Zoeken

Roofs 2000-02-27 EPS fabrikant bepleit integrale informatieverstrekking over bouwproducten.

Binnen MRPI-verband bepleit Unidek de presentatie van bouwproducten vanuit een integraliteit. Niet alleen de materiaalgebonden eigenschappen en de bouwfysische eigenschappen moeten worden vermeld, maar ook de eigenschappen zoals bijdrage aan relevante milieuthema's, verwerkingsvoorschriften ten aanzien van gezondheid, arbo, CE-markering en de bijdrage aan een gezond binnenklimaat en comfort.

Vanuit het Nationaal Verbond Toelevering Bouw is in 1995 een begin gemaakt met de opzet van een eenduidige definiëring van de milieuaspecten van bouwmaterialen in relatie tot duurzaam bouwen. Dit MRPI- project werd gedragen door een aantal branches van producenten van bouwproducten met het doel om enerzijds een afsprakenstelsel te ontwikkelen en te komen tot milieu-informatie van bouwproducten en anderzijds om de voeding te laten zijn voor milieurekenmodellen op gebouwniveau, zoals EcoQuantum. Unidek heeft vanaf het begin, als vertegenwoordiger van de branche NII - Nederlandse Isolatie Industrie - deel uitgemaakt van dit project. Ook de onderneming beschikt over de basisinformatie milieu zoals deze tot stand is gekomen volgens het protocol van MRPI. Echter aan deze communicatie omtrent deze informatie kan wellicht volgens Unidek een extra dimensie worden toegevoegd. De milieu relevante informatie dient te worden beschouwd als zijnde een van de benodigde informaties behorende bij bouwproducten, zoals bijvoorbeeld dimensiestabiliteit, indrukbaarheid en isolatiewaarde. Prestaties die vermeld worden in een kwaliteitsverklaring. Logischerwijs behoort de milieu-informatie dan ook thuis in bijvoorbeeld de kwaliteitsverklaringen. Het gezamenlijk College van Deskundigen isolatie en dakbedekkingen heeft hiervoor opdracht gegeven aan een werkgroep die gaat onderzoeken hoe de milieu-informatie ingebed kan worden in de bestaande kwaliteitsverklaringen. In deze werkgroep hebben zitting de branches zoals Venedak, de Nederlandse Isolatie Industrie (NII), de stichting MRPI en de certificerende instellingen zoals BDA-Intron, BKB en KIWA. Daarnaast moet men aandacht houden voor de prestaties van een materiaal. Door de verdergaande aanscherping van de isolatienormen voor de nieuwbouw, en de op handen zijnde norm voor de bestaande bouw, zullen woningen beter en dikker geïsoleerd gaan worden, waarbij met name de kwaliteit van het binnenklimaat kritischer gaat worden. Bij de vraag naar woningen kan de toekomstige bewoner ervan uitgaan dat de relevante milieuaspecten worden bewaakt vanuit het Bouwbesluit, maar een borging van de kwaliteit van het binnenklimaat in relatie tot comfort en gezondheid is nog ver weg. De door Unidek bepleite integraliteit zal een hoge mate van transparantie en eenduidigheid in zich moeten dragen om de markt te kunnen voorzien van die informatie die ook daadwerkelijk nodig is voor de besluitvorming van het bouwproces. Deze borging van de transparantie kan weliswaar worden gecoördineerd vanuit de overheid, maar de kwaliteit van de geborgde informatie zal moeten komen van de fabrikanten zelf. Producenten van bouwproducten zijn en blijven verantwoordelijk voor wat ze leveren. Alleen die fabrikanten die beschikken over beheersbare processen, geborgd binnen een structuur van ISO, en die daarnaast beschikken over kwaliteitsverklaringen op productniveau, zullen in staat zijn de markt te voorzien van betrouwbare informatie over deze kwaliteit, de fysische eigenschappen, veiligheid tijdens de verwerking en in het 'gebruik', gezondheid en comfort, milieu etc. Slechts dan is de integraliteit ook daadwerkelijk geborgd.

door: Erik Las