Zoeken

Roofs 2001-09-24 Renovatie woningcomplex “Kempenaar Grijs” te Lelystad

    Voor de Dakaward 2001 is een project aangemeld waarin de samenwerking tussen opdrachtgever, leverancier en dakdekker optimaal tot uiting komt. Het betreft een dakrenovatie van een groot complex woningen te Lelystad. Het bijzondere aan het project betreft de huidige en toekomstige staat van eigendom van de woningen. Intensieve communicatie en afstemming tussen partijen kenmerken het dakwerk.
Woningcomplex “Kempenaar Grijs”in Lelystad is een woonwijk met 435 woningen opgesteld in blokken. De blokken zijn zo gesitueerd dat smalle straatjes afgewisseld worden met tuinen en openbare ruimten. Het merendeel van de woningen is in het bezit van Centrada te Lelystad. Een deel van de woningen zijn verkocht aan particulieren en een aantal nader vast te stellen woningen gaan verkocht worden. De blokken woningen hebben allemaal een plat dak. De platte daken moesten worden aangepakt.

De bestaande bedekking betreft een geballast teermastiek bedekking op een ondergrond van 25 mm éénzijdig gecacheerd Polystyreen. De randstroken bestaan uit gemineraliseerd gebitumineerd glasvlies. De daken zijn voorzien van vele doorvoeren en doorbrekingen. Na enkele leveranciers van dakbedekkingsmaterialen voor advies te hebben gevraagd werd duidelijk dat de daken grondig aangepakt moesten worden. Het grind zat dermate vast in de bedekking en de later aangebrachte aansluitingen op plakplaten verkeerden in zo’n slechte staat dat slopen de enig juiste oplossing bleek. In samenspraak met de leveranciers werden dakbedekkersbedrijven benaderd voor de uitvoering van de renovatie. De keuze viel op Empol uit Delft en Tecon dakbedekkingen B.V. uit Almere. Zij stelden een plan van aanpak op waarin, naast de technische aspecten, een veiligheidsplan en een organisatorische opzet.

Omdat het gehele dak gerenoveerd moest worden, tot op de constructieve ondergrond, en daklekkages van de ene woning niet mogen leiden tot lekkage in de woning van een ander is intensief overleg gevoerd met direct betrokkenen. Een coördinator van Centrada nam zitting in een juridische denktank om onder andere de gevolgen van werkzaamheden aan de schil van de woningen, waaronder uiteraard ook het dakwerk, te bespreken. Duidelijk werd dat de particuliere eigenaren van de woningen niet verplicht konden worden het dakwerk uit te laten voeren. Ook de wijze van uitvoering kon niet worden opgelegd. Technisch heeft dat gevolgen ter plaatse van de woningscheiding. Helemaal wanneer bedacht wordt dat de onderuitlopen, tezamen met enkele doorvoeren, gesitueerd zijn ter plaatse van de woningscheiding. In het geval de particuliere eigenaar geen werkzaamheden aan het dak wenst, dan mogen aansluitingen van nieuw dakwerk niet aangebracht worden op zijn dak. Het feitelijke dakwerk wordt daardoor ook bemoeilijkt omdat dakdekkers geen gebruik mogen maken van het particuliere dak voor aan- en afvoer van materialen. Bewijs daarbij achteraf maar eens dat optredende lekkages niet het gevolg zijn van uitgevoerd dakwerk. Zeker gezien de slechte conditie van het bestaande dakwerk stond Centrada daarom voor een niet gemakkelijke keus. Besloten werd, voor met het dakwerk werd begonnen, tot een inventarisatie van alle woningen. Bij de inventarisatie werden alle plafonds fotografisch vastgelegd en werden alle ervaringen van de bewoners genoteerd. Een enorme klus op zich. Daarnaast werd voor het aanzien van de wijk besloten de particuliere eigenaren een dakrandafwerking aan te bieden. Naast het genoemde overleg was bovendien overleg noodzakelijk met de gemeente en gemeentelijke instellingen in verband met de bereikbaarheid van de wijk en de woningen.

Afgesproken werd eerst een proefblok aan te pakken en de bevindingen te overleggen alvorens het gehele complex aan te pakken. Bij het slopen van de bedekking van het proefblok werd de dakdekker verrast door een eerder door de opdrachtgever genomen maatregel. Het betrof het na-isoleren van de dakrand met polystyreenkorrels om oppervlakte condensatie bij de dakranden tegen te gaan. De polystyreenkorrels waren onder druk ingespoten en korrels waren doorgedrongen tot onder de dakbedekking. Het maakte werken aan de randafwerking extra brandgevaarlijk. Omdat de woningen tijdens de dakwerkzaamheden niet ontruimd zouden worden waren aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Met de ervaringen opgedaan bij het proefblok werd er voor gekozen om het bestaande pakket tot op de betonnen ondergrond te slopen. Eerst is een mechanisch bevestigde eerste randstrook aangebracht omwille van het brandgevaar. Op de betonnen ondergrond is een losliggende dampremmende laag aangebracht. De woningscheidingen waren tot door de dakvloer doorgezet. Om eventueel lekwater over en onder de dampremmende laag niet tot in de woningscheidende spouw te laten eindigen, met mogelijk lekkage aan beide zijden tot gevolg, is de dampremmende laag ter plaatse van de scheiding over een meter breedte volledig gekleefd met warme bitumen. Aldus is de dakbedekkingconstructie volledig gecompartimenteerd. Voor de door- en afvoeren ter plaatse van de woningscheiding is een samengesteld deel aangebracht. Op de dampremmende laag een losliggende isolatie van Polyurethaan, dik 70 mm, met ter plaatse van de door- en afvoeren minerale wol. Tot slot een éénlaagse bedekking van Derbigum en een ballastlaag van grind en tegels op tegeldragers. Alle doorvoeren worden overtrokken met zogenaamde ‘renovatie sets’ waarbij de bestaande doorvoer niet behoeft te worden verwijderd. Interessant te vermelden zijn de ventilatoren ter plaatse van de badkamers. Bij het verwijderen van deze ventilatoren bleken deze letterlijk aan de plakplaat te hangen waardoor menig ventilator in de badkamer naar beneden kwam. De ventilatoren zijn in z’n geheel verwijderd en daarvoor in de plaats zijn multi-vents geplaatst waardoor de bouwstroom tijdelijk werd onderbroken.
Op het moment van dit schrijven is het dakwerk voor circa 60 procent uitgevoerd. Dat betekent niet 60 procent van het gehele werk. Met de voorbereidingen en het vele overleg meegerekend kan gesteld worden dat het werk voor 75 procent gereed is.

Een prachtig project voor de Dakaward. In samenspraak en overleg wordt gestreefd naar het optimale dak. Het uiteindelijk uitgevoerde dakwerk is dan het beste wat gezien de situatie mogelijk was.