Zoeken

Roofs 2005-07-03 10

Het nieuwe A-blad is uit en dat werd met belangstelling tegemoet gezien. De status van het A-blad is in het eerste hoofdstuk aangegeven: het wordt geschraagd door de CAO afspraken in de branche en de toezegging van het ministerie van SZW en de Arbeidsinspectie het A-blad als uitgangspunt te nemen, zeker bij het handhaven op de aanwezigheid van de valbeveiliging. Dat laatste zou kunnen of moeten betekenen dat het sanctioneren van de Arbeidsinspectie op basis van het A-blad zal gebeuren. Niet naleven kan dus geld kosten, het waren daardoor de gewenste maatregelen tegen valgevaar die om aandacht schreeuwden. Hoe zit het met de aan te bevelen maatregelen, hoe met de verantwoordelijkheid, hoe met de aansprakelijkheid, hoe met de controle en hoe met het onderhoud? Er zijn beperkte stappen gezet en er blijven onduidelijkheden over. Bij mij zijn er een aantal onduidelijkheden bij gekomen. In het A-blad is een stroomdiagram opgenomen dat wijst op te nemen maatregelen en het niveau daarvan. De hamvraag is hier wanneer er volstaan kan worden met persoonlijke beschermingsmiddelen en vanaf welk punt er collectieve maatregelen genomen moeten worden. Er is gekozen voor een 10 meter grens: vanaf 10 meter wordt aanbevolen collectieve voorzieningen te treffen. De 10 meter lijkt mij wat willekeurig, maar wellicht heeft het te maken met de laddergrens, of wellicht val je vanaf 10 meter nog harder, ik weet het niet. Bij collectieve maatregelen moet gedacht worden aan borstweringen en hekwerken. In Amerika zie je dat hoge gebouwen vrijwel standaard een borstwering hebben. Daar zit een logica in voor de ontwerper: op die hoogte telt een slanke dakrand veel minder dan wanneer die dakrand op vier meter ligt. In Groot Brittannië zie je wat deze regel met de bestaande bouw doet. Bestaande gebouwen kunnen namelijk niet alsnog van een borstwering worden voorzien. Dan zijn hekken het enige alternatief en ik mag oprecht hopen dat dat armoedige aanzicht ons bespaard blijft, na 10 jaar zijn het roestige en verwrongen stangen. Dan is er nog een getal 10 dat opduikt, en dat is 10 stuks objecten per project waarop gelijktijdig of direct aansluitend werkzaamheden worden verricht. Ik heb dit overgeschreven omdat ik dit niet snap. 10 snap ik, dat is een belangrijk getal waar rechtszaken om worden gevoerd. 10 stuks objecten wordt al wat lastiger. Ik stel me voor: doorvoeren, afvoeren, lichtkoepels, airconditioning-units, ventilatoren, schoorstenen, etc. Maar welke van genoemde objecten zijn ‘overig’ en hoe werk je daar gelijktijdig aan? Wat verstaat men vervolgens onder een project? Ik denk dat getracht is te kijken naar een methode om op bestaande daken in te schatten hoeveel werktijd nodig is voor onderhoud aan de objecten. Dat valt te prijzen, want hier wordt een poging gedaan structuur te krijgen in de RI&E’s die nu schijnbaar willekeurig worden gemaakt. De opstellers verkeren hier in een spagaat tussen de reikwijdte van het A-blad en de overige regelgeving. Ik ben bang dat net als bij de 10 meter grens, deze 10 objecten grens onduidelijkheid in de hand werkt in plaats van duidelijkheid verschaft. Verder staat er wat nieuws over de pendulewerking, de ankers en de toegang. Opmerkelijk is volgens het A-blad de verantwoording van de gebouwbeheerder/gebouweigenaar. Ik hoop oprecht dat deze regel is ingegeven vanuit de wetgeving, er staat namelijk: ‘De gebouwbeheerder/gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en de kwaliteit van het verankeringssysteem. Het uitvoerend bedrijf krijgt inzicht in de documenten waaruit de betrouwbaarheid van het verankeringssysteem blijkt’. Is de wens hier de vader van de gedachte, of is het werkelijk zo dat de gebouweigenaar/beheerder verantwoordelijk is voor de aanwezigheid en de kwaliteit van het verankeringssysteem? Waar hij naar moet kijken is niet duidelijk, met een beetje mazzel is het als in de toiletten van de benzinestations waar je aan een lijstje kunt zien dat het toilet schoon is. Maar hoe valt dit te rijmen met de dakdekkersbedrijven die zelf voorzieningen aanbrengen en willen controleren? Ik stel me het volgende voor: de gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het systeem dat het uitvoerend bedrijf aanbrengt, dat onderhouden wordt door het uitvoerend bedrijf en als het uitvoerend bedrijf op het dak werkzaamheden moet verrichten, dan controleert het uitvoerend bedrijf haar eigen systeem, waar ze niet verantwoordelijk voor is maar wel voor betaald krijgt. Kijk.. nu is het een A-blad voor de branche. Heren opstellers… een 10 met een griffel.   Ton Berlee