Zoeken

Roofs 2006-06-06 Vernieuwing van een parkeerdek

Een parkeerdek veroorzaakte lekkage in de ondergelegen parkeergarage. Dakadviseur Nic-Jan Bruins zet uiteen hoe de problemen werden opgelost. Er werd een volledig nieuw dakbedekkingssysteem aangebracht, tevens werden de bouwkundige detailleringen aangepast.

Ing. J.M. Bruins

DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV

Dit is artikel nummer 6 van een artikelenserie, waarin de werkmethode van de dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht. Het volledige traject, van inspectie, analyse, conclusies en advisering wordt besproken. In de artikelenreeks wordt, ter lering en vermaak, steeds gekozen voor actuele en/of informatieve dakvraagstukken.

Lekkend parkeerdek

Met als opdracht een duurzaam waterdicht parkeerdek samen te stellen, met een goede waterhuishouding (waterplassen zijn niet toegestaan) en een verwachte nieuwe levensduur na dakonderhoud van
? 20 jaar is een parkeerdek geïnspecteerd.

Het parkeerdek maakt in zijn geheel een gedateerde, matig onderhouden, indruk. De specifieke opname van het parkeerdek en detaillering maakt al snel duidelijk waardoor er grote overlast is van lekkage in de ondergelegen parkeergarage.

Op een betonnen kanaalplaat onderconstructie is een druklaag aangebracht, die is afgewerkt met een polymeer gemodificeerde emulsie, die is ingestrooid met een gebroken steenslag. De afwerking is in meerdere lagen opgebouwd. Scheurvorming in de afwerking wordt op meerdere plaatsen vastgesteld.

De dakafwerking sluit niet meer waterdicht aan tegen de bouwkundige detaillering, die overigens ook gedateerd en slecht onderhouden is.

Oorzaak falende dakafwerking en detaillering

Op verschillende locaties is de dakafwerking ingehakt. De afwerking blijkt eenvoudig te verwijderen van de onderconstructie.

Ter plaatse van de oplegging (middenas dek), van de onderconstructie van kanaalplaat, zijn insnijdingen gemaakt. In de doorgaande rijroute blijkt zowel de dakafwerking als de ondergelegen betonnen druklaag onderhevig aan lichte scheurvorming.

De scheuren hebben een breedte tot enkele millimeters. Zichtbaar is dat de scheur zich niet doorzet in de druklaag op de kanaalplaat. Ter plaatse van de parkeervakken, bij de oplegging van de kanaalplaten langs de opstanden, vertoont de betonnen druklaag ook geen gebreken. Wel is zichtbaar dat plaatselijk de dakafwerking als het ware is losgekomen en is opgestroopt. De scheurvorming blijkt vooral ontstaan, doordat de dakafwerking van een polymeer gemodificeerde emulsie onvoldoende homogeen is verbonden met de betonnen druklaag.

Door wielbelasting (bij berijden vrijkomende krachten op de dakafwerking) en in geringe mate door krimpscheuren in de betonnen druklaag op de kanaalplatenonderconstructie is hier scheurvorming en loslating ontstaan.

Advies

Geadviseerd werd de falende dakafwerking te verwijderen en een nieuw systeem aan te brengen, wat goed aansluit bij de overeengekomen prestatie-eisen. Gekozen is voor een nieuw, onder afschot, aan te brengen tweelaagse gietasfalt afwerking.

Onder het gietasfalt systeem is een gesloten dakbedekkingssysteem van baanvormige bitumen dakbanen toegepast. Gelijktijdig met het aanbrengen van een nieuw dakbedekkingssysteem is het dak en aangrenzende bouwkundige detaillering aangepast en onderhouden.

De waterhuishouding (het afschot) wordt, bij toepassing van een tweelaagse gietasfalt afwerking die geschikt is om te dienen als rij / parkeerafwerking, gecorrigeerd in de eerste laag. Constructief is getoetst of de constructie geschikt is het extra gewicht te dragen.

De levensduurverwachting bedraagt onder normale omstandigheden en bij goed periodiek onderhoud meer dan 20 jaar. Veel extra werk is noodzakelijk in het verbeteren van dak en bouwkundige detaillering. De dak en bouwkundige detaillering is ingemeten en uitgewerkt naar een werkomschrijving met een detailboek voor de uitvoering.

De uitvoering

De uitvoering van het aanbrengen van een gietasfalt afwerking is specialistenwerk en vergt een zorgvuldige voorbereiding.

Na het verwijderen van de oude dakafwerking is opnieuw een inspectie uitgevoerd, om de stabiliteit van de onderconstructie te controleren. Gelukkig werden de op basis van de inspectiegegevens vastgestelde uitgangspunten en de daaraan gerelateerde oorzaakanalyse bevestigd.

Op de vrijgekomen ondergrond zijn vervolgens nieuwe voorzieningen voor de lichtmasten aangebracht. Hierbij zijn de draadeinden opgelengd en door toepassing van een betonpoer boven de waterlijn gebracht.

Na de bouwkundige aanpassingen is het dak en detaillering waterdicht afgewerkt met bitumineuze dakbedekking, waarbij rekening is gehouden met de warmtebestendigheid van de nieuwe bitumen dakbaan.

De bouwkundige detaillering is waterdicht ingewerkt met een polyester harssysteem om een duurzame waterdichte aansluiting te verkrijgen met de gietasfaltafwerking.

Nadat het dakbedekkingsysteem van APP gemodificeerde bitumen, inclusief detaillering “waterdicht” is opgeleverd, wordt de eerste laag gietasfalt, tevens afschotlaag waarin de wapening is gesitueerd, aangebracht. De onderlaag, tevens afschotlaag, wordt onder de rij aangebracht.

Na het aanbrengen van de onderlaag wordt de tweede laag gietasfalt aangebracht. Direct nadat de laag is gladgestreken wordt de slijtlaag (steenslag 1-3), handmatig, uitgestrooid.

Rondom de hemelwaterafvoeren en ter plaatse van voegen in het parkeerdek wordt ruimte gespaard om later de voegvullingen aan te brengen.

Na deze laatste dakbedekkingstechnische handelingen worden de wegmarkeringen opgebracht en is er conform overeengekomen prestatie-uitgangspunten een nieuw, lekkagevrij parkeerdek in gietasfalt opgeleverd.

?