Zoeken

Roofs 2003-06-03 Voorkom escalatie

Als lezer van dit vakblad, zult u in de praktijk dakadviseurs ontmoeten. Dakadviseurs maken geen daken, maar komen u wel vertellen hoe men dat het beste kan doen, of had kunnen doen. Ook komen dakadviseurs op uw verzoek vaststellen of de afgesproken kwaliteit is geleverd.

Alleen al deze twee statements maken duidelijk dat het voorwaar geen eenvoudige taak is voor een dakadviseur om alle betrokken partijen tevreden te stellen. De inmenging in een afspraak tussen partijen roept wrevel op bij één van beiden, zeker als er sprake is van een dakprobleem.

De rol van de dakadviseur blijkt om die reden dan ook zeer bepalend in het verdere verloop van het proces: gaan we arbitreren of komen we er gezamenlijk uit? Arbitrage en civiele procedures bij de rechtbank inzake daken en/of dakproblemen blijken toe te nemen. Hoewel het past in de tendens dat men tegenwoordig steeds meer geneigd is zijn 'recht' te willen halen, hetgeen ieders goed recht is, zou deze trend doorbroken moeten worden.

De dakadviseur kan hierin een actieve rol gaan spelen. Als adviseur moet hij, naast het uitvoeren van gedegen technisch onderzoek, een goede communicatie in het voortraject bewaken. De opdrachtformulering verdient meer aandacht om succesvol oplossingsgericht te kunnen adviseren.

Laatst werd ik door een rechtbank ingeschakeld voor de uitvoering van een deskundigenonderzoek. De case betreft een bedrijfspand van zes jaar oud, waar sinds twee jaar lekkage zou optreden. Door de rechtbank werd ons een dik pakket correspondentie en door collega adviseurs samengestelde rapporten toegezonden. Na lezing van de schikking, correspondentie en rapporten werd duidelijk dat opdrachtgever en dakdekkersbedrijf niet meer 'on speaking terms' zijn. De zaak is klaarblijkelijk ernstig geëscaleerd en moest voor de rechter worden uitgevochten.

In het kort de geschiedenis: nadat het dak een aantal jaren goed gefunctioneerd heeft, wordt er een lekkage gemeld. Vervolgens komt het dakdekkersbedrijf met de servicedakdekker om de lekkage op te lossen. Zij kunnen geen lekkage vinden en vertrekken weer. Deze exercitie herhaalt zich een aantal keer. De lekkage wordt niet naar tevredenheid opgelost, waarna het dakdekkersbedrijf een dakadviseur inschakelt om de lekkage te onderzoeken. Aldus geschiedt, waarna door de adviseur wordt vastgesteld dat het dak correct is samengesteld en de lekkage een geveloorzaak kent.

De opdrachtgever neemt met deze conclusie geen genoegen en besluit via zijn rechtsbijstandverzekering ook een dakadviseur in te schakelen. Deze dakadviseur komt tot een geheel andere conclusie: de samengestelde dakconstructie voldoet op veel punten niet aan ontwerp en uitvoeringsrichtlijnen. Het oorspronkelijke lekkageprobleem is ondergeschikt aan de in de rapportage benoemde gesignaleerde afwijkingen. Wat de adviseur betreft is een nieuw aan te brengen mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem noodzakelijk. Het probleem lijkt zich te vergroten in plaats van op te lossen.

De opdrachtgever verzoekt herstel uit te laten voeren; de dakdekker is niet van plan dit uit te voeren en refereert aan de rapportage van zijn adviseur. De stellingen worden ingenomen, waarna via de advocatuur de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Omdat de rechter, mogelijk net als u, op basis van deze tegenstrijdige informatie niet tot een oordeel kan komen, blijkt er een derde deskundige nodig. U zult wel begrijpen, dat de kosten inmiddels aardig oplopen, terwijl het probleem nog niet is opgelost.

Ik laat de case hierbij verder los. Helaas moet geconcludeerd worden, dat dit verloop bij het zoeken van oplossingen voor daklekkage problemen (en andersoortige dakproblemen) geen uitzondering is. Zowel door de opdrachtgever als de dakdekker moet er veel 'negatieve' energie en geld geïnvesteerd worden.

Er is dan ook een andere, gezamenlijke, aanpak gewenst: stel ten eerste vast, dat er een wederzijds belang is in het oplossen van de dak(lekkage)problemen. Neem de dak(lekkage)problemen gezamenlijk en leg deze schriftelijk vast. Nodig gezamenlijk één adviseur, of als het vertrouwen er nog niet is, beiden een adviseur uit. Ga met elkaar aan tafel en formuleer de opdracht.

Laat vervolgens door de adviseur een transparant onderzoeksplan opstellen, waarin wordt aangegeven op basis van welke uitgangspunten er wordt gekwalificeerd. Laat deze een akte van compromis opstellen, waarin u naast de opdracht en onderzoeksmethode ook opneemt dat u zich beiden aan de 'uitspraak' van uw adviseur(s) zult houden, dan wel wat het vervolg zal zijn.

Als opdrachtgever kunt u middels deze aanpak voorkomen dat u deskundigen, advocaten en een rechter nodig heeft om een oplossing voor de dakproblematiek te vinden.

De rol van de dakadviseur beperkt zich dan niet tot de uitvoering van een technisch onderzoek, maar richt zich vooral ook op de communicatie tussen de betrokken partijen. In plaats van polariserend op te treden, is er met een goede dakadviseur veel winst te behalen voor opdrachtgever of dakdekker; door deze aanpak, gericht op voorkoming van escalatie, voor te stellen.

Nic-Jan Bruins