Zoeken

Roofs 2004-06-36 Gezonde concurrentie leidt tot goede samenwerking

Dat het heel goed mogelijk is twee concurrerende dakdekkersbedrijven op een constructieve manier aan één project te laten werken, bewijst de dakrenovatie van 328 pannendaken in Venlo-Zuid die recent is uitgevoerd. De opdrachtgever (Woningstichting Venlo Blerick) gunde het project aan twee van haar vaste dakdekkers en haalde profijt uit de gezonde concurrentie tussen de twee bedrijven.

Samenwerking

De jury van de Dakaward nomineert projecten, waarbij door een goede samenwerking een beter resultaat op het dak tot stand is gekomen. Het hieronder beschreven project is daar een goed voorbeeld van.

De woningen in Venlo-Zuid hebben decennialang gefungeerd als huurwoningen, maar recent bestemde de eigenaar de huizen voor de verkoop. De daken van de ruim dertig jaar oude woonwijk dienden daarom volgens de woningstichting te worden opgewaardeerd. De oorspronkelijke bedekking met kleipannen werd vervangen door een betonpan van Lafarge. ‘De uitstraling was een belangrijk onderdeel van deze dakrenovatie,’ vertelt J. Kessels,  hoofd projecten van Woningstichting Venlo Blerick. ‘Ook hechtten wij waarde aan een ecologische wijk. In dit project zijn daarom 30 gierzwaluwpannen toegepast, een open pan waaronder met latten een ruimte is gecreëerd, waar de vogels in kunnen nestelen.’

De dakrenovatie betekende dat de woningstichting een groot project te vergeven had. De stichting werkt met een aantal vaste dakdekkersbedrijven, waarvan Dakdekkersbedrijf Bakker B.V. uit Venlo en Verkoelen Dakbedekkingen uit Beegden het grootst zijn. De offertes van beide bedrijven lagen dicht bij elkaar, waarna men besloot met allebei in zee te gaan. Beide dakdekkersbedrijven zouden optreden als hoofdaannemer, waarbij de opdrachtgever en de leverancier een controlerende functie uitoefenden. Beide dakdekkersbedrijven zijn actief in de bedekking van alle soorten daken, zowel plat als hellend.

Proefproject

Het project is in twee delen gesplitst: elk dakdekkersbedrijf kreeg een eigen helft onder haar hoede. Om de verschillende verwerkingsmethoden op elkaar af te stemmen, hebben de dakdekkersbedrijven eerst samengewerkt aan een proefproject van een blok met vijf woningen. ‘Tijdens het proefproject werd bepaald wat er precies moest gebeuren en, belangrijker nog, hoe dit plaats zou vinden,’ vertelt Kessels. ‘Het project moest immers uniform worden uitgevoerd: het was niet de bedoeling dat na oplevering zichtbaar zou zijn wie welk deel had uitgevoerd. Allerlei details met betrekking tot bijvoorbeeld de plaats van het dakraam, het voegen van de schoorstenen en de te gebruiken valbeveiliging werden tijdens het proefproject bepaald. Hiertoe werd op een open en constructieve manier tussen beide dakdekkers en de opdrachtgever overlegd.’

Tijdens dit overleg diende men naast de uniformiteit rekening te houden met verschillende andere aspecten. De voortgang moest min of meer gelijk blijven en ook mochten de bewoners zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervinden. Dit had een aantal gevolgen voor de werkwijze.

Verwerkingsmethode

Het was belangrijk dat de daken ook tijdens het werk waterdicht bleven. Men paste daarom de spinvliesfolie Cesar S van Lafarge toe, een folie waar de leverancier bij een juiste verwerking een 30-jarige garantie op verleent (Avius Dakgarantie). Verder bleef de snelheid van werken van groot belang.

Ook de manier van valbeveiligen werd gelijk getrokken. ‘Onze vaste opdrachtgevers weten dat wij geen concessies doen aan de veiligheid van werken,’ aldus directeur Jan Bakker van Dakdekkersbedrijf Bakker B.V. Het bedrijf heeft het Roof Safety System (RSS) in gebruik, het valbeveiligingssysteem dat vorig jaar werd geïntroduceerd (zie Roofs 2-2003) en, na voortdurende verbetering, sinds januari 2004 breed op de markt wordt aangeboden via Vlutters. Het systeem houdt in, dat het aluminium hekwerk op zowel platte als hellende daken eenvoudig aan de dakrand of dakgoot en tegen de gevel kan worden bevestigd. De heer Verkoelen van Verkoelen Dakbedekkingen vertelt dat men tijdens het proefproject ook de toepassing van steigers heeft onderzocht. ‘Maar het bleek dat de RSS een aantal belangrijke voordelen bood. Het is minder arbeidsintensief in de opbouw, en we konden de tuinen van de bewoners ongemoeid laten. Daarnaast houd je met steigers altijd het gevaar dat, zodra er niet gewerkt wordt, kinderen naar boven klimmen met alle risico’s van dien.’

Na een intensieve evaluatie van het proefproject werd de uniforme manier van werken vastgesteld als ook de onderlinge prijsverschillen gelijk getrokken. Beide aannemers voerden wekelijks overleg over de voortgang; eens per maand werd er een bouwvergadering belegd waar ook de opdrachtgever en de leverancier zitting in hadden. Het totale project is binnen acht maanden uitgevoerd.

Gezonde concurrentie

De heer Kessels vertelt dat de opdrachtgever alleen maar voordelen heeft ondervonden van de samenwerking tussen de twee dakdekkersbedrijven. ‘Het was natuurlijk een gok: niemand wist hoe het uit zou pakken. Wij gunden beide bedrijven het werk, dat was het voornaamste argument om voor deze opzet te kiezen. De nevengedachte daarbij was risicospreiding: twee verwerkers bieden nu eenmaal meer zekerheid dan één. Het effect van de samenwerking was natuurlijk moeilijk te voorzien, maar heeft heel goed uitgepakt. De twee bedrijven hielden elkaar scherp in de gaten, men wilde niet voor elkaar onderdoen. Dit was een extra stimulans om het werk perfect uit te voeren. Maar het bleef wel een gezonde competitie: men werkte op een positieve manier samen om het beste resultaat te verkrijgen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een snelle en hoogwaardige verwerking, die naar onze mening beter en voordeliger heeft uitgepakt dan met één verwerker het geval zou zijn geweest.’

De samenwerking is ook de beide dakdekkersbedrijven goed bevallen. ‘We hebben natuurlijk gebruik gemaakt van elkaars ervaring en kennis,’ aldus Verkoelen. ‘Het was leerzaam om op deze manier met een ander bedrijf samen te werken.’ Bakker voegt daar aan toe: ‘Als zich in de toekomst opnieuw zo’n situatie voordoet, blijft een dergelijke samenwerking een interessante optie.’

Dakrenovatie 328 pannendaken Venlo

Opdrachtgever: Woningstichting Venlo Blerick te Venlo

Dakdekkers: Dakdekkersbedrijf Bakker B.V. te Venlo en Verkoelen Dakbedekkingen te Beegd

Leverancier: Lafarge Dakproducten