Zoeken

Roofs 2006-09-14 EN 517, nieuwe norm voor dakhaken

Sinds augustus 2006 is een nieuwe norm van kracht voor dakhaken, te weten de Europese Norm (EN) 517. Deze vervangt de uit 1995 daterende norm. Welke plaats heeft deze norm in onze regelgeving en waar nu op te letten? Onderstaand een uiteenzetting met een kritische noot.

Ing. A.B. Berlee, T-Joint B.V.

De Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet, geeft de spelregels van veilig werken aan. Voor alle duidelijkheid, voor àl het werk dat wordt uitgevoerd in Nederland. In de Arbowet staat niet wat er moet gebeuren met welke middelen, er staat in beschreven wat niet mag gebeuren en als er wat gebeurt, hoe daar mee om te gaan. Dat is natuurlijk lastig, want het zou verreweg het makkelijkst zijn om ergens te lezen hoe te handelen, wat mag en wat niet.

Omdat de werkgever in de Arbowet als eerst verantwoordelijke is aangewezen voor een veilige werkplek, is er voor gekozen om per branche door branchevertegenwoordigers en arbeidsdeskundigen onder auspiciën van het ministerie van SZW Arbeidsinspectiebladen op te stellen, de zogenaamde AI-bladen. Zo is er een AI blad voor werkzaamheden op platte daken en er is er een voor het werken op hellende daken. Deze AI-bladen worden, wanneer daar aanleiding voor is, steeds vernieuwd. Een aanleiding kan zijn: een te grote hoeveelheid ongevallen, een nieuwe Europese Norm, nieuwe technologische ontwikkelingen, etc. etc.

Omdat de AI-bladen in overleg met belanghebbenden en volgens de geldende regels worden opgesteld, dienen deze bladen niet alleen als richtlijn voor betreffende werkzaamheden, ze dienen ook als grondslag voor sancties bij niet nakomen. Op veilig werken wordt toegezien, en deze controle valt ook onder het ministerie van SZW, ze wordt uitgevoerd door de Arbeidsinspectie.

Zoals gezegd, in de AI-bladen staan uitgewerkte richtlijnen voor veilig werk. Aan de werkgevers nog steeds de taak om invulling te geven aan de richtlijnen en een veilige werkplek te verzorgen. Dat moet volgens de juiste wijze, met de juiste mensen én …met de juiste middelen. En daar zijn o.a. EN-normen voor. Middelen die volgens de norm zijn gekeurd door een notified body zijn voorzien van een keurmerk. Middels dit keurmerk kan worden aangetoond dat met de juiste middelen wordt gewerkt. Eén van de middelen om veilig te werken op hellende daken is een dakhaak en recentelijk is de norm hiervoor vernieuwd.

Dakhaken naar de nieuwe norm moeten behoorlijk stevig zijn, ze moeten een aanhoudende (statische) kracht van bijna 1,5 ton kunnen houden, een breekkracht van ruim 2,5 ton en een klap op kunnen vangen van een van 2,5 meter hoogte vallend gewicht van 100 kg. Niet alleen de haak zelf moet dat kunnen houden, leveranciers moeten tevens aangeven hoe de haak te bevestigen aan de dakconstructie om genoemde krachten te weerstaan. De haken moeten van metaal zijn en uiteraard corrosiebestendig.

Daarmee zijn we er nog niet, de productie moet gecontroleerd plaatsvinden in lijn met ISO kwaliteitszorg en de haken moeten regelmatig seriematig worden gekeurd. Keuringen moeten plaatsvinden door een ´notified body´. De fabrikant moet het product voorzien van een goede handleiding, waar een uitleg in is opgenomen hoe de haken te installeren en te gebruiken. De haken moeten, eenmaal toegepast op het dak, iedere 12 maanden worden geïnspecteerd door een daartoe competent persoon, en wanneer daar aanleiding toe is, moet de fabrikant het onderhoud aan de haak uit (laten) voeren. Om gebruikers de zekerheid te verschaffen dat ze te maken hebben met een goed product moet het zijn voorzien van een CE merk met naam en toenaam van de fabrikant en het jaar van productie.

Gezien de zware eisen die in de norm aan de dakhaken en de fabrikanten worden gesteld, mag het duidelijk zijn dat de werkgroep de veiligheid van dakhaken in alle facetten tegen het licht heeft gehouden. Het lijdt geen enkele twijfel dat haken naar deze norm meer dan sterk genoeg zijn en dat werpt gelijk de vraag op hoe het dan is gesteld met de haken die, voor de norm bestond, op de daken zijn aangebracht. Naar het zich laat aanzien, mogen deze haken gewoon op de daken blijven en ook gewoon verkocht blijven worden - waarmee de norm feitelijk alleen geldt voor nieuwe fabrikanten en/of nieuwe typen dakhaken. In dat licht mag de vraag gesteld worden of de normcommissie niet is doorgeschoten en de bestaande fabrikanten onevenredig veel voordeel verschaft. Mogelijk dat dit nog nader wordt uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte.