Zoeken

Roofs 2001-05-41 Nieuwslijn

          Resultaat over 2000 voor Unidek teleurstellend
Het financieel jaarverslag van Unidek over het jaar 2000 vertoont een productie van Euro 137.000.508, een record in de geschiedenis van de onderneming. (In 1999 nog Euro 124.335.981). Doordat de elf werkmaatschappijen van de EPS-producent en systeembouwer moesten produceren tegen hogere capaciteitskosten en met een kleinere marge, bedroeg de nettowinst evenwel slechts euro 35.052 (euro 3.315.981 in 1999).
Enerzijds werden de EPS-productiebedrijven geconfronteerd met sterk wisselende en stijgende grondstoffenprijzen, die maar gedeeltelijk konden worden doorberekend aan de klanten, anderzijds werd in Oss, Gemert, Bretten en Burkhardtsdorf de capaciteit nog niet volledig benut.
Toch ziet de Raad van Bestuur de toekomst van Unidek onverminderd vol vertrouwen tegemoet. En dat is vooral gebaseerd op het feit dat oplossingen blijven aangeboden en producten blijven aangeleverd waar in de markt behoefte aan en vraag naar is. Via een aantal nieuwe ontwikkelingen, met name op het gebied van grootschalige elementen, vulelementen voor prefabvloeren, funderingsbekisting en plat-dakelementen, word getracht de afzet in Nederland te vergroten waarbij ook wordt gedacht aan omvangrijke projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Bovendien streeft men naar vergroting van de afzet in Duitsland.
In het jaarverslag wordt gewezen op het INK- managementmodel. Eén van de vier zogenoemde resultaatgebieden betreft de eindresultaten waar het nodige over wordt verteld, net als de overige drie: waardering door klanten en leveranciers, waardering door medewerkers en waardering door de maatschappij.

Jaarboek Ambacht 2000/2001
Het Hoofdbedrijfschap Ambachten presenteert het Jaarboek Ambacht 2000/ 2001.
De jaren 2000 en 2001 zijn, naar het zich laat aanzien, voor het ambacht als totaliteit geen slechte jaren: een stijging van het omzetvolume met respectievelijk 2,6 en 2,3 procent, van de winst met 8,8 en 11,7 procent en van het arbeidsvolume met 1,5 en 1 procent!
Kijkend naar de onderliggende cijfers van de subsectoren, worden natuurlijk beduidende onderlinge verschillen zichtbaar. En die verschillen worden nog weer groter, als men de afzonderlijke branches bekijkt. De instroom van vakmensen baart echter steeds meer zorgen. In sommige branches kampt maar liefst 40% van de bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures. Versterking van de ambachtelijke opleidingen en gezamenlijke initiatieven op de arbeidsmarkt zijn dan ook belangrijke speerpunten. Aan de andere kant is continue verbetering van de bedrijfsvoering nodig om een antwoord te kunnen geven op de wisselende en explicieter wordende druk uit de omgeving. De nieuwe/ sterkere eisen van belanghebbenden maken een transformatie van productgericht naar procesgericht denken noodzakelijk. Het Management Programma Ambachten (MPA), het project “Over de digitale drempel’ en het branchecodepad geven de ambachtelijke ondernemer steun bij deze omslag. Het speciale thema van het nieuwe jaarboek handelt over de nieuwe belastingwetgeving.

Licht groendak-systeem
Optima dakbegroeiing bv brengt met een nieuw licht groendak-systeem weer groen terug in de leefomgeving. Zowel ontwerpers als gebruikers zijn zeer tevreden over de positieve uitstraling en architectonische mogelijkheden. Daken met een relatief lage belasting van 50kg/m2 kunnen duurzaam en optimaal begroeid worden waarmee de levensduur van de dakbedekking met jaren verlengd zou kunnen worden.

Onderzoek in de branche dakdekken hellende daken
Namens de gezamenlijke organisaties voor het dekken van hellende daken wordt de komende weken onderzoek gedaan naar de beroepsuitoefening van de dakdekkers. De gezamenlijke organisaties - Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD), Het Hellende Dak (HHD), Vakfederatie Rietdekkers en het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) - hebben aan de Samenwerkende Adviseurs en Onderzoekers in de Bouw (SAOB) gevraagd dit onderzoek uit te voeren.
Het onderzoek levert uiteindelijk beroepsprofielen en beroepscompetentieprofielen op voor de dakdekker (pannen, leien en riet), de voorman/uitvoerder, de werkvoorbereider/calculator en de bedrijfsleider/ondernemer. Beroepsprofielen geven een beschrijving van de werkzaamheden die in de praktijk worden uitgevoerd. Deze profielen zijn daarom zeer belangrijk voor het opzetten en onderhouden van de scholing in de branche. Beroepscompetentieprofielen gaan nog iets verder. Bij de competenties wordt, naast het vakinhoudelijke werk, ook rekening gehouden met de houding / attitude die iemand voor zijn of haar taken nodig heeft, zoals creativiteit, samenwerken of commerciële instelling. Het belangrijkste deel van het onderzoek vormt de enquête onder de werkgevers en werknemers in de branche. Deze is ontwikkeld op basis van de huidige opleidingen in de branche en de gesignaleerde ontwikkelingen. De enquête wordt toegezonden aan alle bedrijven die bekend zijn bij Het Hellende Dak, de Vakfederatie Rietdekkers en het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Op basis van de respons wordt beoordeeld welke vaardigheden, houdingsaspecten en competenties wel of niet tot het profiel behoren. Uitgangspunt hierbij is de noodzaak voor de dagelijkse beroepspraktijk. De onderwerpen die in de enquête aan bod komen, zijn achtereenvolgens: branchekenmerken als bedrijfsgroottes en soorten werkzaamheden, voorbereidende werkzaamheden, werkzaamheden aan de onderconstructie, aanbrengen van pannen, leien, riet en metalen dakbedekking, afwerken dakconstructie, calculeren, plannen, leidinggeven, administratie en communicatie. SAOB voert het onderzoek uit onder verantwoordelijkheid van een begeleidingscommissie. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van de opdrachtgever (SOHD), de ondersteunende werkgeversorganisaties (HHD en Vakfederatie Rietdekkers), de subsidiegever (HBA) en werknemers. Deze commissie heeft de enquêtes beoordeeld en zal hetzelfde doen met de onderzoeksrapportage die in juni 2001 wordt opgeleverd.

Clad Boy
Via.Vac vacuümheftechniek introduceert de Clad Boy, een veelzijdig professioneel hijsgereedschap waarmee dak- en wandpanelen met behulp van vacuüm gemakkelijk en snel gemonteerd kunnen worden. Het apparaat kan grote panelen snel oppakken en nauwkeurig plaatsen.
Het is bovendien vrij compact waardoor het met het bijbehorende transportframe eenvoudig door één persoon getransporteerd kan worden. De overige voordelen zijn samen te vatten onder de noemers ‘Arbo vriendelijk’, ‘Personeelkostenbesparend’, ‘Tijdwinst’ en ‘voorkomt beschadigingen’.

Nieuwe generatie dakvensters
VELUX brengt een nieuwe generatie dakvensters op de markt die voldoen aan de laatste regels en eisen op het gebied van warmte-isolatie, installatieprincipes en design. Om deze nieuwe generatie dakvensters – die vanaf april verkrijgbaar zijn - te onderscheiden van de vorige, zijn ook nieuwe maatcoderingen in het leven geroepen. De nieuwe generatie VELUX dakvensters voldoet aan de steeds strenger wordende eisen voor warmte-isolatie. Zo zorgen aanpassingen aan de nieuwe dakvensters voor een verbeterde gemiddelde U-waarde van Uw=1,5 (W/m2K). met als gevolg een sterk verlaagde kans op condensvorming aan de binnenzijde van de woning. Ook zijn voortaan alle nieuwe dakvensters standaard uitgerust met HR++ beglazing.
Met betrekking tot het installeren zijn er een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd. De nieuwe generatie dakvensters wordt met nieuwe beugels bevestigd en de plaatsing en bevestiging van de dakvensters geschiedt door hulplatten op de tengels te plaatsen.
Het dakvenster wordt standaard 27 mm dieper in het dakoppervlak ingebouwd waardoor niet alleen verbeterde isolatieprestaties ontstaan maar tevens een harmonieuzer geheel met het dakoppervlak. Zo hebben de afdeklijsten voortaan afgesloten en afgeronde hoeken en kreeg het lijstwerk een nieuwe standaardkleur grijs.

Gegarandeerd GebouwOnderhoud
Planbuilding in Apeldoorn heeft een systeem geïntroduceerd dat eigenaren van bedrijfs- en utiliteitspanden op basis van een laag bedrag per maand verlost van alle onderhoudszorgen. Professionele onderhoudsbedrijven zorgen - voor zover noodzakelijk en gewenst - onder andere voor dakrenovatie en energiebesparende maatregelen. Het pakket heeft tot doel het pand in een optimale conditie te brengen en te houden. Zowel curatief als preventief onderhoud verlengt de levensduur van panden en houdt de uitstraling up-to-date. Dit laatste wordt steeds belangrijker omdat een pand dat er goed onderhouden uitziet het succes onderstreept van de organisatie die er gevestigd is. Gegarandeerd GebouwOnderhoud verzekert de eigenaar gedurende een looptijd van vijf tot tien jaar van vast budgetteerbare lage onderhoudskosten per maand, kwartaal of per jaar. Net als bij het reeds bestaande soortgelijke systeem voor de particuliere woningmarkt, worden alle activiteiten vanuit één punt gecoördineerd en dat bespaart enorm veel tijd
Door de modulaire opbouw van de door Planbuilding te coördineren werkzaamheden, wordt de dienstverlening exact op de behoefte aangepast. Zo kan worden gekozen voor een basispakket bestaande uit periodiek onderhoud door middel van reiniging en conservering, schilderwerk en glasonderhoud, desgewenst aangevuld met gevelreiniging en verwijdering van graffiti. Behalve het planmatig onderhoud voorziet het pakket ook in het verhelpen van calamiteiten zoals glasbreuk, thermische en akoestische isolatie en dakbedekking. Behalve dat de eigenaar is verlost van het aanvragen en vergelijken van offertes, profiteert hij van de overkoepelende garanties en de continuïteit van de Planbuilding-Groep, een samenwerkingsverband van vijftig erkende isolatie-, onderhouds- en installatiebedrijven.
‘Gegarandeerd GebouwOnderhoud’ werkt eenvoudig. De eigenaar sluit een abonnement voor vijf of tien jaar met een onderhoudsbedrijf dat is aangesloten bij Planbuilding. Het Planbuildingbedrijf zorgt ervoor dat het pand gedurende de abonnementsperiode in perfecte staat blijft. Het abonnement bevat minimaal het buitenschilderwerk en het onderhoud van de kitvoegen, maar kan met extra modules voor bijvoorbeeld dakonderhoud worden aangevuld. Voor de onderdelen die onder het abonnement vallen geldt een herstelgarantie bij calamiteiten zoals glasbreuk of lekkage. Er worden daarbij geen voorrijkosten in rekening gebracht. Voor het onderhoudsabonnement wordt maandelijks een vast bedrag betaald. De hoogte daarvan is afhankelijk van het object en de staat van onderhoud. Door onafhankelijke instanties worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd.

Solatube met subsidie
Het Solatube-systeem is sinds kort op de Energielijst (EIA-regeling) geplaatst van het ministerie van Economische Zaken. Dit biedt de mogelijkheid om een subsidie te krijgen tot 55% van het investeringsbedrag. Het systeem, dat onlangs werd uitgebreid met een uitvoering van 53 cm, brengt daglicht in donkere ruimten. Hiertoe is een dakkapel of lichtstraat niet vereist maar wordt gewerkt met een buis (tube) die ook grotere vertrekken kan verlichten. Bovendien is het systeem volledig te integreren in systeemplafonds. Voor meer informatie: Rieder Bouwspecialiteiten v.o.f. Huizen, tel: 035-524.32.12, fax: 035-524.32.60.

Duurzaam Huis Leidsche Rijn
Met een RBB PV paneel heeft Burgemeester mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf van Utrecht het dak van twee bijzonder energiezuinige woningen VINEX-locatie Leidsche Rijn gesloten. Dit gebeurde door middel van het plaatsen van het laatste RBB PV (Photo Voltaic) zonnepaneel van de totaal 280 panelen die op de woningen zijn geplaatst. De twee woningen maken deel uit van het project ‘Het Duurzaam Huis Leidsche Rijn’ en zijn zo speciaal vanwege de vele energiebesparende maatregelen (EP=0,4), het gebruik van duurzame materialen, de bouwmethode (prefab en demontabel) en de moderne architectuur.
In het Bouwbesluit is vastgelegd dat nieuwe Nederlandse huizen moeten voldoen aan een norm voor energiezuinigheid. Vanaf 2000 geldt voor nieuwbouwwoningen een Energieprestatie (EP) van 1,0. De twee woningen in Leidsche Rijn voldoen met een EP van 0,4 ruimschoots aan deze eis. Ze maken deel uit van ‘Het Duurzaam Huis Leidsche Rijn’, en bieden huisvesting aan Stichting Duurzaam Huis Leidsche Rijn die hiervandaan voor vijf jaar een informatiecentrum vormt voor duurzaam wonen. Tot de energiebesparende maatregelen behoren het gebruik van extra isolerend glas, extra isolatie en de toepassing van een gebalanceerd ventilatiesysteem.
Bij het bepalen van de EP wordt niet alleen het beperken van energieverlies of -gebruik meegenomen, maar weegt ook mogelijke energiewinst zwaar mee. Die winst wordt in de twee woningen mogelijk door de oriëntatie op de zon, het gebruik van grote dakoverstekken (om opwarming in de zomer en daarmee extra koeling te voorkomen) en de toepassing van het RBB PV 700 zonneënergiesysteem. Per woning is 50 ml aan panelen gemonteerd in de met RBB keratop sneldek dakpannen gedekte daken. Ze leveren per woning jaarlijks meer dan 3300 KWh. Het RBB PV 700 systeem bestaat uit voorbedrade zonnepanelen ter grootte van vier dakpannen. De panelen worden onderling probleemloos gekoppeld.
Het systeem is zo ontworpen dat het naadloos in het dak kan worden geïntegreerd. De zonnepanelen met bijbehorende hulpstukken fungeren zelf als dakbedekking voor het hellende dak, met dezelfde weerbestendige en duurzame eigenschappen als dakpannen.Nieuw CAO dakdekkers kent loonstijging van 9%
Werkgevers en bonden zijn het de afgelopen maand eens geworden over een nieuwe CAO die een looptijd kent van twee jaar. Hoofdbestanddeel van de overeenkomst is een loonstijging van 9%, verdeeld over 5% dit jaar en nog eens 4 % voor volgend jaar. Voor de 5000 werknemers bij dakbedekkingbedrijven werden ook nieuwe afspraken gemaakt over zorgverlof, seniorendagen en scholing.

Faillissementen
De Coöperatieve Vereniging Dakbedekkings- en Montagebedrijf Stapel U.A., statutair gevestigd te Beuningen Gld; arrondissementsrechtbank Arnhem, 11 april 2001; rechtercommissaris mr. G. Feddes; curator mr. E.C.N. Amory, Postbus 1106, 6501 BC Nijmegen. (20a28)

Opgeheven bij gebrek aan baten
(04-04-2001) V.o.f. Prodak, te Mook, alsmede haar vennoten H.P. Claassen, te Mook en E.F. Schepers, te Ottersum, curator was mr. A.F.T.M. Heutink, Postbus 86, 6590 AB Gennep. (12a47)
Nieuwe NNI Normen
NEN-EN 1107-2:2001 - Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bepaling van de dimensionele stabiliteit; Deel 2 Kunststof - en Rubber waterafdichting voor daken. (en). Prijs ƒ56,18.

NEN-EN 1296:2001 – Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bitumen, kunststof en rubber dakbanen; Methode van kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan verhoogde temperatuur. (en). Prijs ƒ56,18.


NEN-EN 1365-2:2001 – Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen; Deel 2: Vloeren en Daken. Vervangt samen met NEN-EN 1363-1, de NEN-EN 1363-2, de NEN 6069:1991 (en). Prijs ƒ104,20.

NEN-EN 1847:2001 – Flexibele banen voor waterafdichting; Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken; Methoden voor de blootstelling aan vloeibare chemicaliën, inclusief water. (en). Prijs ƒ82,68.

NEN-EN 12691:2001 – Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bitumen, kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen; Bepaling van de weerstand tegen stootbelastingen. (en). Prijs ¦ 82,68.

NEN-EN 1931:2000/C1:2001 – Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken; Bepaling van de eigenschappen van waterdampdoorlatendheid. (en) Prijs ¦ 0,00