Zoeken

Roofs 2006-08-16 Blijvende zekerheid met bitumen

Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, het is de verantwoordelijkheid van elke brancheorganisatie. In dit artikel geeft Probasys, de belangenbehartiger van producenten en leveranciers van bitumen in Nederland, beknopt de visie op de belangrijkste thema’s die momenteel spelen in de dakbedekkingbranche.

Lodewijk Niemöller, directeur Probasys

De bitumen dakbedekkingbranche is en blijft erg dynamisch. De komende maanden staan veel belangrijke veranderingen op stapel die van grote invloed zijn op de sector. Verplichte CE-markering per 1 september, herpositionering van KOMO, aanpassing van BRL 1511 en de komst van NEN 6050 met eisen voor brandveilig werken op daken. Probasys neemt haar verantwoordelijkheid: niet alleen door in te spelen op deze onderwerpen en waar mogelijk mee te denken, maar ook door haar achterban en de markt erover te informeren. De branchevereniging beoogt hiermee blijvende zekerheid met bitumen te borgen.

CE-markering

Vanaf 1 september moeten alle bitumen dakbedekkingmaterialen geleverd worden met CE. CE-markering is dus verplicht. CE voor bitumen dakbedekkingmaterialen is gebaseerd op EN 13707, de Europese productnorm voor bitumen dakbedekkingmaterialen. In deze norm staat precies omschreven welke productinformatie een producent en leverancier moet geven en op welke manier de prestaties moeten worden gemeten. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de informatie moet worden gecommuniceerd.

Dit lijkt mooi en simpel, de praktijk is echter anders. In Europa zijn voor verschillende toepassingen van (bitumineuze) afdichtingmaterialen aparte Europese normen vastgesteld, zoals dampremmende lagen, kelderafdichtingen, dpc-folies, brugdekafdichtingen, etc. Dit wijkt af van de in ons land bekende situatie: in Nederland waren er geen normen voor deze producten. Straks zullen er echter bitumineuze materialen op de markt komen met CE voor een andere toepassing dan dakbedekking. Terwijl het product ogenschijnlijk gelijk is aan een dakbedekkingmateriaal kan de inhoud van de CE-markering (toepassing, prestaties, etc.) geheel anders zijn.

Nederland maakt deel uit van de Europese Unie. Op nationaal niveau zijn er echter veel verschillen in regelgeving. In de Europese normen zijn lange lijsten met testmethoden opgenomen, maar geen eisen geformuleerd. Wanneer een testmethode niet in de Nederlandse bouwregelgeving voorkomt, en dat is vaak het geval, mag een producent “NPD” weergeven (geen prestatie vastgesteld) om van de Europese regelgeving af te wijken. Maar het kan nog complexer. Voor bijvoorbeeld vliegvuur (“external fire”) zijn vier verschillende, onvergelijkbare bepalingsmethoden in de Europese norm opgenomen, terwijl voor Nederland de classificatie is vastgesteld voor één specifieke testconfiguratie, vastgelegd in NEN 6063. Het gaat hier om maar één productkarakteristiek, terwijl er tientallen van toepassing zijn. Alles bij elkaar opgeteld wordt het voor de voorschrijver en verwerker bijna onmogelijk de juiste keuzes te maken.

Tot slot: wie is er verantwoordelijk? De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de CE-markering ligt voor 100% bij de producent/leverancier. De verantwoordelijkheid voor het gerealiseerde dakbedekkingsysteem en de vraag of deze voldoet aan de Nederlandse regelgeving ligt echter bij de verwerker (het dakbedekkingbedrijf). Een foutieve interpretatie van CE kan derhalve tot vervelende consequenties leiden.

Probasys verwacht dat de productinformatie en productspecificaties behorende bij CE in de praktijk sterk zullen gaan verschillen. Bovendien ontbreekt bij CE de externe, onafhankelijke productverificatie. Daarmee biedt CE minder waarborgen voor de markt. Kortom: volgens Probasys zijn er vele redenen waarom, in aanvulling op de CE-markering, een nationale vertaalslag noodzakelijk blijft.

Kiezen voor kwaliteit, dus voor KOMO

Probasys wil ervoor zorgen dat de branche kwalitatief hoogwaardige bitumineuze dakbedekkingsystemen blijft toepassen. Eenduidige informatie en onafhankelijke, transparante toetsing op kwaliteit is onontbeerlijk. Zoals aangegeven kan CE dit niet invullen. Dit betekent dat er in Nederland altijd behoefte zal bestaan aan één breed gedragen keurmerk in de bouw. Meerdere keurmerken en verklaringen in de bouw leiden tot onduidelijkheid en verwarring. Ze zijn derhalve nadelig voor kwaliteit en imago van de branche en schieten hun doel voorbij. Probasys kiest voor kwaliteit, betrouwbaarheid, eenduidigheid en transparantie, dus voor KOMO.

Probasys heeft KOMO altijd ondersteund en zal dit in de toekomst blijven doen. Het is positief dat ook Vebidak (Vereniging dakbedekkingsbranche Nederland) zich volledig achter KOMO heeft geschaard. Het keurmerk is volgens Probasys zeer belangrijk om voorschrijvers en verwerkers op transparante wijze, onafhankelijk getoetst, te informeren over alle voor Nederland relevante product- en toepassingsinformatie. KOMO-kwaliteitsverklaringen ondersteunen voorschrijvers en verwerkers in hun ontwerp- en uitvoeringsproces om kwalitatief hoogwaardiger bitumen dakbedekkingsystemen te realiseren. Ze vormen de vertaalslag naar de Nederlandse bouwregelgeving (Bouw­besluit, Bouwstoffenbesluit), de Nederlandse bouwpraktijk en de geldende vakrichtlijnen. Kwaliteitsverklaringen zijn dynamische documenten die aansluiten op de marktbehoeften en dienen derhalve voor iedereen begrijpelijk/leesbaar en toegankelijk te zijn. Probasys streeft daarom continu naar verdere verbetering van de leesbaarheid van de KOMO-kwaliteitsverklaringen en ondersteunt initiatieven om ze toegankelijk te maken via www.komo.nl.

Beoordelingsrichtlijn 1511

KOMO-kwaliteitsverklaringen kunnen alleen marktconform zijn en toegevoegde waarde blijven bieden wanneer een branche het gebruik ervan en ervaringen goed blijft monitoren. Noodzakelijke verbeteringen dienen snel en adequaat te worden doorgevoerd in de Nationale Beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) die aan de verklaringen ten grondslag liggen. In nauwe samenwerking met verwerkers, opdrachtgevers en adviesbureaus ziet Probasys dit als een belangrijke inspanningsverplichting.

Met de publicatie van BRL 1511 (baanvormige dakbedekkingssys­temen) is reeds een grote stap voorwaarts gemaakt richting een optimale marktconforme beoordelingsrichtlijn. Op verzoek van Probasys zijn er wederom enkele verbetertrajecten binnen het College van Deskundigen “Isolatie en dakbedekkingmaterialen” in gang gezet. Enkele belangrijke, reeds van kracht zijnde verbeteringen in de BRL zijn:

toegenomen eenduidigheid en leesbaarheid van kwaliteitsverklaringen door de opname van een model kwaliteitsverklaring;

introductie van een nieuwe productcodering;

harmonisatie van de verificatiemethodiek en de rapportage van de certificatie-instellingen en

implementatie van de Europese bepalingsmethoden, waaronder één Europese vliegvuurtest.

Bij dit laatste punt dient opgemerkt te worden dat met name de aanpassingen in de verificatiesystematiek en de beoordeling van vliegvuur grote consequenties hebben voor producenten en leveranciers.

De recente verbetervoorstellen hebben onder andere betrekking op verdere verscherping van het verificatie- en sanctiebeleid. Wat betreft de verificatie: Probasys-leden leveren kwaliteit en dat mag best vaker onafhankelijk gecontroleerd worden. Aanscherping en vastlegging van het sanctiebeleid in de BRL zorgt ervoor dat elke certificatie-instelling op dezelfde wijze moet werken.

NEN 6050

Probasys en haar leden proberen richtinggevend te zijn door adequaat te reageren op vragen en behoeften uit de markt. Dit betekent dat Probasys ook bij complexe thema’s haar verantwoordelijkheid zal blijven nemen. Een voorbeeld is het belangrijke thema “Brandveilig werken aan daken”. Probasys heeft samen met partners uit de dakenbranche het initiatief genomen voor de realisatie van NEN 6050 “Eisen aan ontwerp en detailleringen voor brandveilig werken aan daken - Gesloten dakbedekkingsystemen”. Het is gelukt om deze norm in een relatief korte tijdspanne te realiseren. De Probasys-leden zijn inmiddels klaar met afstemmen van hun producten en systemen op deze norm. Ook is al besloten om de toepassing van NEN 6050 verplicht te stellen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen voor dakbedekking, dakisolatie en KOMO-procescertificaten. Een voorbeeld dat KOMO marktconform is en blijft. Probasys spant zich in om deze norm samen met partners uit de sector te implementeren in de Nederlandse bouwpraktijk en regelgeving. We houden u op de hoogte.

In vervolgpublicaties en op www.bitumeninfo.nl gaat Probasys nog dieper op de verschillende thema’s in.

Probasys is de belangenvereniging van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingmaterialen met als doelstelling het bevorderen van de toepassing van bitumineuze baanvormige afdichtingmaterialen op daken en in de grond-, weg- en waterbouw. De  Probasys-leden (Derbigum Nederland BV, Esha Waterproofing BV, Kelders Dakmaterialen BV, Nebiprofa BV, Troelstra & de Vries BV en Wand- en Dakprodukten BV) vertegenwoordigen circa 90% van de Nederlandse bitumen dakbedekkingmarkt. Om haar doelstelling te bereiken, is Probasys de afgelopen jaren zeer actief geweest binnen diverse projecten, nationale en internationale commissies en deelname in bestuurlijke overlegorganen. De activiteiten van de vereniging zijn vooral gericht op:

regelgeving en kwaliteit;

milieu- en gezondheid;

constructie en verwerking en

kennisoverdracht en marktcommunicatie.

Het Probasys-secretariaat is sinds 15 augustus gevestigd op het navolgende adres:

Kanaalweg 33

2903 LR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

NEDERLAND

Tel. ++(0)10 2271522

Fax ++(0)10 2271520

Email info@probasys.nl

www.probasys.nl