Zoeken

Roofs 2000-11-20 Werkgelegenheidsprojecten in de bitumineuze dakbedekkingsbranche

In de bitumineuze dakbedekkingsbranche worden sinds 1993, in samenwerking met Arbeidsvoorziening, werkgelegenheidsprojecten uitgevoerd in opdracht van de Begeleidingscommissie Jobmarketing Bitumineuze Dakdekkers .In deze commissie hebben vertegenwoordigers van de sociale partners, de Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche (SBD) en het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) plaats.

Jarenlang verliepen deze projecten naar wens, maar zo'n drie jaar geleden werd een verandering merkbaar. De arbeidsmarkt begon aan te trekken en het begon moeilijker te worden om voldoende kandidaten voor de projecten te vinden. De werklozen die nog wel beschikbaar zijn, hebben een lager opleidingsniveau en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan wat men in het verleden gewend was. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er, op verzoek van de Commissie Jobmarketing, een inventarisatie en analyse gemaakt is van de knelpunten -en ook de winstpunten- van deze werkgelegenheidsprojecten.
Het doel van dit onderzoek is te komen tot aanbevelingen die kunnen leiden tot een kwaliteitsverbetering van de projecten. Daarnaast moet het rapport dienen als een voorbeeld van een kleine branche waar andere kleine branches ook hun voordeel mee kunnen doen.
Vertegenwoordigers van de betrokken partijen (Arbeidsvoorziening, individuele werkgevers, sociale partners in de branche en Sectorraad Bouw) is met behulp van een gestructureerde vragenlijst naar hun mening gevraagd over de huidige gang van zaken en naar wensen voor en visie op toekomstige werkgelegenheidsprojecten.

De belangrijkste uitkomst:

De krapte op de arbeidsmarkt zal ertoe leiden dat alleen werklozen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt beschikbaar zijn voor werkgelegenheidsprojecten. Daarom zullen deze projecten in de toekomst langer en duurder worden en de begeleiding van de deelnemers intensiever. Daarnaast zorgen de wijzigingen in de structuur van de sociale zekerheid, werk en inkomen ervoor dat deze projecten in de toekomst (voor de branche) duurder tot onbetaalbaar worden.

Kleine branches, waartoe ook de bitumineuze dakbedekkingsbranche gerekend wordt, zijn over het algemeen minder bekend bij het publiek, c.q. werkzoekenden dan de grote branches. Dit werkt nadelig als er personeel geworven moet worden. Daarnaast beschikken kleine branches over het algemeen niet over de middelen die nodig zijn om de vercommercialiserende Arbeidsvoorziening te kunnen betalen. Het gevolg hiervan is dat de kleine branches verliezen in de concurrentiestrijd tussen branches om het schaarse personeel.
In Nederland zijn nog ┬▒ 200.000 geregistreerde werklozen. Deze behoren voornamelijk tot de zogenaamde harde kern van werklozen (ouderen en zeer langdurig werklozen met nogal wat beperkingen). Bij de uitvoering van werkgelegenheidsprojecten krijgt een kleine branche als de bitumineuze dakbedekkingsbranche steeds meer te maken met instroom vanuit deze onderkant van het werkzoekendenbestand. Dat wil zeggen: langdurig werklozen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naast werkloosheid heeft deze groep vaak te maken met een reeks andere problemen zoals hoge schulden, taalachterstand, strafblad, verslaving etc.

Grote gevolgen

Het feit dat men bij werkgelegenheidsprojecten op deze doelgroep is aangewezen heeft grote gevolgen voor de uitvoering en het slagen van projecten. De trajecten zullen langer en daarmee duurder worden en er is een intensievere begeleiding nodig van deelnemers aan de projecten. Zowel tijdens als na afloop van het project, als zij reeds bij een werkgever in dienst zijn, is begeleiding nodig om voortijdige uitval te voorkomen. Ook dat maakt dat er steeds meer geld nodig zal zijn om een werkgelegenheidsproject tot een succesvol einde te brengen.
Het rapport is te bestellen bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) - telefoon 070-3371111, fax 070-3863439 of e-mail hba@hba.nl o.v.v. HBA-publicatiereeksnr. 243; het rapport kost f 25,- exclusief verzendkosten.

door: Mari van Lieshout