Zoeken

Roofs 2006-09-06 NVN 6050: de ontwikkelingen op een rijtje

De publicatie en invoering van de nieuwe norm NEN 6050 zou dit najaar plaatsvinden, maar dat lijkt voorlopig van de baan. In plaats daarvan is besloten in eerste instantie de Nederlandse Voor Norm (NVN) 6050 in te voeren. In dit artikel wordt een overzicht van de ontwikkelingen gegeven.

Foto’s bij dit artikel: Esha BV en

Contitech/ Phoenix Benelux

In de NVN 6050 worden eisen gesteld aan ontwerp en details van gesloten dakbedekkingsystemen. Feitelijk wordt hiermee het gebruik van de brander op risicovolle plaatsen zoveel mogelijk aan banden gelegd. In de plaats daarvan wordt het gebruik van zelfklevende materialen of hetelucht branders bepleit.

De norm

Uit onderzoek van SBR is gebleken dat gesloten dakbedekkingssystemen die met open vuur worden aangebracht in principe brandveilig zijn, onder voorwaarde dat wordt voorkomen dat de ondergrond met open vuur in aanraking komt. Soms is dat echter niet te voorkomen, bijvoorbeeld bij details, waardoor met de brander bij brandbaar materiaal moet worden gewerkt. Isolatiemateriaal, een houten ondergrond of vuil en stof zouden in het meest ongunstige geval vlam kunnen vatten. Een aantal partijen heeft daarom de koppen bij elkaar gestoken om een norm te ontwikkelen waarin moest worden aangegeven wat met de brander kan worden uitgevoerd en wat niet.

De werkgroep kwam in juni 2005 voor het eerst bij elkaar en in september werd begonnen met het schrijven van een ontwerpnorm. Al dit voorjaar lag de ontwerpnorm ter kritiek en oorspronkelijk zou de norm komend najaar van kracht worden. Te elfder uren is dit tijdstip echter naar achteren verplaatst. Voorafgaand aan de publicatie van de NEN-norm zal eerst een bepaalde periode een NVN van kracht zou zijn, een Nederlandse Voor Norm, zodat eerst in de praktijk ervaring kan worden opgedaan met de nieuwe regelgeving.

Wat houdt de NVN 6050 precies in? De voornorm stelt eisen aan een brandveilige ontwerp en detaillering van systemen met bitumen, kunststof en rubber dakbanen. Details met een brandbare ondergrond zouden als gevolg hiervan niet meer met behulp van een brander mogen worden uitgevoerd. Als alternatief wordt in deze gevallen het gebruik van een hetelucht föhn voorgesteld, of de toepassing van zelfklevende materialen. Ook worden in deze zin eisen gesteld aan de brandveiligheid van de dampremmende laag, het opgaand werk, de dakranden, etc.

De belangrijkste eisen zijn:

Bij gevelaansluitingen mag over een breedte van 750 mm, gemeten vanuit de kim, niet met open vuur worden gewerkt;

Bij dakranden moet de onderconstructie vanaf de voorkant tot minimaal 100 mm duurzaam door de kim zijn afgeschermd zonder gebruik van open vuur, alvorens de dakbedekkingconstructie of het dakbedekkingsysteem aan te brengen; dit geldt ook tot minimaal 100 mm rondom alle dakdoorbrekingen;

Ook in de buurt van overkragende bouwdelen mag, als de afstand tot de bovenzijde van het dak kleiner is dan 2000 mm, binnen een horizontale zone van 750 mm geen gebruik gemaakt worden van open vuur.

Productontwikkeling

Als in deze situaties geen gebruik meer mag worden gemaakt van open vuur, zullen andere oplossingen moeten worden bedacht. Nu al heeft de NVN geleid tot diverse opvallende ontwikkelingen in de dakenbranche. De producenten van bitumineuze dakbanen zijn druk doende producten te ontwikkelen waarmee het bitumen zelfklevend of met behulp van hete lucht kan worden aangebracht. Op korte termijn zal producent van hetelucht föhnen voor kunststof dakbanen Leister een hetelucht föhn voor de verwerking van bitumineuze dakbanen op de markt brengen, de Bitumat. Ook zijn er andere ontwikkelingen gaande, zoals bijvoorbeeld een hetelucht machine die de ondergrond droog blaast zodat de zelfklevende producten er beter op toe te passen zijn.

Ook de producenten van kunststof dakbanen zitten niet stil. Men promoot vanzelfsprekend de brandveilige aanpak van de eigen systemen en zoekt naar marktvergroting doordat de prijzen van de bitumineuze systemen zullen stijgen. Tevens wordt door verschillende producenten gezocht naar combinaties van kunststof met bitumineuze dakbedekking.

Voorbereiding dakdekkerbedrijven

Veel dakdekkerbedrijven geven aan actief bezig te zijn met de nieuwe norm. Zij passen hun assortiment aan met de beschikbare brandveilige materialen: zelfklevende stroken; met koud en/of met warme bitumen te verkleven systemen; kunststof dakbedekkingen die met hete lucht zijn te verwerken; etc. Enkele bedrijven trainen ook het personeel in het verwerken van brandveilige systemen. Deze trainingen worden dikwijls gevolgd bij de producenten van brandveilige dakbedekkingsmaterialen. Ook Tectum, het opleidingsinstituut van de platte dakenbranche, is op basis van de concept tekst van de norm inmiddels begonnen met het samenstellen van een cursusprogramma waarmee dakdekkerbedrijven hun personeel kunnen voorbereiden op de veranderingen. Enkele bedrijven maken hier al gebruik van.

Adjunct directeur Jan van der Luitgaarden van ZND Dakbedekkingen uit Eindhoven vertelt dat het Eindhovense bedrijf bij veel projecten al met zelfklevende materialen werkt. “Wij hebben in de eerste helft van 2006 al ons personeel in deze zin opgeleid bij de leveranciers en bij Tectum. Ook hebben we al zelfklevende materialen op voorraad. In het begin stuitte het werken met zelfklevende materialen op wat weerstand van onze medewerkers, maar dat is grotendeels een kwestie van gewenning. Nu we een aantal projecten volgens de brandveilige methode hebben uitgevoerd, is ons personeel enthousiast, evenals onze klanten. We hebben in het begin wel wat opstartproblemen gehad, maar in samenspraak met de leverancier zijn die naar ieders tevredenheid opgelost.” Ook Consolidated Nederland geeft aan al voorbereid te zijn op de komende veranderingen. Het bedrijf was altijd al bezig met brandveilig werken en heeft zodoende naar eigen zeggen de werkmethode nauwelijks hoeven veranderen.

Govert Bras, directeur van Klijn Dakbedekkingen BV en Primadak Roosendaal BV, vindt het een goede zaak dat er gewerkt wordt aan een dergelijke norm. “De bitumineuze markt moet een oplossing vinden voor het probleem van brandgevaar. Doordat wij twee dakbedekkingbedrijven onder ons beheer hebben, één gespecialiseerd in de verwerking van bitumineuze dakbedekkingen (Klijn Dakbedekkingen) en één in kunststof dakbedekkingen (Primadak) zien wij zeer duidelijk hoe stormachtig zich de markt voor kunststof dakbedekkingen ontwikkelt. Dit gaat veelal ten koste van de bitumineuze dakbedekkingen. Voor de opdrachtgever spelen hierin ook overwegingen als keuzemogelijkheid, duurzaamheid en prijs een belangrijke rol, toch is ook de brandveiligheid een belangrijk aspect hierin. De normering is nodig om de markt voor bitumineuze dakbedekkingen gezond te houden.”

Dynamiek

Directeur van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) Dirk Lahuis juicht het besluit toe dat de NEN 6050 voorlopig als NEN-norm van de baan is. “Het besluit om het onderwerp op te nemen in een NVN is een wijs besluit van de werkgroep die zich hier mee heeft bezig gehouden,” aldus Lahuis.

“De discussie over de norm heeft een gezonde dynamiek ontwikkeld die heeft geresulteerd in een aantal ontwikkelingen die op termijn gunstig kunnen zijn voor de risicobeheersing en reputatie van de sector in zijn geheel en het bestaan van de dakdekker in het bijzonder. De komende jaren zullen dan ook een aantal systemen en oplossingen ontstaan die er zonder deze discussie niet waren gekomen. De discussie en behandeling heeft ook aangetoond dat er nog vele vragen en onzekerheden zijn die eerst beantwoord moeten worden alvorens dit onderwerp genormeerd mag en kan worden.”

Uit het traject zoals dit rondom dit onderwerp is doorlopen, is volgens Lahuis opnieuw duidelijk geworden dat de verhoudingen binnen de sector de laatste jaren zijn verschoven. “Dakmerk als kwaliteitsorganisatie en organisaties van samenwerkende bedrijven in de uitvoering, zoals bijvoorbeeld NDA, spelen een steeds sterkere rol in de ontwikkeling binnen de sector. Deze partijen en haar leveranciers zullen dan nu ook de handschoen moeten opnemen en de ontwikkeling vorm moeten geven.”

André van den Engel, hoofd technische zaken van VEBIDAK en lid van de werkgroep, benadrukt dat de normering er niet voor bedoeld is het gebruik van de brander in de ban te doen. “De branche werkt veelal met de brander en we zijn ook helemaal niet bezig de brander van het dak te weren, integendeel,” zegt hij. “Wel willen we bij risicovolle details open vuur vermijden, dat is iets anders. Hiertoe is innovatie van producten en gereedschappen noodzakelijk en de verschillende producenten zijn hier daarom volop mee aan de slag gegaan – om bijvoorbeeld zelfklevende producten op de markt te brengen die aansluiten bij de praktijkomstandigheden en eveneens een duurzame dakdichting kunnen bewerkstelligen. Wij merken dat veel dakbedekkingbedrijven door deze ontwikkelingen juist worden gestimuleerd. Dat is een goede zaak.”

De branchevereniging doet zelf het nodige aan het informeren van de lidbedrijven en de branche via het Vebidakbericht en bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten van de branchevereniging kunnen de lidbedrijven ervaringen en ideeën uitwisselen. “Wij dragen hiermee bij aan het vergroten van het draagvlak voor de nieuwe norm,” aldus Van den Engel. “Het is voor de branche natuurlijk wel even wennen. Het is nu eenmaal een andere manier van ontwerpen en detailleren, en dus ook verwerken. Maar velen zijn inmiddels doordrongen van de noodzaak dat het anders moet en dat ontwerpers, aannemers en gebouweigenaren daarvan ook doordrongen moeten worden.”

Wanneer van kracht?

Waar het oorspronkelijk de bedoeling was de NEN 6050 dit najaar van kracht te laten worden, werd in de loop van september duidelijk dat dit door een aantal partijen nog niet wenselijk werd geacht. Volgens Van den Engel liggen hier geen inhoudelijke oorzaken aan ten grondslag. “Technisch is invoering van de NEN 6050 op korte termijn naar onze mening zeer zeker haalbaar. De reden dat er gekozen is voor een overgangsperiode, is dat enkele bedrijven nog vraagtekens hebben. Deze zorgen willen wij in de komende tijd met o.a. onze bijeenkomsten wegnemen.”

Wanneer de NEN 6050 daadwerkelijk van kracht zal worden en hoe de norm in de tussenliggende periode in de dakensector zal fungeren, hangt in grote mate af van de bedrijfstak zelf. Roofs zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.