Zoeken

Roofs 1999-10-47 Nieuw opleidingscentrum voor dakdekkers komt in Boxtel

De besturen van de Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD), de Nederlandse Stichting Praktijkopleiding Betonstaalverwerking (NSPB) en de Nederlandse Stichting Praktijkopleiding Voegen (NSPV) gaan over tot de bouw van een nieuw opleidingscentrum in de Brabantse gemeente Boxtel. Het nieuwe opleidingscentrum wordt gebouwd door de gemeente Boxtel en in zijn geheel door de drie opleidingsstichtingen geëxploiteerd.

Het bestuur van de SOHD heeft in de afgelopen periode intensief overleg gepleegd met de NSPB, de NSPV en de gemeente Boxtel. Onderwerp van het overleg was een haalbaarheidsstudie omtrent het bouwen van een nieuw opleidingscentrum voor de betrokken stichtingen en andere belangstellende opleidingsinstituten in de gespecialiseerde aanneming.
De stap van de SOHD om een samenwerking aan te gaan met de landelijke opleidingsinstituten van de Voegers- en de Betonstaal branche is een weloverwogen keuze geweest. Ten eerste hebben deze opleidingsinstituten een opleidingsvisie die overeenstemt met de visie van de SOHD. Hetgeen inhoudt dat de bestaande expertise van deze opleidingsstichtingen zeer goed bruikbaar is voor het verder professionaliseren van de SOHD. Het 'wiel' hoeft dus geen tweede keer te worden uitgevonden.
Ten tweede hebben deze opleidingsinstituten dezelfde problematiek waaronder het instroomtekort in de bedrijfstak. Door bundeling van krachten kunnen meer van deze problemen grootschaliger aangepakt worden met een grotere kans van slagen.
Als derde kan de besparing worden genoemd die het gemeenschappelijk uitvoeren van niet branchespecifieke activiteiten oplevert. De drie branches zijn alle vertegenwoordigd zijn binnen de CONGA (Confederatie Ondernemers Gespecialiseerde Aanneming).

Extern bureau

De redenen van de SOHD, NSPB en NSPV om met de gemeente Boxtel vergaande afspraken te maken omtrent de nieuwbouw, ligt in oorsprong bij een uitgebracht advies door een extern bureau met betrekking tot een gehouden locatieonderzoek. Bepalende factoren naar het zoeken van een geschikte locatie zijn o.a. ligging ten opzichte van het verzorgingsgebied, bereikbaarheid, openbare vervoer c.q voorzieningen, kwaliteit van de omgeving e.d.
Gemeente Boxtel kwam als een geschikte locatie uit de bus die voldoet aan het gestelde programma van eisen. Vervolgens heeft de gemeente Boxtel verregaande financiële tegemoetkomingen toegezegd, als blijk van haar positieve houding op de komst van de drie landelijke opleidingsstichtingen.
De SOHD is er zich wel degelijk van bewust dat zij met de keuze van Boxtel niet alle ondernemers (met name uit het hoge noorden) tevreden kan stellen. Financieel is het op dit moment niet mogelijk om tevens een tweede locatie in het land te starten. Zodra gestructureerde mogelijkheden zich voor doen, wil men daar positief aan mee werken. De SOHD ambieert een weloverwogen stappenplan waardoor de weg naar het einddoel weliswaar langer kan duren maar uiteindelijk in een gezonde basis voor de lange termijn resulteert.
Het opleidingscentrum krijgt op de tweede verdieping 25 hotelkamers (2 persoons), die allen voorzien zijn van eigen sanitaire voorzieningen en aansluiting van TV. De cursisten die een grote reisafstand moeten overbruggen of met het openbaar vervoer komen, kunnen gebruik maken van deze extra faciliteiten.