Zoeken

Roofs 2001-02-12 Albert van den Hout over...

          ing. A.B. Berlee
Normaal gesproken begint een interview met een introductie. In het geval van Albert van den Hout betekent dat echter een belediging van de lezers en de geïnterviewde. Het was eigenlijk ook geen interview, meer een gesprek waarin een aantal onderwerpen de revue passeerde. Daarom een overzicht van standpunten zoals die in het gesprek ter sprake zijn gekomen, een gesprek met een man die al ruim dertig jaar doende is met daken. Albert van den Hout over de volgende onderwerpen...

Over Albert van den Hout…
Ik zie mezelf het meest als inspecteur. Iemand die registreert en door ziet naar het eindresultaat. Inspecteren is ook mijn vak. Helaas kom ik de laatste tijd te weinig op daken terwijl daar m’n hart ligt. Een recent onderzoek naar dakbedekkingen bracht mij in Amsterdam op een complex gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. Al die doordachte details die ik daar aantrof, dat sprak mij enorm aan want detaillering, daar gaat het toch om.

Over integriteit...
Wat ik doe is gewoon mijn werk. De dakenbranche is een kleine overzichtelijke wereld waarin iedereen iedereen kent. Dat is aan de ene kant heel vertrouwd maar aan de andere kant schept dat verplichtingen. Het kan niet anders dan dat ik consistent moet adviseren en schrijven. Een presentatie of ander product is altijd mijn eigen verhaal en ik leg dat steeds ook voor mezelf vast. Daarom herken ik ook direct stukken en formuleringen van mijzelf. Integriteit moet je in die zin bewaken, het is tenslotte mijn eigen visie die niet uit zijn verband mag worden gehaald of in een andere context mag worden gezet. Het komt voor dat ik mijn formuleringen aantref in andermans stukken, plagiaat dus. Ik probeer daar als het even kan op te reageren. Ik wil dan gewoon de referentie hebben.

Over verschillende opdrachten...
Er zijn opdrachten voor onderzoek aan prototypen. Al onze kennis over daken laten wij dan los maar de uiteindelijke keuzen liggen bij de opdrachtgever. Wanneer een opdrachtgever ons inhuurt voor begeleiding dan ook staat al onze kennis beschikbaar maar ook hier geldt, de opdrachtgever maakt de uiteindelijke keuze. We ondersteunen maar daarmee kunnen we niet alles voor zijn in de uiteindelijke praktijk. De praktijk is weerbarstiger. Wij denken graag in het voortraject mee, maken vooraf een risicoanalyse. Spreken de details door omdat improviseren in het werk moet worden vermeden. Vaak doen we dan ook de begeleiding van het werk. Dergelijke opdrachten waarbij we meerdere functies bekleden worden opgeknipt in delen waarbij steeds al onze kennis aangaande daken ter beschikking staat.

Over schrijven...
Het schrijven is eigenlijk begonnen in mijn tijd bij Vebidak. Ik maakte toen deel uit van een commissie waarin de verbetering van de kwaliteit van platte daken het issue was. Mijn rapportage naar die commissie die onder meer bestond uit zeer kritische leden was steeds terdege voorbereid. Alles wat ik kon vinden over daken, in het Nederlands, Duits en Engels had ik verzameld om goed beslagen ten ijs te komen. Toen is eigenlijk ook het verzamelen van literatuur over daken begonnen. Ik las en lees nog steeds zo veel mogelijk over daken en rubriceer datgene wat ik de moeite waard vind om het op te kunnen bergen en vooral ook weer terug te kunnen vinden. Die kritische leden hebben mij toen aangesproken op de leesbaarheid maar voor mezelf betekende het opschrijven dat het voor mij doorgrond was. Ik schrijf om kennis te behouden en door te geven. Inmiddels is het schrijven over daken uitgemond in zeer vele artikelen. Zo zijn er voor het vakblad Bouwwereld 77 “dakdetails” geschreven en ook over riet zo’n 20 artikelen verschenen. Ook het BDA dakboekje is ontstaan vanuit het idee kennis te behouden zodat anderen daar ook gebruik van kunnen maken. Overigens vind je in het dakboekje mijn manier van rubriceren terug.

Over respons...
Ik krijg mondjesmaat respons op wat ik schrijf en voordraag maar ben daar altijd wel alert op. Ik ken vrijwel alle reacties nog die ik in de loop der jaren heb gekregen. Daar hecht ik namelijk veel waarde aan.

Over de academische wereld...
Bij daken komt het aan op de details, op vakmanschap en lering trekken uit het verleden. Dat is ook waar ik het over heb. Niet iedereen wil daar over nadenken dan wel passeert dat enigszins arrogant. Ik stoor mij niet meer aan mensen die niet op detailniveau willen communiceren.

Over vakmanschap...
Ik beleef veel plezier aan mensen in de uitvoering die met het dakvak zijn begaan. Die mensen moeten het uiteindelijk doen en vergeet niet dat het dakvak nog altijd handwerk is dat in wisselende weersomstandigheden moet gebeuren. Een meewerkend voorman die aandacht heeft voor de kwaliteit en daar ook voor staat. Dat soort mensen krijgt in mijn ogen veel te weinig waardering. Al te vaak moeten ze oplossingen verzinnen en uitvoeren omdat op voorhand niet voldoende is nagedacht over detailleringen en oplossingen. Er zijn er ook bij die nauwelijks enige binding hebben met het dakvak. Die het beschouwen als geld verdienen en werk maar dat houd je altijd.

Over drijfveren...
Het voorkomen van schade, dat is waar het mij om gaat. Ik schrijf zodat mensen kennis nemen van eerdere problemen en schades. De inspecties tijdens de uitvoering en ook de voorbesprekingen die we voeren zijn er op gericht om schade in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen en ook te beperken.

Over stokpaardjes...
Het beperken van schade loopt als een rode draad door mijn werk. Compartimentering is daarom een belangrijk punt en één van de BDA regels zoals die nu zijn opgenomen in het dakboekje. Volledig kleven van de dakbedekking in een omgekeerd dakconstructie is er ook zo een. Dat beperkt de schade in het geval van lekkage, het maakt dat de oorzaak is te traceren. Laatst had ik daar nog een mooi voorbeeld van. Het lek bevond zich onder een kunstwerk maar doordat het dak gecompartimenteerd was behoefde slechts een klein deel van het kunstwerk te worden verwijderd waardoor overlast en schade tot een minimum werden beperkt.

Over nader onderzoek...
Het vastleggen van de kwaliteit van riet, dat moet echt gebeuren. Op bouwdeelniveau moet nog veel onderzoek worden verricht, met name in het kader van IFD. De dampdichtheid van details moeten nader worden bekeken. In de uitvoering is geld verdienen prioriteit en daarom moet dat vanuit het ontwerp beter worden aangestuurd. Ontwikkelingen aan producten worden nog te veel in de toepassing getest omdat er geen geld beschikbaar is om op voorhand een prototype te onderzoeken. Er is in die zin nog veel te doen.

Over de dakenbranche...
Het is een overzichtelijk wereldje. De spelers zijn bekend en de teneur is zelden persoonlijk. Het dwingt wel tot bij de les blijven als gezegd. Navelstaarderij moet worden voorkomen en het contact met de opdrachtgevers houdt de geest scherp. Het innemen van standpunten gaan we niet uit de weg. Standpunten die we ook wel bijstellen als blijkt dat het beter kan, zoals de praktijk heeft uitgewezen. Het innemen van standpunten is ook nodig om onszelf in de branche te positioneren en te profileren. De vakrichtlijnen zijn daar een goed voorbeeld van.

Over dakenraad...
Dakenraad is een persoonlijk verhaal en moet los worden gezien van BDA. Hoewel ik natuurlijk zelf van BDA ben. Ik vind het leuk mensen tot schrijven aan te zetten zodat ze hun gedachten moeten ordenen en na moeten denken. Het verplicht me tot het open houden van oren en ogen en natuurlijk de contacten in de branche. Het zet me aan tot het onderhouden van de contacten in de branche. Het zet me aan tot kennis delen en die overdraagbaar maken. Het doet me dan ook zeer als die ongelezen in een stapel verdwijnt.