Zoeken

Roofs 2003-01-35 De bedrijfsverbanddoos

Waaraan een 'Basis Bedrijfsverbandset BHV' per 1 september 2002 kwalitatief en kwantitatief minimaal moet voldoen.

De Arbowet verplicht werkgevers te zorgen voor voldoende doelmatige hulpmiddelen bij eerste hulp. Maar al jaren bestaat hierover verwarring. Sinds '94 bestaat bijvoorbeeld geen indeling meer in verbanddoos A en B. Het Oranje Kruis, als toezichthouder op de EHBO-hulpverlening (ook in bedrijven) heeft hierin duidelijkheid aangebracht, met richtlijnen waaraan een bedrijfsverbanddoos minimaal moet voldoen.

Deze richtlijnen geven onder meer aan dat een verbanddoos altijd binnen handbereik moet zijn (binnen een halve minuut beschikbaar), eenvoudig te vinden, met voldoende ruimte voor enkele noodzakelijke aanvullingen en dat de inhoud regelmatig dient te worden gecontroleerd. De frequentie van controle is afhankelijk van de risicofactoren in het bedrijf. De verbanddoos BHV dient in ieder geval na gebruik steeds te worden gecontroleerd. Bekend dient te zijn wie hiervoor verantwoordelijk is. Als advies geldt dat ieder halfjaar gecontroleerd wordt op manco's en gebreken en ontbrekende inhoud.

Risico-inventarisatie

Zodra eerste hulp moet worden verleend zal de bedrijfsverbanddoos een verantwoorde bedrijfshulpverlening (BHV) mogelijk moeten maken. Iedere werkgever dient een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daarbij dient men een plan van aanpak te formuleren, toegesneden op de risicofactoren in de zogeheten 'werkunits' zoals bijvoorbeeld kantoor of productieruimte. Er moet een bedrijfsverbanddoos aanwezig zijn.
De nieuwe Oranje Kruis richtlijn 'Basis Bedrijfsverbandset BHV' van 1 september j.l legt vast waaraan de bedrijfsverbanddoos zowel kwalitatief als kwantitatief minstens moet voldoen.

Koninklijke Utermöhlen is de eerste die erop heeft ingespeeld en brengt sinds vorige maand een bedrijfsverbanddoos BHV op de markt. Deze is officieel goedgekeurd (keuringsnr.VE84-02) en voldoet daarmee aan alle normen op de terreinen inhoud, kwaliteit, doelmatigheid, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en houdbaarheid.

Controleservice

Speciaal met het oog op de dagelijkse praktijk bevat deze Bedrijfsverbanddoos BHV een aantal extra's. Zo zijn ingesloten een notitieboekje met pen voor ongevallenregistratie, een signaleringsbordje Eerste Hulp, bestelformulieren voor tussentijdse aanvullingen en een garantiecertificaat. Om dit doordacht concept te completeren wordt ook nog een gratis controleservice geleverd waarbij men halfjaarlijks per e-mail wordt geattendeerd op controle van de inhoud. Een bedrijfsverbanddoos mag bij een uitvoerend bedrijf in de bouw niet ontbreken. Aanvullend moeten alle bussen eveneens worden voorzien van een verbanddoos. Hoe dit geregeld moet worden is niet duidelijk maar er kan volstaan worden met een kleinere, meer praktische door. Ook deze moet regelmatig worden nagezien.

Overigens

Volgens de Arbowet zijn ook sportverenigingen verplicht te zorgen voor veilige omstandigheden voor medewerkers en sporters. Dit is vastgelegd in de officiële 'Arbocheck Sportorganisaties', ontwikkeld door het ministerie van SVW, het NOC* NSF en de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Wellicht dat het een goede zaak is om vanuit de bedrijfsvisie sportende medewerkers daar op te wijzen. Per slot van rekening vinden 'bedrijfsongevallen' ook zeer regelmatig buiten het bedrijf plaats, terwijl dat wel met de gevolgen zit opgescheept.