van de verzekeraars met gerichte preventieve acties voorkomen hadden kunnen worden. Het bouwdeel dak blijkt nogal eens aanleiding te geven voor schade uitkeringen. De VIP, voorganger van het huidige Nationaal Centrum voor Preventie heeft om die reden ook meebetaald aan de totstandkoming van de publicatie SBR 261 'Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken'.
Verzekeraars zijn van mening dat zij in het kader van de opstalverzekering nogal eens voor schades moeten opdraaien die met enige preventieve acties voorkomen hadden kunnen worden. Gedoeld wordt op schades die zijn ontstaan als gevolg van verstoppingen, mechanische beschadigingen door het belopen van daken, losse overlappen ten gevolge van krimp of storm.
De doelstelling van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) is dan ook om een actie te starten waarbij gebouwbeheerders gewezen wordt op de noodzaak tot het adequaat (laten) onderhouden van daken. In eerste instantie is het een vrijwillige actie die door de eigenaar van het gebouw zelf moet worden opgebracht. Het is overigens niet uit te sluiten dat verzekeraars dit soort onderhoud in de toekomst dwingend gaan voorschrijven dan wel met premiedifferentiatie en/of hogere eigen risico's op de proppen komen wanneer de eigenaar adequaat onderhoud nalaat. De werkgroep van het NCP die dit heeft bedacht realiseerde zich op een zeker moment dat je wel iets kunt stimuleren bij een gebouweigenaar maar dat je in dat geval ook mogelijkheden moet bieden om het dak te laten inspecteren wanneer er twijfel bestaat over de staat van onderhoud het dak. De werkgroep zocht daarop contact met BDA Dakadvies. Dat men zich tot het Gorinchemse bureau wendde was niet geheel onlogisch vanwege eerdere contacten die in verband met het opstellen van de SBR 261 waren gelegd. Trouwens ook Vebidak werd gevraagd om mee te denken in de actie en de expertise beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van eventuele inspecties.

Geen concurrentie

Jonkers wil niets van het verwijt horen als zou Vebidak plotseling een concurrent zijn geworden van de eigen leden. "Onze organisatie propageert al jaren een doeltreffend onderhoud van het dak en probeert door publicaties en acties leden te helpen bij het aanbieden en afsluiten van onderhoudscontracten. Omdat er meestal een externe druk ontbreekt op de gebouweigenaar slagen wij daarin maar moeilijk. Dit initiatief van het Nationaal Centrum voor Preventie past daarom perfect in de Vebidak strategie. In de communicatie met de leden is duidelijk gemaakt dat het NCP initiatief voor leden een positief effect op de omzet kan hebben. Vebidak heeft haar leden daarom geadviseerd de NCP-folder aan te schaffen en deze onder opdrachtgevers te verspreiden. Vebidak-leden wordt ook geadviseerd het losse inlegvel met het aanbod van VB inspecties niet aan te schaffen maar de gewenste inspectie zelf aan te bieden. Concurrentie is daarom helemaal niet aan de orde."
Cees van der Werke van Empol behoort tot criticasters uit de hoek van leveranciers/producenten. "Ik vind het op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke actie. En uit contacten met onze relaties begrijp ik dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. Met name was ik verbaasd op het moment dat de actie werd gelanceerd. Verbaasd dat het bestuur over de hoofden van de leden een dergelijk besluit heeft genomen en daar vervolgens ook nog geld voor durft te vragen."
Volgens Van der Werke zijn de gerenommeerde dakdekkers, al dan niet lid van Vebidak, zeer competent om in hun eigen verzorgingsgebieden een dergelijke actie te ondernemen. Bovendien is het zijns inziens maar de vraag of dakdekkersbedrijven die vaak nog een 'één-op-één-relatie' met hun relatie hebben erop zitten te wachten dat dalinspecties uit een onverwachte hoek worden aangeboden.
Volgens Jonkers was contact met de leden ook niet nodig. Het hele initiatief past binnen de grenzen en de doelstellingen van het door de algemene ledenvergadering van Vebidak in 1996 aanvaarde beleidsplan 'Vebidak op weg naar 2010'. "In de Vebidak Nieuwsbrief is het initiatief vroegtijdig aangekondigd en in het Vebidak bericht is een en ander uitgebreid toegelicht. Bovendien is in de algemene ledenvergadering van het najaar het onderwerp nogmaals toegelicht en heeft de vergadering deze actie unaniem geaccepteerd.
In hoeverre de VB inspecties Vebidak dan wel haar leden nog wat gaat opleveren is voorlopig even een vraag. Uit recente telefoongesprekken blijkt dat een aantal verzekeringsmaatschappijen de actie intern nog aan het uitwerken is. De respons hierop mag in de loop van dit jaar worden verwacht.