Zoeken

Roofs 2004-07-14 NDA neemt geïntegreerd managementsysteem in gebruik

De dakdekkersbedrijven die aangesloten zijn bij de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) zijn collectief overgestapt op een geïntegreerd managementsysteem. Op elk van de 11 ondernemingen  wordt nu volgens identieke procedures en processen gewerkt. Voor NDA en de aangesloten bedrijven kreeg de invoering van het systeem op 10 juni een formeel tintje met de uitreiking van de bijbehorende certificaten aan de directies van de bedrijven.

‘Door het gedetailleerd vastleggen van de werkmethoden zijn de kansen op falen tot een minimum beperkt, met als gevolg dat onze leden efficiënter en dus concurrerender kunnen werken. En daar hebben ook hun opdrachtgevers profijt van,’ zegt NDA-directeur Dirk Lahuis.

De invoering van het managementsysteem is een ingewikkeld en ingrijpend proces geweest. Voor een groep individuele ondernemingen is het samen oppakken en invoeren van een geïntegreerd managementsysteem geen gemakkelijke stap. De bedrijven moeten een stukje van de eigen identiteit prijsgeven, kennis en ervaring moet worden gedeeld. Toch waren de bedrijven snel gewonnen voor het idee. De samenwerking was al dusdanig dat veel zaken al in gezamenlijkheid plaatsvonden. Het NDA zelf is immers voortgekomen uit het gezamenlijk inkopen van dakmaterialen. Daarnaast is de invoering van het geïntegreerde managementsysteem in essentie niets anders dan het in elkaar schuiven van de verschillende handboeken waarmee alle individuele ondernemingen al werkten. In het managementsysteem zijn ISO 9001:2000, de VCA-richtlijn (VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers) en de van toepassing zijnde Beoordelingsrichtlijn voor de uitvoering van dakbedekkingsconstructies geïntegreerd. Het zijn de voor dakbedekkingsbedrijven meest gangbare zorgsystemen.

Het managementsysteem heeft binnen NDA vanaf de introductie het DACK-systeem geheten. De afkorting staat voor Doeltreffende Actieve Continue Kwaliteitsverbetering. NDA speelde al langer met het idee om voor alle bedrijven een herkenbaar en identiek systeem in te voeren. In adviesbureau Coevering uit Breda vond zij uiteindelijk ook de partij die begreep wat er bedoeld werd en die bereid was om de ideeën uit te werken. Samen met NDA heeft Coevering de diverse processen en procedures van de individuele bedrijven tot één geheel gesmeed. Het instituut voor certificering KIWA neemt de controle wat betreft het naleven van de afgesproken protocollen en processen voor haar rekening. Daarmee krijgt het managementsysteem het karakter en feitelijk ook de status van een allesomvattend procescertificaat dat collectief wordt ingevoerd. De NDA-bedrijven individueel worden door een en dezelfde instantie op dezelfde aspecten geaudit.

Onmisbaar instrument

Wanneer een organisatie kosten noch moeite spaart om een geïntegreerd managementsysteem in te voeren, mag dat ook wel wat gaan opleveren. ‘Dat zal het ook beslist doen,’ zegt Lahuis. ‘Het geïntegreerd managementsysteem is een effectief en onmisbaar instrument in het streven naar de verbetering van kwaliteit. En dan bedoel ik kwaliteit over de volle breedte van de bedrijfsvoering, dus niet alleen in de uitvoering maar ook kwaliteitsverbetering op de terreinen van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Wanneer je processen en werkwijzen vastlegt en vervolgens op de strikte naleving daarvan controleert, ontstaat meer continuïteit in handelingen en dat levert uiteraard wat op. De procesvoering krijgt iets routinematigs. De logistieke processen verlopen daardoor doelmatiger en vervolgens zullen ook de doorlooptijden korter worden. Door het gedetailleerd vastleggen van de werkmethoden zijn de kansen op falen geminimaliseerd met als gevolg dat onze leden efficiënter en dus concurrerend kunnen werken. Winst dus voor onze aandeelhouders, maar winst ook voor hun opdrachtgevers.’

De bedrijven die zich bij NDA hebben aangesloten opereren vanuit meerdere vestigingen. Allemaal werken ze voor zowel lokale als voor grote landelijke opdrachtgevers die in verschillende regio’s werken uitbesteden. Voor deze groep opdrachtgevers biedt de invoering van het geïntegreerd managementsysteem extra garanties. Door de  afstemming van bedrijfsprocessen en werkwijzen zal het geen enkel verschil meer maken welk NDA-bedrijf een bepaald dakbedekkingsysteem heeft toegepast. ‘Voor al onze opdrachtgevers is dat heel prettig. Ze weten precies waar ze aan toe zijn omdat de landelijke dekking als het ware verdicht is.’

Tevredenheidsbeoordeling

Het managementsysteem voorziet in een regelmatig terugkerend onderzoek onder klanten. Opdrachtgevers wordt gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van de onderneming in de allerbreedste betekenis van het woord. Het hele traject wordt tegen het licht gehouden. Van de advisering die voorafgaat aan het uitbrengen van een offerte tot en met de inspectie van het opgeleverde werk. Zij vragen onder meer naar een oordeel over het vakmanschap van de werknemers, hun omgangsvormen op de bouwplaats, de afhandeling van klachten, maar ook naar de wijze van factureren. Kortom, voor elk facet van de dienstverlening willen de bedrijven graag een waardering. Lahuis: ‘Zowel de individuele onderneming als de centrale NDA-organisatie hier in Almere beschikt daarmee over waardevolle gegevens die gebruikt worden voor de verdere verbetering van het kwaliteitsniveau. Ieder NDA lid kan op deelniveau zijn eigen prestaties meten aan die van zijn collega’s, wat het bedrijf ‘scherp’ houdt. Want we mogen nu wel een mooi geïntegreerd managementsysteem in huis hebben, we moeten oppassen dat het niet verwordt tot een statisch hulpmiddel. Markten en opvattingen veranderen voortdurend. Op onderdelen zal er dan ook altijd wel iets verbeterd kunnen worden. Maar zoveel is zeker: met dit systeem zijn we klaar voor de toekomst.’