Zoeken

Roofs 1999-10-43 Bladlood verdient volgens TNO de voorkeur

Toepassing van bladlood in spouwmuren en muur-dakverbindingen verdient de voorkeur boven toepassing van alternatieve materialen. Bij gebouwen is de milieuprestatie van bladlood beter dan die van de alternatieven. Daarom is er geen reden om vanuit milieu-overwegingen bladlood te vervangen door synthetische materialen. Die conclusie trekt TNO Milieu, Energie en Porcesinnovatie na onderzoek naar de milieu-effecten van bladlood.

Van oudsher is bladlood een populair materiaal voor waterafvoer (spouwmuren) en dakbedekking. Belangrijk voordeel van het metaal is dat het zacht en plooibaar is en daardoor eenvoudig toepasbaar. Daarnaast is bladlood corrosiebestendig: het kan meer dan 100 jaar meegaan en vervolgens gemakkelijk worden recycled. Ondanks zijn corrosiebestendigheid gaat het gebruik van bladlood gepaard met een zekere mate van uitspoeling (hoe gering dan ook). De Europese bladloodindustrie (European Lead Sheet Industry Association) heeft aan tno-mep opdracht gegeven de milieu-effecten van bladlood te onderzoeken, zodat de huidige discussie over dit metaal kan worden genuanceerd.
Om inzicht te krijgen in de verhouding bladlood-milieu heeft tno-mep tweeërlei onderzoek verricht: een vergelijking met alternatieve materialen en een meer gedetailleerde milieu-risicoanalyse. In het eerste deel van het onderzoek is bladlood op basis van een levenscyclusanalyse vergeleken met ethyleenpropyleendiene (epdm) voor spouwmuurtoepassing en poly-isobutyleen (pib) voor muur-daktoepassing. Uit de analyse blijkt dat de milieuprestatie van bladlood duidelijk beter is dan die van de genoemde alternatieven.

Streefwaarden

In het tweede deel is het belangrijkste milieu-effect van gebruik van bladlood onderzocht, namelijk de aquatische ecotoxiciteit. Er is gemeten in hoeverre bladlood het oppervlaktewater, afzettingen en waterzuiveringsslib verontreinigt. Deze concentratiemetingen zijn vergeleken met milieunormen en streefwaarden om vast te stellen of loodemissies een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Het blijkt dat uitspoeling van bladlood een te verwaarlozen effect heeft op het aquatische ecosysteem. In feite is lood één van de stoffen die voldoet aan de streefwaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland.
Genoemde onderzoeksresultaten zijn bevestigd door het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden. Het rapport 'Bladlood en het milieu (tno-mep rapport r98/503a, januari 1999) is beschikbaar bij tno-mep, telefoon: (055) 549 34 93.

Bovenstaand verhaal is eerder gepubliceerd in Duurzaam Bouwmetaal.