Zoeken

Roofs 2001-01-56 Digitaal het dak op

          Roland van der Hoek
Empol B.V.

Dat een niets ontziende informatietechnologie ook de traditionele dakinspecteur niet ongemoeid zou laten was te verwachten en is inmiddels een feit. De technisch adviseurs van Empol BV te Delft, leverancier van Derbigum dakbedekking en van de Derbigum erkenninghouders worden in toenemende mate met geavanceerde palmtops gesignaleerd op de daken van haar opdrachtgevers. Een modern inspectieprogramma ondersteunt de technisch adviseurs bij het uitvoeren van dakinspecties en het maken van adviezen.
Als onderdeel van het Derbigum-Concept zijn vele gebouwbeheerders goed vertrouwd met de brede technische ondersteuning van de kwaliteitsdienst van Empol b.v. De technische ondersteuning vindt vaak plaats in de vorm van dakinspecties. Steeds vaker wordt de kwaliteitsdienst geconfronteerd met de vraag of de uitgebracht adviezen digitaal aangeleverd kunnen worden. Bovendien blijkt er behoefte te zijn aan een volledig geautomatiseerd inspectiesysteem. Door de unieke samenwerking tussen onder andere Koninklijke KPN Vastgoed & Facilities, DERBIGUM en Empol BV. is een unieke inspectie- en rapportagemodule ontworpen. Birds Raadgevende ingenieurs heeft opdracht gekregen om het model in een digitaal handelbaar en gebruiksvriendelijk programma te vertalen. DERBI-SPEC® in een Windows uitvoering is een feit. Een nieuw geavanceerd inspectie- en rapportageprogramma speciaal ontwikkeld voor dakdekkerbedrijven die Derbigum Erkenninghouder zijn en gebouwbeheerders zoals woningcorporaties en beheermaatschappijen.

DERBI-SPEC® opnamemodule
Het computerprogramma DERBI-SPEC® is voor de gebruiker zodanig simpel ontworpen dat het gebruik van het programma zich feitelijk vanzelf wijst. Achter de PC op de vaste werkplek op kantoor wordt in voorbereiding op de feitelijk dakinspectie de nodige gegevens zoals de projectgegevens en de naam van de opdrachtgever ingevoerd. Andere gegevens die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het dak en beschikbaarheid van sleutels, brandgevaar, dakgaranties en overige administratieve gegevens worden voor zover voorafgaand aan de dakinspectie bekend in hiervoor beschikbare vensters ingevoerd. De op de PC ingegeven informatie wordt naar een op de PC aangesloten Palmtop gedownload. De gemakkelijk hanteerbare Palmtop handcomputer bevat de voor de dakinspectie noodzakelijke DERBI-SPEC® opnamemodule en de eerder ingevoerde projectgegevens. Bij aanvang van de dakinspectie zal, zoals gebruikelijk, de inspecteur een verkennende visuele inspectieronde op het te inspecteren dakvlak lopen waarbij een eerste serie vragen beantwoord wordt. De vragen omvatten het hoofdstuk “Bouwkundig overzicht”. In dit hoofdstuk wordt door middel van een eenvoudige aanraking met een kunststof pennetje op het scherm van de Palmtop aangegeven welke dakonderdelen zijn aangetroffen. De vragen die de opnamemodule vervolgens aan de inspecteur voor legt hebben betrekking op uiterlijke kenmerken van het zichtbare deel van het dakbedekkingsysteem. Op het scherm van de Palmtop wordt aangetoetst of er sprake is van plooivorming, inscheuring, craquelé en overige gebreken aan de toplaag van het dakbedekkingsysteem. Dit zelfde gebeurt bij de beoordeling van de ballastlaag en de eventueel aanwezige beloopbare dakafwerking. Er kan bij ieder onderdeel percentages of hoeveelheid worden opgegeven.
Tijdens de verkennende ronde over het dakvlak kan een geschikte plek worden gevonden voor het maken van een insnijding. De uit de insnijding verkregen informatie wordt door middel van keuzebalken in de Palmtop ingevoerd. Vervolgens vindt er een opname van de afzonderlijke dakonderdelen plaats.

Bij ieder dakonderdeel is een vragenreeks in de Palmtop aanwezig. De vragen worden weer door middel van het kunststof pennetje beantwoord op het scherm van de Palmtop. De vragen hebben betrekking op gebreken die te maken hebben met het specifieke dakonderdeel. Indien gewenst kan informatie over afmetingen en hoeveelheden worden ingevoerd. Deze informatie krijgt bij de update van de software een belangrijke functie wanneer koppelingen met calculatie programma’s (Gilde) worden gemaakt. Het laatste deel van de inspectie heeft betrekking op de beoordeling van brandgevaarlijke situaties. Tevens vindt er een omgevingsbeoordeling plaats. Het is natuurlijk voor dakdekkerbedrijven van groot belang vast te stellen of materieel en materiaal voldoende en veilig naar boven kan worden getransporteerd.

DERBI-SPEC® rapportage- en analyse module
Nadat de Palmtop is aangesloten op de PC kan de feitelijke rapportage plaats vinden. Doordat alle inspectiegegevens reeds zijn gedigitaliseerd is de afwerking van het inspectierapport zeer snel te realiseren. Het rapport wordt met een digitale aanzichtfoto en een situatieschets van de daken gecompleteerd. De lay-out van het rapport is helder en overzichtelijk. Gegevens van het project en de opdrachtgever en een aanzichtfoto en de situatieschets zijn op het voorblad aanwezig. Vervolgens wordt per geïnspecteerd dakonderdeel een overzicht gegeven van de aangetroffen gebreken.
De DERBI-SPEC® analysemodule kent een duurzaamheidsprognose toe aan het dak afhankelijk van de resultaten van de dakinspectie. Indien het dak op korte termijn in aanmerking komt voor renovatie wordt door de kwaliteitsdienst een advies uitgebracht voor de uit te voeren werkzaamheden. Indien er op korte termijn geen renovatie werkzaamheden noodzakelijk zijn kan het inspectierapport in de DERBI-SPEC®  rapportagemodule worden opgeslagen. Bij een eventuele her-inspectie van het betreffende project kan het inspectierapport worden opgevraagd en de gegevens naar de opnamemodule van de Palmtop worden gedownload. Ter plaats kan een exacte her-inspectie plaats vinden waarbij kwaliteitsverschillen nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. Aan ieder rapport wordt door de kwaliteitsdienst van Empol BV een fotorapportage toegevoegd.

Resumeé
Door de duidelijk formulering van de vragen tijdens de inspectie en het feit dat de opnamemodule van DERBI-SPEC® uitsluitend vragen stelt over de aanwezige dakonderdelen wordt er tijdens de inspectie tijdwinst geboekt. Het maken van de rapportage bestaat uit het invoegen van digitale foto’s en een situatieschets. En indien het dak gerenoveerd dient te worden wordt er een advies voor de uit te voeren werkzaamheden aan het rapport toegevoegd. Duidelijk zal zijn dat dit een enorme tijdwinst oplevert en dat de volstrekt heldere- en uniforme wijze van rapporteren bij vele gebouwbeheerders wenselijk is. Toekomstige updates koppelen ingevoerde gegevens aan calculatieprogramma’s zoals Gilde waardoor voor dakdekkerbedrijven wederom enorme tijdwinst kan worden geboekt. DERBI-SPEC® software en Licenties zijn begin februari 2001 beschikbaar. Informatie ten aanzien van hardware en installatieprocedures of een inspectie met DERBI-SPEC® uitgevoerd door de kwaliteitsdienst Empol BV kan worden ingewonnen bij Empol BV te Delft. Tel: 015-2154000 of bezoek de Derbigum stand op de Nationale bouwbeurs te Utrecht. Standnummer 12B010.