Zoeken

Roofs 2000-06-29 Ook de aannemer kiest steeds vaker voor kwaliteit

In de nieuwbouw is de bouwkundig hoofdaannemer de opdrachtgever voor het dakbedekkingsbedrijf. Over het algemeen is kwaliteit niet de eerste prioriteit van de aannemer. De specificatie zoals omschreven in het bestek moet gerealiseerd en wel tegen zo laag mogelijke kosten. Recent onderzoek van Dakmerk toont aan, dat dit verandert. In bepaalde segmenten van de markt is een duidelijke tendens naar een keuze voor kwaliteit. Bewust kiest de aannemer voor een deskundig, goed georganiseerd en kwaliteitsbedrijf. Het marktaandeel van Dakmerk vertoont in deze sector een duidelijke stijging.

De nieuwbouwmarkt heeft zich in de afgelopen jaren positief ontwikkeld. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouwsector is het totale bouwvolume aanmerkelijk toegenomen. In de woningbouw spelen de ontwikkeling en realisatie van de Vinex locaties een grote rol in de toename van het bouwvolume. In de utiliteitsbouw ligt de gunstige economische ontwikkeling ten grondslag aan de groei van het bouwvolume.
De renovatiemarkt voor dakbedekking was oorspronkelijk aanmerkelijk groter dan de nieuwbouwmarkt. In de afgelopen jaren is de verhouding tussen renovatie en nieuwbouw behoorlijk gewijzigd. Momenteel is de markt voor nieuwbouw zelfs groter dan voor renovatie. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de groei in de renovatie stabiliseert. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door verbetering van materialen en verlenging van de levensduur van dakbedekking. Tegelijkertijd draagt natuurlijk ook de groei in de nieuwbouw bij aan de verandering van de verhouding tussen het volume van de nieuwbouw en de renovatiemarkt.
Dakmerk erkende bedrijven hebben in de renovatiemarkt altijd een groter marktaandeel gehad dan in de nieuwbouw markt. Natuurlijk zijn er verschillen tussen bedrijven onderling, maar gemiddeld genomen lag het zwaartepunt duidelijk in de renovatie. Dit is ook heel verklaarbaar. Immers in de renovatie is de opdrachtgever door de bank genomen ook degene die de onderhoudskosten draagt. Hier vindt een zorgvuldige afweging plaats van prijs/ kwaliteit verhouding. Een iets hogere investering nu wordt afgewogen tegen besparing op onderhoudskosten en verlenging van levensduur. Met als consequentie dat in de renovatiesfeer de opdrachtgever veel eerder kiest voor kwaliteit, voor Dakmerk erkende bedrijven.

Bij nieuwbouw is de opdrachtgever meestal niet dezelfde organisatie als degene die straks verantwoordelijk is voor onderhoud. Omdat de huidige investering en het onderhoud straks uit verschillende budgetten wordt betaald, vindt de afweging niet plaats op basis van de optimale prijs kwaliteit verhouding. Helaas, want een geringe extra investering in kwaliteit nu kan leiden tot behoorlijke besparingen op onderhoud in de toekomst.
Toch zien we deze tendens in de nieuwbouw wijzigen. In de laatste paar jaar zien we ook in de nieuwbouw een tendens naar kwaliteit. Het gaat dan met name om kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw, kantoren, woningen, complexe projecten. Dakmerk erkende bedrijven hebben in de nieuwbouw markt in de afgelopen twee jaar ruim 20% groei gerealiseerd. Het grootste deel van deze groei wordt gerealiseerd op de grotere, complexe opdrachten.
Wat is de reden achter deze ontwikkeling? Eén oorzaak is hiervoor niet aan te wijzen. Tal van factoren spelen een rol, waarvan wij een aantal in het oogspringende willen noemen. Bij grote nieuwbouwprojecten zijn tegenwoordig uitgebreide kwaliteitssystemen geïmplementeerd. ISO en VCA certificering zijn voor hoofdaannemer gemeengoed en volgens deze systemen wordt ook naar onderaannemers gekeken. Binnen bouwprojecten worden faalkosten geanalyseerd en daardoor is de prijs niet de enige kostenpost. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het toezicht op de uitvoering. Met andere woorden een goede organisatie en kwaliteit levert ook gedurende het bouwproces zijn vruchten op, zowel voor de aannemer, de opdrachtgever, als de uiteindelijke eigenaar. Gelukkig zien we deze op zich logische conclusie nu ook daadwerkelijk vertaald in de markt!

door: Corry de Ridder

Inhoudsopgave Roofs '00