Zoeken

Roofs 2003-05-32 Alle bouwinformatie overzichtelijk bij elkaar

Besteksinformatie hoeft niet alleen interessant te zijn voor partijen die zich bezighouden met het schrijven van projectbestekken. Ook bijvoorbeeld dakdekkers, producenten, groothandels en dakadviesbureaus dienen toegang te hebben tot productnormen en -eigenschappen; om nog maar te zwijgen van de zeer diverse administratieve informatie. Stichting STABU uit Ede maakt al deze informatie toegankelijk in het STABU-Compact pakket.

Toren van Babel

Stichting STABU is een centraal samenwerkingsorgaan van verschillende partijen in de bouwnijverheid. De stichting heeft tot doel de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw te beheren en uit te geven. Deze standaardisering was noodzakelijk: voorheen werd per fabrikant een andere terminologie gebruikt voor dezelfde elementen, waardoor begripsverwarring ontstond. De inzet van de stichting voor een uniforme taal in de bouw leidde in 1986 tot het STABU standaardbestek, waarvan destijds bij de introductie werd gezegd: 'Als er een STABU-bestek had bestaan, was de verwarring rond de toren van Babel niet nodig geweest.'

Later werd het standaardbestek aangevuld met de BouwBaak (de vraagbaak voor de bouw). De uitbreiding van de activiteiten en de verbeterde communicatiemiddelen hebben recent geresulteerd in een totaalpakket: STABU-Compact.

Standaardwerk

De basis van de bestekssystematiek is de uitgave STABU Standaard. In dit boek wordt beschreven aan welke kwaliteitseisen een bouwwerk, op zowel technisch als administratief gebied, minimaal aan moet voldoen. Dit standaardwerk wordt iedere vijf jaar aan de laatste ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld aangepast. De laatste versie dateert uit 2001. Inmiddels is het naslagwerk uitgebreid met de STABU BouwBaak. Hierin zijn begripsomschrijvingen opgenomen, variërend van algemene termen (wat is dakbedekking?) naar meer specialistische informatie (wat is EPS?). Het bevat daarnaast informatie over standaardbepalingen, contractuele zaken en regelgeving, over bijvoorbeeld EURASBO (Europees advertentiesysteem voor bouwopdrachten), of de CAR (Constructie All Risk)-verzekering. De BouwBaak bevat bovendien een uittreksel, de vuistregels, van het Bouwbesluit.

De STABU Standaard 2001 en de BouwBaak zijn samengevoegd in STABU-Compact. Dit pakket bevat dus de STABU Standaard 2001 in boekvorm en op cd-rom, inclusief de BouwBaak. Ook levert STABU een toegangscode voor de nieuwe website (www.stabu.org). Hiermee is de informatie ook op het internet te raadplegen.

Brancheverenigingen

Op het moment zijn er 32 mensen werkzaam bij de stichting. Die kunnen zelf niet alle wijzigingen en bijzonderheden op elk gebied bijhouden. Daarom werkt de stichting met een groot aantal project- en werkgroepen, waarin vertegenwoordigers van de diverse brancheverenigingen zitting hebben.

Informatie over bijvoorbeeld isolatiematerialen verkrijgt de stichting via de speciale projectgroep voor isolatiematerialen. Hierin heeft in ieder geval een vertegenwoordiger van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) zitting. Via de branchevereniging wordt het contact met de fabrikant onderhouden. De projectgroep stuurt een aantal werkgroepen aan. In een werkgroep voor Poly-urethaan Hardschuim (PUR) neemt bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de NVPU (Nederlandse Vereniging van PUR-fabrikanten) zitting, als ook vertegenwoordigers van de isolatiefabrieken zelf. De stichting zorgt ervoor dat ze altijd via verschillende kanalen de informatie verkrijgt. Zo schakelt ze ook bijvoorbeeld dakadviesbureaus in voor informatie. Verder wordt de stichting bijgestaan door een College van Deskundigen. Deze handelswijze wordt voor alle denkbare andere bouwproducten en -materialen gehanteerd.

De informatie is overzichtelijk in het systeem ondergebracht, door middel van zoekbomen. Alle informatie is namelijk aan elkaar gekoppeld. Door bijvoorbeeld in het gedeelte 'platte daken' te bladeren, kan men gemakkelijk de producteigenschappen van geballast grind opzoeken, als ook de bepaling dat geballast grind niet hergebruikt mag worden. Zo is STABU-Compact interessant voor alle partijen in de bouw.

Licentie
Sinds oktober 2002 werkt STABU samen met BRIS (BouwRegelgeving InformatieSystemen). Deze organisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen, leveren en onderhouden van bouwregelgeving ondersteunende software. BrisWarenhuis bevat de module 'Wetten, besluiten en regelingen,' daarin is het gehele Bouwbesluit geïntegreerd. De website van STABU biedt (als gevolg van deze samenwerking) deze informatie eveneens; dus inclusief de volledige tekst van Bouwbesluit 2003.

Aan licentiehouders van STABU-Compact wordt een wachtwoord voor het beveiligde gedeelte van de internetsite beschikbaar gesteld. De bestekssystematiek is toegankelijk nadat een licentie-overeenkomst is afgesloten met de Stichting STABU. Deze overeenkomst houdt een verklaring in dat men de systematiek op een juiste manier gebruikt. Het onderhoudsabonnement geeft recht op alle, regelmatig verschijnende, aanvullingen. De overeenkomst wordt voor drie jaar aangegaan, en per jaar zal het bedrag van het abonnement worden aangepast aan eventuele inflatie. STABU is een non-profit instelling; de prijs dient dus enkel om de kosten te dekken.

STABU biedt daarnaast verschillende opleidingen en cursussen aan, die tot doel hebben het gebruik van de systematiek efficient te laten verlopen. Zo biedt de stichting een eendaagse cursus om nieuwe gebruikers vertrouwd te maken met de systematiek. Ook heeft de stichting de Opleiding Bestekschrijver opgezet. Dit om de professionaliteit van de bestekschrijver te verhogen. Het onderwijs, door ervaren docenten, is zowel bouwkundig als installatietechnisch georiënteerd, en is gericht op de dagelijkse praktijk.