Zoeken

Roofs 1999-06-40

De opleiding voor dakdekkers hellende daken is sinds kort ondergebracht bij de nieuwe Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD). Stevig en goed doordacht, zo mag de opleiding die in 2000 van start gaat, zeker worden genoemd. De huidige primaire opleiding duurt één jaar. Momenteel wordt hard gewerkt om deze uit te breiden naar twee jaar waarmee de dakdekkers een stevigere basis hebben om zich vervolgens te specialiseren.

Het opleidingsplan voor de branche hellende daken is gebaseerd op het systeem van het samenwerkingsverband, een status die de SOHD overigens momenteel nog niet heeft. Het samenwerkingsverband is een constructie die in de Nederlandse Bouwnijverheid al langer met succes wordt toegepast. Gedurende de opleidingsperiode gaan de lidbedrijven met de Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD) een samenwerkingsverband aan. Leerlingen komen in dienst bij de SOHD en daarmee fungeert het samenwerkingsverband tijdens de opleidingsperiode zowel als werkgever als opleider. De SOHD kan tijdelijk leerlingen ergens anders onderbrengen. Dit 'collegiaal uitlenen' kan dus aantrekkelijk zijn, met name in perioden dat op het eigen bedrijf minder aanbod van werk is.
De leerling krijgt door de SOHD een arbeidscontract aangeboden voor minimaal de duur van de opleiding. Tijdens de scholingsdagen betaalt het samenwerkingsverband de leerling door. Een ander is vastgelegd in de Bouw-cao.
Dakdekkersbedrijven die lid zijn van branchevereniging Het Hellende Dak betalen voor de bijdrage in de startkosten van de opleiding voor hun medewerker(s) eenmalig een bedrag van duizend gulden. Niet-leden betalen 1250 gulden.
De constructie heeft voor de lidbedrijven het voordeel dat ze tegen een aantrekkelijk uitleentarief leerlingen kunnen inzetten. Daarnaast is de werving en selectie van nieuwe kandidaten gratis. Tenslotte genieten de lidbedrijven korting bij de uitvoering van opleidingen en cursussen.

Modulaire opbouw

Volgens Stan Schoenmakers, opleidingsmanager bij de SOHD, wordt bij de ontwikkeling van het opleidingsplan gekozen voor een modulaire opbouw. De cursisten moeten in de gelegenheid zijn een eigen tijdspad uit te zetten op basis van het principe 'blijvend leren'. Daarnaast is een van de randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het opleidingsplan dat er een volledige integratie wordt bereikt van theorie en praktijk, waarbij tevens een instroom rechtstreeks vanuit de bedrijfstak mogelijk moet zijn. Na afronding van een leereenheid ontvangen de leerlingen een erkend bedrijfscertificaat.
Het opleidingsplan is globaal onder te verdelen in de primaire opleiding, de voortgezette/kaderopleiding en de opleiding tot ondernemer. Voorafgaand aan de feitelijke opleiding kan gebruik worden gemaakt van een zogeheten instapmodule die bedoeld is om de nieuwkomers een indruk te geven van wat de mogelijkheden zijn binnen de dakdekkersbranche. Deze module biedt de SOHD tevens de mogelijkheid om de nieuwkomers te 'meten' en is vergelijkbaar met een beroepenoriëntatie c.q. functietraining. De bedoeling hiervan is dat cursisten die deze fase doorstaan, ook vrijwel zeker de opleiding met goed gevolg voltooien.
Voor de primaire opleiding wordt het wenselijk geacht twee jaar uit te trekken. De cursist kan over de modules naar eigen wens en mogelijkheden sneller of langzamer doen. Na de primaire opleiding heeft de leerling drie trajecten achter de rug. In het basistraject doet hij kennis op zoals het hanteren van gereedschappen en machines en leert hij ook studeren. In de primaire opleiding doorloopt hij ook het productiekennis traject waarin hij zich bekwaamt in productie en productiegericht werken. De opdrachten zullen dan groter van omvang zijn en de samenwerking met collega's wordt dan noodzaak.
Na de primaire opleiding stapt de cursist in het verdiepingstraject waarbij nader wordt ingegaan op de specifieke werkzaamheden van renovatie. Hierna komt de cursist in het specialisatietraject waarbij -zoals de naam al zegt- de leerling zich verder specialiseert en de opleiding zich vooral concentreert rond de specifieke kwaliteitseisen en werkwijzen die gelden bij restauratie.

Juiste basis

De gehele primaire opleiding is gebaseerd op vakmanschap, maar zo erkent Schoenmakers na het voltooien ervan is men nog geen volleerd vakman. Wel heeft de persoon in kwestie dan de juiste basis ontvangen om tot een vakman uit te groeien. Na de primaire opleiding kan gekozen worden voor de vervolgopleiding i.c. de kaderopleiding. Deze opleiding is uitgesmeerd over twee jaar en omvat 20 cursusdagen. De SOHD heeft bewust voor een tweejarige periode gekozen omdat in de praktijk de dakdekker node gemist kunnen worden.
In het eerste jaar van de kaderopleiding wordt de leerling opgeleid tot specialist (voorman) op mbo-niveau. Aan het eind van de (gewenste) tweejarige primaire opleiding bepaalt de cursist in welke differentiatie hij wil afstuderen. Na de kaderopleiding kan men zich door middel van korte cursussen (ondernemerscursussen e.d.) scholen tot 'baas'.
De SOHD is momenteel in overleg met de gemeente Boxtel waar een geschikte locatie is gevonden. De keuze is op deze Brabantse plaats gevonden in verband met de goede bereikbaarheid (ook met openbaar vervoer) en vanwege de goede verblijfsvoorzieningen. Hoewel Boxtel geografisch niet bijzonder centraal ligt, geniet deze locatie de voorkeur vanwege de goede faciliteiten. Het samenwerkingsverband heeft vooralsnog een te geringe omvang en daardoor te geringe financiële draagkracht om in Noord-Nederland ook een vestiging te openen. Voor nadere informatie: SOHD tel. 040-2907969.

De SHOD als landelijk samenwerkingsverband

Wanneer de SOHD de status krijgt van samenwerkingsverband biedt dit een aantal voordelen, want de SOHD:

 • neemt leerlingen in dienst voor de duur van de primaire opleiding,
 • leent leerlingen uit aan lidbedrijven tegen een overeengekomen uitleentarief,
 • brengt leerlingen bij minder drukke tijden tijdelijk elders onder (collegiale uitlening),
 • is verantwoordelijk voor de praktijkopleiding,
 • heeft een eigen opleidingslocatie met alle voorzieningen,
 • heeft leermeesters voor de praktijkopleiding en leerlingenbegeleiding,
 • geeft voorlichting aan scholen en arbeidsbureaus t.b.v. nieuwe instroom.

Redenen om aan te sluiten als lidbedrijf:

 • tijdelijk inlenen van onze leerlingen gedurende de primaire opleiding,
 • alleen gewerkte uren worden gefactureerd,
 • ziekte-, vorst en wao-uren worden niet gefactureerd,
 • alle scholingskosten worden door de SHOD betaald,
 • geeft de ruimte om een goede indruk te krijgen van de leerling (u zit er niet aan vast),
 • bij onvoldoende prestaties stuurt u de leerling terug en eventueel kunnen er nieuwe kandidaten worden gezocht.