Zoeken

Roofing Holland 1998-06-16 ECB-folie in relatie tot duurzaam bouwen

De kunststof dakbedekkingen kunnen zicht de laatste tijd binnen de dakbedekkingsbranche verheugen in een hernieuwde belangstelling. Naast relatief nieuwe ontwikkelingen is het ook van belang eens te kijken naar een 'oudgediende'. ECB-folie verdient daarin een belangrijke plaats. De folie is al lang in de markt en er bestaan dus daadwerkelijke praktijkervaringen met het product ECB.

 

Artikelen over de gunstige eigenschappen zijn betrekkelijk recent ook in Roofing Holland gepubliceerd (artikel RH 1997/4 en RH 1998/4). De beide artikelen gaan over een respectievelijk 17 jaar oude ECB-dakbedekking in een daktuin en een 13 jaar oude ECB-dakbedekking bij het stadion Galgenwaard te Utrecht.
Critici zouden kunnen zeggen dat dakbedekkingen in losliggend geballaste systemen sowieso een gunstig beeld laten zien ten aanzien van verouderingsverschijnselen. Per slot van rekening blijkt uit onderzoeken dat zeker bij betonnen onderconstructies losliggend geballaste dakbedekkingen een gunstig beeld laten zien ten aanzien van de technische levensduur. Juist om die reden is een 22 jaar oude ECB-folie geïnspecteerd in een gekleefd systeem op een minder drukvaste ondergrond. Dat wil zeggen een houten dakbeschot op een houten balklaag. Daarbij is dus sprake geweest van een langdurige blootstelling aan weersinvloeden. Het navolgende artikel gaat in op de verouderingsverschijnselen van deze 22 jaar oude aan de buitencondities geëxposeerde dakbedekking. Om ECB-folie te kunnen plaatsen in relatie tot andere dakfolies zijn enkele kenmerkende eigenschappen met het oog op de duurzaamheid vooruitlopend daarop nader aangegeven.

Minder gunstige eigenschappen

Als kunststof dakbedekking bestaat ECB-folie al vele jaren. Juist omdat de folie al in de beginfase van de kunststof folies nadrukkelijk aanwezig was, binnen het segment van de kunststof folies, is ook ECB niet verschoond gebleven van een aantal kenmerkende schades. We kunnen eigenlijk een beetje spreken over de pioniersfase van de kunststof dakbedekkingen en net als andere kunststof producten had ook ECB zijn eigen kenmerkende problematiek.
Voor de oude generatie ECB-folieën kan gewezen worden op de krimpgevoeligheid bij met name het vochtig worden van de glasvlies cachering en mogelijke scheurvorming nabij de overlappen indien de cacheerlaag niet in de overlap was opgenomen. De mogelijkheid dat deze problemen zich voordeden bleek ook samen te hangen met de gekozen dakopbouw en de zorgvuldigheid van de verwerking.
Deze schades hebben lange tijd een wat negatief stempel gezet op het product ECB. En de vraag is gerechtvaardigd, of dat terecht is. Per slot van rekening heeft de markt niet stil gezeten en zijn met name aanpassingen uitgevoerd op de minder gunstige eigenschappen. Zo is de glasvlies gecacheerde ECB-folie naar de achtergrond verdrongen en is een ECB-folie ontwikkeld met een inlage. Mede door deze productontwikkeling is de uitvoeringsgevoeligheid van ECB minder geworden en is sprake van een volwaardig en veelzijdig dakbedekkingsproduct.

Voordelen van een ECB-folie

In feite is het merkwaardig dat het product relatief weinig wordt toegepast binnen de dakbedekkingsbranche, terwijl het toch vrij dicht ligt bij de uitvoeringsmethodiek van het bitumineus dakbedekkingsbedrijf. Als belangrijke voordelen in dat verband zouden onder meer kunnen worden genoemd:

  • er is sprake van een bitumen bestendig kunststof product dat in combinatie met bitumineuze dakbedekkingen kan worden uitgevoerd en bijvoorbeeld minder gunstige eigenschappen van bitumineuze dakbedekkingen kan voorkomen. Te denken valt daarbij aan reparaties bij bitumineuze dakbedekkingen die zijn aangetast door mud-curling. Mud-curling verschijnselen hebben op het vrijwel spekgladde oppervlak van een ECB-folie geen enkele invloed;
  • het realiseren van de overlappen gebeurt met behulp van hete lucht apparatuur. dat wil zeggen een föhn. Weliswaar is de föhnmond wat anders dan van een PVC-dakbedekking en is ook de rolrichting wat anders dan bij een PVC-folie, maar voor het overige komen veel technieken overeen met de verwerkingsmethodiek van een PVC-folie. Er zijn echter een aantal extra's. De ECB kan door de hete lucht van 600o C uit de föhn niet verbranden. Bovendien is bij het föhnen van een ECB-folie sprake van een zichtbare lasrups van uitgelopen ECB-materiaal. Dit maakt een visuele beoordeling en dus controle mogelijk van de las en de lassnelheid. Een dergelijke rups van uitgelopen materiaal is de bitumineus dakdekker vertrouwd en geeft dus een 'eigen' gevoel.
     

22-jaar oude ECB-folie

Op één van de gebouwen behorende tot het complex van het militair hospitaal te Utrecht is in een eerste fase in 1976 een ECB-folie toegepast. De ECB-folie betreft de O.C. plan van de Rotterdamse handelsonderneming Contivema B.V.
Daarbij is op een met geëxtrudeerd PS hardschuim aangebrachte meerlaagse bitumineuze dakbedekking een ECB-folie aangebracht welke min of meer volledig is verkleefd. Plaatselijk is sprake geweest van een partiële verkleving.

Twee jaar later heeft een verdere uitbreiding van de renovatie plaatsgevonden van het dakvlak en is op dat betreffende dakdeel ook een ECB-folie toegepast. De aandacht heeft zich met name gericht op het oudste, 22 jaar oude, dakdeel.
Behalve enkele gebreken, zoals blazen (die overigens op basis van de gemaakte insnijdingen waren opgetreden in de bitumineuze dakbedekking) is met name aandacht besteed aan de mogelijke veroudering van de ECB-folie. Juist omdat hier sprake was van directe blootstelling van het ECB-oppervlak aan weersinvloeden heeft de aandacht zich dan ook op mogelijke gebreken ten aanzien van de veroudering gericht.
Na reiniging van het oppervlak was sprake van een oppervlak dat vrijwel intact is en dat moeiteloos naast een nieuw stuk ECB-folie kan worden gelegd, zonder dat sprake is van een noemenswaardig verschil.

Er was, op basis van het uitgesneden monster dakbedekking, weliswaar sprake van enige teruggang in de dikte van de folie, maar die afname was zeer gering te noemen en in feite nauwelijks meetbaar. Alles met elkaar was sprake van een circa 7 procent minder grote dikte en dat is op de toegepaste laagdikte zeer gering te nomen. Ook de elasticiteit was wat afgenomen, maar voor een 22 jaar oude dakbedekking, in vergelijking tot een nieuwe ECB-folie ronduit goed te noemen.

In feite komen de resultaten overeen met een recent onderzoek van het Otto Graf instituut in Stuttgart dat bij een 29 jaar oude ECB-folie eveneens slechts een geringe teruggang in dikte en elasticiteit heeft kunnen vaststellen. Met andere woorden er is dus sprake van een zeer duurzame dakfolie. En er is dus in feite sprake van een versterking van de positieve lading van de eerder genoemde artikelen. De belangrijke toevoeging ligt hem er in dit geval in dat een inspectie is uitgevoerd bij een ECB-folie in een met het oog op duurzaamheid minder gunstige dakbedekkingsopbouw.
Gesteld kan daarom worden dat ECB-folie zonder meer een plaats verdient in de keuze afwegingen die thans worden gemaakt voor dakbedekkingen in het kader van de diverse Duurzaamheid Bouwen projecten.

door: Ing. R. ter Stege, BTS/Bouwtechniek Ter Stege B.V.