Zoeken

Roofs 2004-08-06 Risico & Verantwoordelijkheid

Onder voorzitterschap van de heer Dirk Laahuis, bestuurslid van de stichting dakpromotie, wordt organiseert de Stichting Dakpromotie voor de derde maal een studiemiddag in het FiGi theater te Zeist en wel op 20 oktober 2004, onder de titel "Risico & Verantwoordelijkheid". Na eerder de onderwerpen prestatiecontracten en wateraccumulatie onder de aandacht te hebben gebracht, betreft het onderwerp ditmaal risico & verantwoordelijkheid. De Stichting Dakpromotie organiseert uitsluitend studiemiddagen op het moment dat er een onderwerp speelt dat om aandacht vraagt. Gesteld kan worden dat dit onderwerp om aandacht schreeuwt. Ook ditmaal zal het aantal plaatsen beperkt zijn Risico & Verantwoordelijkheid zijn zaken die bij opdracht geven en ondernemen horen. Opdrachtgevers en ondernemers zijn er in de regel dan ook goed van doordrongen welke risico’s zij nemen, de verantwoordelijkheden die daar bij horen en de wijze waarop met deze begrippen om moet worden gaan. Verschillende signalen wijzen er op dat er de laatste tijd sprake is van een kentering: met name onderaannemers als dakdekkers nemen in toenemende mate risico’s die buiten hun verantwoordelijkheid liggen. Indirect lopen opdrachtgevers daardoor ook meer risico’s. Zwarte pietenspel De overheid legt meer en meer de nadruk op haar toezichthoudende taak en handhaving van de regels. Met het bouwbesluit zijn een aantal regels ingevoerd en mag verondersteld worden dat de regels bekend zijn. Misschien wel bij uitvoerende architecten, aannemersbedrijven en onderaannemers, maar … hoe komt het dan toch dat dakdekkers nog steeds zelf noodoverlopen plaatsen zonder overleg? Hoe komt het dat details worden ingewerkt die niet kunnen? En waarom nieuwbouw opleveren die zonder steigers niet veilig is te onderhouden? Is het de druk van de markt? Is het de opdrachtgever van dienst willen zijn om hem niet te verliezen? Hoe komt het dat een onderaannemer zich zaken door de strot laat duwen? Wat is de rol van de aannemer en de ontwerper, die zich bewust moeten zijn van dit aspect? Willen zij het niet weten? Zijn zij van de verantwoordelijkheid ontslagen door met de risico’s een zwarte pietenspel te spelen? Alle partijen zullen het ontkennen, maar in de dagelijkse praktijk wordt druk geschoven. Hoe gaan ontwerpers en aannemersbedrijven om met de uitvoering en de uitvoerenden in het kader van risico’s? Het zwarte pietenspel wordt toegelicht door een architect en een aannemer. Schaal 10+ Begin 2003 hebben een aantal verzekeringsbedrijven aan dakbedekkingsbedrijven aangegeven de polis en de daarbij behorende voorwaarden ‘tegen het licht te houden’. Het heeft geresulteerd in eenzijdige verhogingen van de polissen, opzeggingen van polissen en het afstoten door verzekeringsmaatschappijen van cliënten werkzaam in de dakenbranche. Aanvankelijk was de gedachte dat een en ander voortvloeit uit de teruglopende winst van verzekeringsmaatschappijen als gevolg van de beurs, de aanslagen in New York en zo meer. Dat is ten dele het geval. Navraag bij verzekeringsmaatschappijen geeft nog een ander beeld. Een polis komt tot stand op basis van het risico dat de maatschappij loopt uitgedrukt in geld, omvang en imago. Harde cijfers en media bepalen dus de verzekerbaarheid van activiteiten. Dat zoiets niet altijd even logisch uitpakt, blijkt wel uit het volgende: verzekeringsmaatschappijen nemen in polisvoorwaarden de eis op om de schoorsteen regelmatig te vegen maar hebben tegelijk moeite met het verzekeren van schoorsteenvegers. Hoe verzekeraarsdenken en handelen en hoe bedrijven, en daarmee de mensen die bij dat bedrijf werken te verzekeren zijn, is op de studiemiddag een belangrijk onderwerp. Hoog tijd, want de dakbedekkingsbedrijven en de dakdekkers zijn geplaatst in schaal 10+, de buitencategorie. Wat hebben risico’s en verantwoordelijkheden voor persoonlijke consequenties? Het laatste jaar zijn in een aantal rechtszaken faillissementen uitgesproken. Achter een faillissement kunnen grote drama’s schuil gaan. Omgekeerd zijn er bedrijven en personen die meer dan 30 keer failliet zijn gegaan en even vrolijk weer werken aannemen, anderen de ellende van onbetaalde rekeningen latend. Wie betaalt de rekening? Allemaal onderwerpen die de revue zullen passeren en mochten er vragen bij u leven dan kunt u die direct stellen. De middag staat onder voorzitterschap van Dirk Lahuis, die bijzonder goed in de materie is ingevoerd en daarom ook de discussies zal leiden. U kunt zich opgeven door contact op te nemen met de Stichting Dakpromotie.