Zoeken

Roofs 2001-02-14 Unieke samenwerking leidt tot een win-winsituatie

      Stan Liebrand
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Zetterij IJmond had “Roofs” een gesprek met directeur Richard Wielenga en Alfred Massaut van Handelsonderneming ANJO b.v., waarmee het jubilerende bedrijf een unieke samenwerking heeft. Volgens beide heren gaat het hier om een tactische alliantie met een voorbeeldfunctie in de branche.
Normaal gesproken leidt een jubileum vooral tot een terugblik, een overzicht van de ontwikkeling van een bedrijf. Voor Zetterij IJmond, leverancier van dakkappen, boeidelenbekleding en schoorsteenrenovatiesystemen, gaat dit evenwel niet op. Dit bedrijf legt bij haar 10-jarig bestaan niet zozeer de nadruk op het feit dat het in deze periode groeide van 2 naar 18 personeelsleden, als wel op een voor de dakenbranche unieke alliantie met Anjo. De alliantie heeft voor beide bedrijven de huidige groei mogelijk gemaakt. De afgelopen twee jaar is de omzet van Zetterij IJmond verdubbeld. Nieuwbouw speelde hierbij tevens een aanzienlijke rol. Met het betrekken van het nieuwe pand maakt het bedrijf duidelijk dat het als productiebedrijf wil groeien en ook wil investeren in die groei. En dan met name in de productie van speciale maatproducten. Zetterij IJmond is de laatste jaren vooral actief op het gebied van de automatisering. “De planning wordt steeds krapper,” vertelt Wielenga. “Het wordt steeds lastiger om tijdens het verwerken van een opdracht zowel service te bieden als de productie te begeleiden. Door ons assortiment te koppelen aan dat van Anjo, is het gehele traject beter te beheersen. We willen een soort supermarkt zijn voor de dakdekker en de aannemer. Al het voorwerk nemen wij voor onze rekening. Per project bekijken we hoe en welk voorwerk het best kan worden gedaan. Dat levert de dakdekker veel op want veel problemen worden hem uit handen genomen. Door de samenwerking tussen beide bedrijven wordt de klanten totale service geboden, van A tot Z”.

Anjo is erg actief in de renovatiesfeer, waar nauwelijks met gestandaardiseerde oplossingen wordt gewerkt. Per project moet vaak – ongeacht omvang en aantal (serie of per stuk) – telkens weer een specifieke oplossing worden bedacht. Lang hield Anjo alles in eigen hand, tot het moment waarop men besloot zich toe te leggen op productontwikkeling en het regisseren van activiteiten. Dit besluit werd mede ingegeven doordat Anjo op de huidige locatie zijn productie niet kon uitbreiden. Samenwerking met een productiebedrijf was een logisch gevolg. Binnen de samenwerking verzorgt Anjo een stuk ontwikkeling, de verkoop, de montage, de techniek en het contact met de klanten. Zetterij IJmond is verantwoordelijk voor de automatisering en de productie. “De alliantie gaat zover dat de twee bedrijven voor een groot deel van elkaar afhankelijk zijn. Samen kunnen we een klantgerichtheid behalen die wij afzonderlijk nooit zouden kunnen realiseren”, aldus Wielenga. “De samenwerking in de projectensfeer werkt zeer goed. Zetterij IJmond kon grootschalig investeren in het machinepark en in personeel. Anjo kon zich concentreren op het uitontwikkelen van producten en de vergroting van de commerciële buitendienst. Ieder concentreert zich zo op de eigen sterke kanten met als leidraad de wederzijdse afhankelijkheid.

Samenwerking
Massaut is er van overtuigd dat de samenwerking uniek is voor de dakenbranche: “Juist in de dakenbranche probeert iedereen het individueel te rooien. Natuurlijk kom je binnen onze branche vaker afhankelijkheidssituaties tegen, zoals bijvoorbeeld zelfstandigen die in onderaanneming werkzaamheden voor het dakdekkerbedrijf (mede) uitvoeren. Maar dan gaat het niet om het type samenwerkingsverband waarbij sprake is van een win-winsituatie en groei. Wij treden met onze ervaring graag heel open naar voren, vooral in de projectensfeer. In de branche wordt afhankelijkheid vaak als iets negatiefs ervaren en gewaardeerd. Dat is niet terecht. Ontwikkelingen als ‘de nieuwe economie’, kennismanagement en netwerkstructuren zijn niet voorbehouden aan grote internationaal opererende concerns. Elke gezonde onderneming kan zich specialiseren op deeltrajecten en dat vervolgens in de markt aanbieden. Om dat in goede banen te leiden is wel samenwerking nodig. Voor de uitvoerende sector willen wij een voorbeeldfunctie vervullen. Met name voor dakbedekkings- en installatietechnische bedrijven. Vooral het platte dak wordt meer en meer een opstelplaats voor allerlei apparatuur. Apparatuur en installaties waar het dakbedekkingsbedrijf niet aan meewerkt maar wel mede de waterdichtheid van moet verzorgen. Ook de ontwikkelingen op het gebied van PV en warmteboilers spelen zich buiten bereik van het dakbedekkingsbedrijf af op het dak. Samenwerking met installatietechnische bedrijven is nodig om niet de slag om de markt te verliezen. Een samenwerking waarbij ieder zijn eigen identiteit kan behouden en toch die win-winsituatie ontstaat. Net zoals onze twee bedrijven nu samen hebben.”

Ontwikkelingen
De markt is voornamelijk nog Nederland waarbij het accent ligt op de Randstad en Utrecht met als basis Beverwijk. Gekeken wordt of er een centraal gelegen verkooppunt in België of Zuid-Nederland geopend zou moeten worden. “Momenteel zijn we zeer tevreden met de huidige gang van zaken. We zijn met een specialisme bezig waar we nog zoveel verder mee kunnen dat we ons voorlopig blijven concentreren op de Nederlandse markt. Niet alleen bij dakdekkers maar ook bij de uiteindelijke opdrachtgevers lopen wij vaak aan tegen een gebrek aan kennis. Men weet niet van de mogelijkheden tot het ommantelen van schoorstenen, het overschakelen van natuurlijke naar mechanische ventilatie, het integreren van ventilatie en rookgas in één doorvoer en de oplossingen die daar reeds voor zijn. Er ligt dus ruim voldoende uitdaging in de Nederlandse markt om eenvoudig die oplossingen voor iedereen te realiseren”. In België is inmiddels een redelijke markt gevonden voor onder meer ventilatiesystemen, platdakontluchtingen, rioolontluchtingen en doorvoer van mechanische ventilatie. De toepassingen zijn daar min of meer identiek aan die in Nederland. Export vergt maatwerk ter plaatse waar de bedrijven nog niet op zijn ingesteld. In die zin is verdere export nog niet aan de orde.