Zoeken

Roofs 2001-11-06 Nieuwslijn

    De Dak-wijzer
De internetapplicatie Dak-wijzer is een nieuw instrument om gratis online duurzame baanvormige dakbedekkingsconstructies te ontwerpen. Het hulpmiddel is ontwikkeld door Stichting Bouwresearch (SBR) in samenwerking met 14 leveranciers en producenten van onder andere isolatie- en dakbedekkingsmaterialen. Dak-wijzer is een logische en welkome aanvulling voor gebruikers van de Nationale pakketten Duurzaam Bouwen.
Met Dak-wijzer is in stappen een dakbedekkingsconstructie samen te stellen en is na keuze van een leverancier direct door te schakelen naar door SBR getoetste productinformatie zoals bestekteksten (STABU of anders) en constructiedetails. Het leidt tot de juiste technische beslissingen en een kwalitatief goed en duurzaam dak.
Alle mogelijke te kiezen toplagen en isolatiematerialen zijn voorzien van een KOMO-attest-met-productcertificaat. De eis voor de warmteweerstand (Rc=>4) is zo hoog dat ruimschoots wordt voldaan aan het Bouwbesluit (Rc = 2.5).

Nationale dakendag 2001
Op donderdag 22 november 2001 vond in de Jaarbeurs de Nationale Dakendag plaats. De ongeveer 500 bezoekers werd een interessant dagprogramma voorgeschoteld. Het ochtendprogramma had als thema 'Dakelementen: van arbeidsbesparing tot kwaliteitsverbetering.' In een zestal presentaties kwamen de betekenis van dakelementen voor de totale bouw en voor hellende daken aan bod net als de industriële perspectieven, de thermische en hygrische kwaliteit, de verhouding tussen theorie en praktijk en randverschijnselen van dakelemeneten.
Dit ochtendprogramma werd afgesloten met een discussie onder leiding van ochtendvoorzitter Aart Wisgerhof. De lunch bood de gelegenheid tot het leggen en onderhouden van contacten.
Het middagprogramma onder leiding van Dick van der Bom betrof het dakonderhoud met als opties uitstellen, vastleggen of gewoon uitvoeren. Randvoorwaarden, zekerheden, innovatieve contracten, het belang van bewezen levensduur waren hier onderwerpen van gesprek. Het slotaccoord lag bij de meetmethode en het momenteel erg gevoelige onderwerp 'prestatiecontract'. De discussie die volgde heeft vele thematiek hierover opengelaten die in dit blad zal blijven worden belicht. De afsluiting van deze dag was ouderwets...

ANJO
Alles voor het dak onder één dak. Deze tekst siert de nieuwe overzichtelijke brochure van ANJO, een vertrouwde naam in de wereld van daktoebehoorproducten.
Maatwerk in vakwerk is een tweede slogan die het bedrijf hanteert en als dat voor de producten net zo geldt als het fraai vormgegeven nieuwe overzicht, dan is daar met recht sprake van. Informatie is te verkrijgen onder telefoonnummer 0251-229 323 of via www.anjo.nl.

Milieukeuzes Styrodur C
Vooruitlopend op de europese wetgeving welke per 1-1-2002 het gebruik van CFK's als drijfgas voor XPS-schuim verbiedt, produceert BASF sind 1995 Styrodur C, waarbij kooldioxide (C02) als drijfgas wordt toegepast.
Dit drijfgas wordt ontnomen aan afvalstoffen van één van de andere processen bij BASF en versterkt het broeikas-effect dus niet. Enkele XPS producenten willen HFK's als vervangend drijfgas gaan gebruiken. Alhoewel deze gassen de ozonlaag niet aantasten, is de bijdrage tot het broeikaseffct een factor 140 tot 1300 hoger in vergelijking met de drijfgassen die worden gebruikt bij Styrodur C.
Verschillende europese landen overwegen nu reeds een verbod op deze HFK's.
In de nieuwe brochure: "Waarom wij afzien van HFK's" wordt de motivatie van BASF omtrent de milieu aspecten van de nieuwe generatie drijfgassen uiteengezet.
Meer informatie verkrijgt u onder tel. 0343 517 941 of www.weston.nl

Bouwgebreken & Herstelkosten op CD-rom en internet
Het handboek Bouwgebreken is al sinds 1993 een begrip in de bouw. Sinds die tijd zijn veel bouwgebreken toegevoegd. Dat is één van de redenen dat alle bouwgebreken en illustraties nu digitaal toegankelijk zijn gemaakt op internet en op de Bouwgebreken CD-rom.
Via een handig zoeksysteem wordt een opsomming van het kenmerk gegeven, wat de oorzaak van het bouwgebrek is, hoe het hersteld kan worden en welke preventiemethoden er zijn. Ook is er een literatuurlijst voor wie zich nog meer in het bouwgebrek wil verdiepen. Het geheel wordt met plaatjes verduidelijkt.
De Bouwgebreken CD-rom en toegang tot de internetversie is alleen verkrijgbaar bij een abonnement op het Handboek Bouwgebreken. De uitgave is verkrijgbaar via Uitgeverij ten Hagen & Stam en via de boekhandel. De prijs van de CD-rom, toegang tot de internetversie en het Handboek Bouwgebreken bedraagt ƒ 550,- ex. BTW.

BRL 4717 'Prestatieovereenkomsten voor daken' opgeschort
Het College van Deskundigen 'Prestatieovereenkomsten' van BDA-INTRON B.V. heeft besloten de introductie van de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 4717 'Prestatieovereenkomsten voor daken' op te schorten. Aanleiding hiervoor was de kritiek van brancheverenigingen, inkoopcombinaties en dealerorganisaties. De kritiek uit deze hoek is overigens niet zo zeer inhoudelijk maar heeft voornamelijk de strekking: "hier hebben wij geen behoefte aan". Uit individuele gesprekken is het het CvD duidelijk geworden dat bij de dakenbranche de angst was gewekt dat de BRL een publiekrechtelijk karakter zou kunnen krijgen. Waarop die angst is gestoeld is bij het College onbekend, het document is immers voor verreweg het grootste deel van privaatrechtelijke aard.
Opmerkelijk is dat tegenover de overwegend negatieve reactie uit de dakenbranche er zeer positieve reacties zijn binnengekomen van de zijde van grote opdrachtgevers zoals Schiphol Airport, KPN en Aedes. Het College acht het niet onmogelijk dat op den duur in de dakenbranche toch voldoende draagvlak kan ontstaan voor certificatie.
BDA en BDA-INTRON beraden zich op een mogelijkheid om het document of een deel daarvan om te vormen tot een 'BDA-product'. Dit zou een beoordelings-procedure kunnen zijn die hetzij valt onder BDA Dakadvies, hetzij onder BDA-INTRON.

Afdichtingsmanchetten
Morgo Folietechniek B.V. is de exclusieve importeur van EISEDICHT afdichtingsmanchetten voor de Benelux geworden.
Iedere doorvoering, zelfs de kleinste elektriciteitskabel, moet zorgvuldig en luchtdicht afgewerkt worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het luchtdicht afwerken van doorbrekingen van de dampremmende laag. De afdichtingsmanchetten die het bedrijf nu in haar assortiment voert zijn flexibel en verouderingsbestendig en kunnen bij elke doorvoer ingezet worden. Het gaat om een luchtdicht afsluitende EPDM - manchet, ( in diverse afmetingen verkrijgbaar) dat met een zelfklevend vlak verbonden is. Deze vorm van afdichting van een doorvoering is duurzaam, geschikt voor dak en wand en voorkomt
het tijdrovend aftapen. De toepassingen zijn legio, van industriële tot woningbouw ofwel overal waar om een goede afdichting van binnen naar buiten gevraagd wordt.
De manchet wordt na verwijderen van de schutlaag tegen de dampremmende laag geplakt. De luchtdichtheid tussen het tuitje en de doorgestoken kabel of pijp wordt door de elasticiteit van de EPDM - tuit verkregen. De maatvoering reikt van een kabelmanchet van 8 - 12 mm tot een pijpmanchet van 100 - 120. Voor meer informatie: tel. 0575 - 511508 of www.morgofolietechniek.nl

  SITA start pilot asbestrecycling
Afvalinzamelaar en -verwerker SITA Nederland gaat een pilot-installatie opzetten voor een vooruitstrevend productieproces, waarbij asbest wordt omgezet tot hoogwaardige grondstof. Nu wordt asbest nog gestort op door de overheid daartoe aangewezen stortplaatsen. Het asbest wordt niet onschadelijk gemaakt en er wordt op diverse locaties in Nederland gestort waardoor gevolgen voor de gezondheid niet volledig kunnen worden uitgesloten en het probleem verschoven wordt naar de toekomst. Het nieuwe verwerkingsprocédé betekent niet alleen een extreem veilig en duurzaam proces, maar is tevens een energiezuinige oplossing. Voor SITA Nederland meer dan genoeg reden om te testen of het verwerkingsprincipe dat op laboraloriumschaal is uitgetest, in de praktijk in een industrieel verwerkingsproces kan worden toegepast.
Asbest is een relatief nieuwe afvalstroom, die in vele toepassingsvormen op grote schaal vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, afgravingen en renovaties. Nadat in de jaren 80 bekend werd dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich meebrengt, zijn van overheidswege maatregelen genomen om de toepassing, verkoop en verwijdering ervan aan banden te leggen.
Sindsdien is ook de zoektocht gestart naar een proces om asbest op een veilige manier te verwerken. Hierbij zijn immobilisatietechnieken tot op heden het meest haalbaar gebleken. Op laboratoriumschaal is nu echter een nieuw procédé uitgetest, waarbij de asbestvezels worden omgevormd tot delen die een andere chemische samenstelling hebben. SITA gaat uit dit onderzoeksresultaat een industrieel productieproces ontwikkelen waarbij de asbestvezels opgewerkt worden tot een hoogwaardige grondstof voor de cement- en keramische industrie. De pilot-installatie voor dit productieproces zal worden gebouwd op de productielocatie van SITA EcoService in Almelo. SITA beschikt hiertoe reeds over de benodigde milieuvergunningen. De innovatieve techniek die zal worden toegepast, zorgt voor een energiereductie van 80% ten opzichte van de technologie die nu als meest energiezuinig bekend staat (pyrometallurgisch smelten). Bovendien levert deze techniek zoals gezegd een zeer hoogwaardige grondstof op onder veilige omstandigheden. Het verwerkingsproces vindt plaats bij een oplopende druk en temperatuur, waarvan de exacte karakteristieken door onderzoek moeten worden bepaald. De pilot-installatie zal daarom op kleine schaal worden ontwikkeld en getest. Nog voor het eind van dit jaar zal de pilot-installatie in gebruik worden genomen. Bij een succesvolle afronding van het experiment zal geopteerd worden voor een installatie die initieel een jaarcapaciteit moet krijgen van 40.000 tot 80.000 ton.


Ecologisch optimale isolatiedikte
Stybenex, de vereniging van fabrikanten van EPS-bouwproducten deelt mee dat EPS het eerste isolatiemateriaal is, waarvoor de zogenaamde 'ecologisch optimale isolatiedikte' is bepaald. De huidig gehanteerde dikte van isolatiematerialen bedraagt zo'n 80 à 90 millimeter. Dat het nog beter kan met het oog op energiebesparing, is bekend. De vraag is echter tot hoever de isolatiedikte kan worden verhoogd, zonder dat de milieubelasting bij de productie van isolatiematerialen de energiewinst tijdens het gebruik ervan overschrijdt. Het blijkt dat bouwend Nederland nog lang niet is uitgeïsoleerd. Goed isoleren is een van de meest effectieve en snelst toepasbare methoden om energie te besparen en daarmee de CO2-uitstoot terug te dringen. Isoleren met EPS (geexpandeerd polystyreen) draagt bovendien bij aan een goede gezondheid en aan het comfort voor de bewoner of gebruiker van een bouwwerk. Niettemin leidt 'dikker isoleren' tot het gebruik van meer isolatiemateriaal. Dat betekent dat een groter beroep moet worden gedaan op de grondstoffen waarvan isolatiematerialen worden geproduceerd. Bij zeer grote isolatiedikten kunnen zelfs constructieve aanpassingen nodig zijn, die eveneens een hogere milieubelasting tot gevolg kunnen hebben. Het energieverbruik voor ruimteverwarming van een woning neemt bij toenemende isolatiedikte steeds minder af. Dit betekent dat de besparing op de milieubelasting door minder aardgasverbruik bij toenemende isolatiedikte uiteindelijk niet meer interessant is. Er dient dus een goede balans te worden gevonden tussen de juiste isolatiedikte en de hoogst mogelijke energiebesparing: het ecologisch optimum. Omdat de milieubelasting bij de productie van EPS reeds objectief is vastgesteld volgens de door de overheid en het bedrijfsleven geaccepteerde MRPI-methodiek, is het relatief eenvoudig de ecologisch meest optimale isolatiedikte voor EPS te bepalen. Het Milieu-adviesbureau CREM heeft deze studie onlangs afgerond. De bijdrage aan het milieueffect smogvorming werd als uitgangspunt genomen. Ook werd de milieubelasting van eventuele constructieve aanpassingen door het dikker isoleren in het onderzoek betrokken. De studie concludeert dat, indien wordt gekeken naar de som van de bijdrage aan smogvorming van EPS en energieverbruik, de ecologisch optimale isolatiedikte van EPS op 160 mm ligt. Daaruit kan weer worden geconcludeerd, mede omdat EPS een financieel aantrekkelijk isolatiemateriaal is, dat Nederland dus nog lang niet is uitgeïsoleerd.

Figuur: bepaling ecologisch optimale isolatiedikte van EPS, milieueffect smogvorming.

Roofs Online
www.donkergroen.nl
Alles op het gebied van groenvoorziening vindt u op deze site. Cultuurtechniek, advies/ontwerp, interieurbeplanting en het dienstenpakket van de hoveniers. Al igt het accent nu niet direct op het groendak, iedere bezoeker kan met de aangereikte informatie ook wegwijs worden gemaakt op tuindakgebied.

www.palsgraafdakbedekkingen.nl
Zeer compact besteedt deze site aandacht aan het jonge bedrijf uit Voorthuizen en de producten en diensten die het voert. Ondersteund met veel fotomateriaal komen ondermeer kunststof- & bitumen dakbedekkingen aan bod, net als lood & zink, polytuil staaldakpannen, shingles en het Solatubesysteem.

Personalia

Geberit
Paul van Montfoort (44) is per 1 november 2001 aangesteld als Algemeen Verkoopleider van Geberit in Nederland en reeds per 1 oktober opgenomen als lid in het management team van Geberit B.V. Hij vult hiermee de vacante functie in na de benoeming van Menno Portengen als Algemeen Directeur. Paul van Montfoort zal naast zijn functie als Algemeen Verkoopleider tevens verantwoordelijk zijn voor de Business Unit Woningbouw en hierdoor direct de Adviseurs Sanitairtechniek van Geberit aansturen.

Het Hellende Dak
Tijdens het laatste IFD congres te Wenen is de voorzitter van Het Hellende Dak, de heer J.L.M. Weijers, door het IFD vereerd met de IFD Pin of Honour onderscheiding voor zijn internationale inspanningen gedurende de afgelopen jaren.


Agenda

Congres "keurmerken, eisen en voorschriften voor kantoorgebouwen
Welke keurmerken, eisen en voorschriften zijn er voor kantoorgebouwen? Voldoet uw kantoorgebouw hieraan? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het congres in het Musis Sacrum te Arnhem op 13 december. Inlichtingen tel 040 212 94 07

Roof Expo
In Gent vindt van 13 tot 16 december weer dakenbeurs Roof Expo plaats. Inlichtingen tel +32 9 325 71 10.

Bouwvakbeurs Zuidlaren
Van 21 tot en met 25 januari 2002 vindt in de Prins Bernhardhoeve te Zuidlaren weer de Bouwvakbeurs plaats. Voor belangstellenden en deelnemers is hierover reeds informatie te verkrijgen bij mevrouw Margreet Weelink. Zij is bereikbaar onder tel. 050 4098888, fax 050 4091224 of e-mail: info@pbh.nl of m.weelink@pbh.nl.

BouwRAI 2002
BouwRAI 2002 vindt plaats van maandag 15 tot en met donderdag 18 april 2002 in Amsterdam Rai. Dagelijks zal een thema centraal staan op de beursvloer en in het programma, te weten 'woonconsument', 'stedelijke vernieuwing', wooninnovaties' en 'coalities en allianties'. Naar verwachting zullen er 20.000 vakbezoekers komen.

Vakbeurs Bedrijfshuisvesting,
Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht zal op 14, 15 en 16 mei 2001 de deuren openen voor een vakbeurs over bedrijfshuisvesting. Inlichtingen 0165 - 393 001 of e-mail info@expolaan.nl