Zoeken

Roofs 1999-07-09 Bouwstoffenbesluit van kracht met half jaar vertraging

Met een half jaar vertraging ging op 1 juli het Bouwstoffenbesluit materieel van kracht. Van ruim 1200 stoffen en producten binnen de bouwkolom, waaronder ook de dakenbranche valt, moet worden aangetoond dat deze aan het besluit voldoen. De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft hiervoor een toetsingcommissie aangesteld om de beoordelingsrichtlijnen al of niet goed te keuren. Maar het zal nog wel een hele tijd duren voordat alles is afgehandeld.

Op 1 juli ging met een half jaar vertraging het Bouwstoffenbesluit materieel van kracht. Van ruim 1200 stoffen en producten binnen de bouwkolom moet worden aangetoond dat deze aan het besluit voldoen. Ook de dakenbranche heeft te maken met stoffen die onder het besluit vallen, zoals bijvoorbeeld dakgrind.
De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft in mei een toetsingcommissie aangesteld om de beoordelingsrichtlijnen al of niet goed te keuren. De commissie is van essentieel belang voor de erkenning door de Ministers van VROM en Verkeer & Waterstaat van KOMO-certificaten in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Een aanbieder van bouwstoffen en -producten met een dergelijk certificaat heeft daarmee voldoende bewijs in handen dat zijn stoffen en/of producten voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van dat Besluit.
"Wij verwachten op korte termijn circa 30 Beoordelingsrichtlijnen te ontvangen", zegt J.J. de Vos, voorzitter van de SBK. "Op dit moment is reeds de helft daarvan gereed en aan de Toetsingscommissie voorgelegd. Zeven zijn inmiddels afgehandeld."

Harmoniseren

Stichting Bouwkwaliteit heeft de taak de certificering in de bouwsector te harmoniseren en te coƶrdineren. Daaronder valt ook de certificering in het verlengde van de bouwregelgeving zodanig te structureren dat het bedrijfsleven ermee uit de voeten kan en dat de regelgevende en handhavende overheid voldoende vertrouwen in een KOMO-certificaat heeft.
"De toetsing van deze SBK-commissie is bepalend voor de Ministers van VROM en V&W of zij de betrokken certificaten 'publiekrechtelijk erkennen.' Als dit gebeurt, worden die certificaten door SBK opgenomen in een daglijst van erkende KOMO-certificaten. Voor alle bouwpartners en voor de locale handhavers geeft deze daglijst het actuele overzicht van certificaten, die het bewijs zijn dat aan het Bouwstoffenbesluit wordt voldaan", aldus De Vos.
Het is duidelijk dat het merendeel van de producten nog geen erkend certificaat had op 1 juli. Wel komt er een lijst waarop staat welke producten door de commissie beoordeeld gaan worden, zodat de branche hier al op kan inspelen. Het is nu aan de branche de te beoordelen richtlijnen zo snel mogelijk aan de commissie voor te leggen. De toetsingcommissie probeert in een week een Beoordelingsrichtlijn getoetst en van een beslissing voorzien te hebben.
"Ik hoop dat VROM en Verkeer en Waterstaat een oplossing vinden voor de handhavingproblematiek. Er zijn veel producenten die nog geen certificaat kunnen overhandigen, maar wel hard op weg zijn die te verkrijgen. Dit niet alleen in het belang van alle bouwpartners, maar ook van de handhavers. De SBK is bereid hierin mee te denken, maar kan uiteraard niet op de stoel van de overheid gaan zitten."

Alle informatie over certificering in het kader van het bouwstoffenbesluit en de erkende KOMO kwaliteitscertificering staan vanaf juli ook op www.bouwkwaliteit.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met SBK op 070-3998467.

door: Stefan Tetelepta