Zoeken

Roofing Holland 1998-11-17 Uitvoering en uiteindelijke kwaliteit

Heeft de architect belang bij de keuze van een goed dakbedekkingsbedrijf? Wil men ook een keuze maken voor de kwaliteit van de uitvoering? Dakmerk deed onderzoek bij architecten. Helaas zijn er nog steeds een aantal voorschrijvers, die geen invloed uit willen oefenen op de kwaliteit van de uitvoering. Verbazingwekkend wanneer we tegelijkertijd constateren, dat men wel van mening is, dat een goede uitvoering belangrijk is voor uiteindelijke kwaliteit.

In 1997 werd in opdracht van Dakmerk een onderzoek uitgevoerd onder architecten. Eén van de onderwerpen van dit onderzoek was het belang dat men hecht aan de kwaliteit van de uitvoering. Uit dit onderzoek kwam dat meer dan 90% van de ondervraagden de uitvoering net zo belangrijk of belangrijker vond voor de uiteindelijke kwaliteit van het dak. (Van de ondervraagden was zelfs 22% van mening, dat de uitvoering belangrijker is dan het materiaal voor de kwaliteit.)
In 1998 heeft Dakmerk in vervolg op dit onderzoek weer een aantal vragen voorgelegd aan architecten. In dit vervolgonderzoek werd nu gekeken in hoeverre (mede in het licht van het belang dat men hecht aan een goede uitvoering) men het ook zinvol acht om eisen te stellen aan de uitvoering! Uit dit onderzoek bleek, dat toch nog 30% van de ondervraagde architecten geen invloed uit wil oefenen op de keuze van de uitvoering en dit geheel over laat aan de hoofdaannemer.
De uitkomst uit het eerste onderzoek over het belang, dat men hecht aan de kwaliteit van de uitvoering is niet verbazingwekkend. Niet alleen voor dakbedekking, maar voor vele onderdelen in de bouw zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van schades. Eigenlijk wordt uit al deze onderzoeken steeds weer geconcludeerd, dat de meeste problemen ontstaan door onvolkomenheden in ontwerp en uitvoering. Bij detailleringen vaak een combinatie van beide. Aansluitingen van verschillende bouwonderdelen en esthetische voorwaarden willen nog wel eens leiden tot oplossingen die in de praktijk niet voldoen.
Achteraf blijkt vaak, dat dit voorkomen had kunnen worden door in het ontwerp stadium de verschillende disciplines te integreren. Een goed dakbedekkingsbedrijf is in staat om een zinvolle bijdrage te leveren in dit proces. Door in het ontwerp stadium al de deskundigheid van een dakbedekkingsbedrijf met kwaliteit in huis in te schakelen kunnen veel problemen, die te maken hebben met de combinatie van ontwerp en uitvoering voorkomen worden.
Is het dan alleen van belang om in complexe situaties of bij afwijkende detailleringen of ontwerpen eisen te stellen aan de kwaliteit van de uitvoering? Nee, uiteraard niet. In de besteksfase al eisen stellen aan de deskundigheid en professionaliteit van het dakbedekkingsbedrijf voorkomt altijd teleurstelling. Ook in 'standaardsituaties' worden helaas nog steeds fouten gemaakt. Fouten die makkelijk voorkomen kunnen worden. Een deskundig bedrijf, met een geïntegreerd kwaliteitssysteem, is een goede waarborg om onnodige problemen te voorkomen.
Als er voldoende mogelijkheden zijn om te zorgen, dat de kwaliteit van de uitvoering en daarmee de totale kwaliteit van het dak wordt bevorderd, dan is het toch jammer dat nog steeds 30% van de architecten alle mogelijkheden open laat en de uiteindelijke keuze aan de hoofdaannemer over laat. De argumentatie hiervoor is in dit onderzoek (nog) niet meegenomen. Wellicht een onderwerp voor een volgend onderzoek. Wanneer de argumentatie echter is, dat men de hoofdaannemer niet wil binden aan een bepaald bedrijf, of wanneer men onvoldoende ervaring heeft met bepaalde bedrijven om kwaliteit en deskundigheid te kunnen beoordelen, dan hoeft dit geen reden te zijn om geen eisen in het bestek te formuleren aan de kwaliteit van de uitvoering. Door te verwijzen naar de Nationale Beoordelingsrichtlijn én de Dakmerk erkenningseisen wordt het kwaliteitsniveau vastgelegd zonder dat men zich bindt aan specifieke bedrijven.
Uit de onderzoeken van de afgelopen maanden blijkt in ieder geval wel een positieve tendens. Zagen we een aantal jaren geleden in bestekken helemaal geen omschrijving over de voorwaarden en eisen waaraan het uitvoerend dakbedekkingsbedrijf moet voldoen, momenteel komt dat steeds meer voor, met name de eis, dat het dakbedekkingsbedrijf in het bezit moet zijn van een geldige Dakmerk erkenning. Uit het laatste onderzoek blijkt, dat maar liefst 70% van de ondervraagden, weliswaar afhankelijk van de aard van het project, het zinvol vindt om voorwaarden te stellen aan de kwaliteit van de uitvoering. Steeds meer zal de voorschrijver dus op dit punt een keuze maken, die hem de zekerheid geeft van kwaliteit, natuurlijk op het punt van de te gebruiken materialen, maar ook in ontwerp en uitvoering. Dakmerk erkende bedrijven bieden die zekerheid.