Zoeken

Roofs 2003-08-10 Tectum neemt onderwijsactiviteiten SBD over

Per 1 september 2003 neemt Tectum alle activiteiten op het gebied van scholing over van Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD).

Hiermee wordt Tectum het enige door CAO-instellingen erkende instituut binnen de dakbedekkingsbranche dat zich bezighoudt met de verzorging van opleidingen voor het platte dak. Het doel is de vakopleiding te centraliseren zodat de instroom en opleiding van gekwalificeerde dakdekkers wordt gewaarborgd.

Volgens de CAO BIKUDAK heeft iedere dakdekker in Nederland recht op minimaal twee scholingsdagen per jaar. Deze dienen besteed te worden aan korte cursussen (eendaagse, tweedaagse, driedaagse, vijfdaagse, tiendaagse). Dit zijn vaak technische en vakgerichte cursussen, waarbij bijvoorbeeld een ‘Praktijkcursus Dakdekken voor Minder Gevorderden’ kan worden gevolgd. Ook kunnen cursussen als arbo en veiligheid, EHBO en reanimatie en een cursus tot bedrijfshulpverlener worden gevolgd. In het opleidingstraject van OKD komen de ondernemingsvaardigheden uitgebreid aan bod, waarbij naast de technische kennis ook onderwerpen als ‘Marktgericht ondernemen’ worden behandeld.

Tot voor kort  verzorgde Tectum de primaire en voortgezette opleidingen en SBD het cursorisch onderwijs. De CAO-partijen (Vebidak en de vakbonden) hebben besloten dat met ingang van het volgende cursusjaar alle vakopleidingen en cursussen worden aangeboden door Tectum. SBD zal zich in de toekomst concentreren op arbo- en arbeidsmarktbeleid. Hiermee zijn dan ook slechts de cursussen van Tectum subsidiabel vanuit het O&O-fonds voor het Bitumineuze en Kunststof dakbedekkingsbedrijf.

Onderwijs

Tectum neemt dus het cursorisch onderwijs over van SBD. Onder cursorisch onderwijs wordt verstaan: verschillende korte cursussen, ondernemersopleidingen en kaderopleidingen. Met de overname van die cursussen bestrijkt Tectum het gehele opleidingstraject van leerling dakdekker tot ondernemer en alles dat daar tussen zit. Tectum is een erkend samenwerkingsverband van marktpartijen, met name dakbedekkingsbedrijven. Omdat de instroom van leerlingen stokt, wordt het risico van uitval gespreid, zodat niet enkele bedrijven personeel opleiden voor velen en de kosten van opleiding oneerlijk verdeeld worden. De noodzaak van opleiden wordt daarbij door alle bedrijven onderkend. Het streven om zoveel mogelijk instromers binnen de branche te houden, maakt dat Tectum veel aandacht besteed aan haar leerlingen.

Nieuwe taken

Het opleidingsaanbod moest worden gecentraliseerd, om de instroom zo goed mogelijk op de vraag naar arbeid af te stemmen, en om werkgevers en werknemers optimaal te kunnen begeleiden. ‘Met deze veranderingen krijgt Tectum een aantal nieuwe taken toebedeeld,’ vertelt directeur K.J. Batenburg. ‘We willen de werkgever met deze nieuwe taken gewaarborgde kwaliteit bieden, als ook service en informatie. Met het overnemen van de onderwijstaken van SBD kunnen we gestructureerd aandacht schenken aan her- en bijscholing. We kunnen dus beter de vinger aan de pols houden voor de werkgever, beter invulling geven aan de wens van scholing en de mogelijkheden daarin maximaal benutten.’

In feite fungeert Tectum als een soort detacheringsbureau. De opleiding wordt namelijk in veel gevallen via een dienstverband bij Tectum aangeboden. Daardoor kan een onervaren nieuwe werknemer binnen het bedrijf ervaring opdoen. De werkgeversrisico’s komen, namens de bedrijfstak, voor rekening van Tectum. Dit betekent, dat de werkgever de uren die de werknemer niet werkt, ook niet uit hoeft te betalen.

‘De kracht van ons systeem ligt in de mate waarin de leerling-dakdekker wordt begeleid,’ stelt Batenburg. ‘Onze opleidingsbegeleiders leggen met grote regelmaat bezoeken af aan de werkplekken van onze leerling-dakdekkers; op deze manier wordt de voortgang van de leerling nauwkeurig in de gaten gehouden.’

‘Het examen van de primaire opleiding bestaat uit zowel praktijkexamens, als ook theorie-examens. De praktijkexamens worden (zowel op het dak als in een gesimuleerde situatie in het examencentrum) door een erkend leermeester afgenomen, de theorie-examens in één van de locaties (Mierlo, Hoogeveen of Nieuwegein). Door deze organisatie met intensieve begeleiding wordt de kans op het daadwerkelijk behalen van het diploma aanzienlijk groter. Het individuele bedrijf kan ook zelf zijn medewerker/leerling-dakdekker opleiden. In die gevallen geeft dat behoorlijk wat extra werk voor het dakbedekkingsbedrijf, aangezien alle begeleidende activiteiten zonder inmenging van Tectum gerealiseerd moeten worden. Met name de uitvoering en organisatie van de praktijkexamens op het dak en het bewaken van de voortgang van de leerling-dakdekker geeft dan problemen.’

Randvoorwaarden

Tectum zal functioneren als de school van de dakbedekkingsbranche. Hiertoe zijn beroepscompetentieprofielen in ontwikkeling. Deze profielen geven de behoefte aan naar het soort arbeid en vaardigheden die gewenst zijn van beroepsbeoefenaren binnen de branche. Verder wil men voor alle partijen zoveel mogelijk (administratieve) drempels wegnemen, om een zo hoog mogelijke opleidingsgraad te verkrijgen.

‘Ieder mens streeft naar persoonlijk geluk,’ vertelt Batenburg. ‘Om dat te verwezenlijken, heeft men geld nodig; voor dat geld moet men werken, en daarvoor heeft men een bepaalde opleidingsgraad nodig. Die keten wordt, met name door de politiek, te weinig onderkend. Er is naar mijn mening in het verleden (en ook het nieuwe kabinet brengt daar geen verbetering in) veel te weinig in onderwijs geïnvesteerd. De invoering van het VMBO heeft niet gebracht wat men ervan verwachtte. Het VMBO is er te weinig in geslaagd het niveau van de randvoorwaarden (bijvoorbeeld taalvaardigheid) op een acceptabel peil te houden. Met als gevolg dat je situaties krijgt, waarin bepaalde examens mondeling moeten worden afgenomen, in plaats van schriftelijk, omdat de leerling de stof wel kent, maar niet in staat is de antwoorden schriftelijk te produceren. Het is aan het bedrijfsleven om te compenseren wat de overheid nalaat. Tectum is onderdeel van de oplossing die het bedrijfsleven wil bieden.