Zoeken

Roofs 2007-04-20 Leidekken met KOMO-procescertificering

Op 16 maart jl. werden met een feestelijke plechtigheid in kasteel Heeswijk te Veghel de eerste drie KOMO-procescertificaten leidekken uitgereikt aan drie bedrijven die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Leidekkers. De andere leden volgen waarschijnlijk later dit jaar. Een interview met dhr. Piet Brand, voorzitter van de leidekkersvereniging, over het nut van certificering.

De leidekkersbedrijven Bogaerts Van Nuland BV, Beck & van de Kroef BV en Walter Verhoeven BV zijn de eerste drie die een certificaat gekregen hebben. De uitreiking vond plaats op een speciaal moment: in Heeswijk werd tevens het tienjarig bestaan van de Leidekkersvereniging gevierd, met een diner, de halfjaarlijkse ALV en een groot feest.

Wat houdt het KOMO-procescertificaat leidekken (maasdekking) in?
“Een procescertificaat zorgt voor een extra kwaliteitsborging van de uitgevoerde werkzaamheden. Om in aanmerking te komen voor het certificaat, vinden er ‘audits’ plaats: een onafhankelijke inspecteur (van certificatie-instantie IKOB-BKB) brengt daarbij een bezoek aan het bedrijf zelf en aan twee ‘werken in uitvoering’. Hij controleert daarbij enerzijds de bedrijfsstructuur en –organisatie, en anderzijds de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Dit laatste gebeurt aan de hand van de bestaande richtlijnen op dit gebied, namelijk de BRL 1513 (Dakdekken hellende daken), en de Uitvoeringsrichtlijn PB10538 Natuursteen leien die vorig jaar tot stand is gekomen. Die uitvoeringsrichtlijn is samengesteld door de Rijksdienst voor monumentenzorg, de Leidekkersvereniging en IKOB-BKB, en bevat de criteria waarop de uitvoering van een werk beoordeeld wordt: daarbij wordt gelet op materiaalgebruik en op de juiste toepassing en verwerking van de producten (denk daarbij aan zaken als de ondergrond, als minimale overlap, afstand van de tengels en panlatten, gebruik van de juiste folie, de detailleringen en afwerking, gebruik van lood, zink etc. etc.). De uitvoeringsrichtlijn functioneert dus als het ware als een soort ‘checklist’ voor de kwaliteitsbewaking. Wanneer de auditor zijn inspectie heeft afgerond en het bedrijf in orde is bevonden, wordt het certificaat afgegeven. Het is voor het eerst dat op het gebied van het leidekken van natuursteen leien KOMO-certificatie plaatsvindt. Daarom waren bij de werkbezoeken van de auditor ook twee deskundigen uit de leidekkerswereld aanwezig.”

Het certificaat geldt alleen voor maasdekking?
“Ja. De Rijksdienst voor Monumentenzorg is momenteel bezig met het opstellen van een uitvoeringsrichtlijn voor rijndekking, d.w.z. oud-Duits, Thüringen-schnit en sjabloon.. Wanneer die richtlijn gereed is, kunnen we ook op dat gebied een certificatietraject in gang zetten.”

Is de certificering verplicht?
“Voor de leden van de leidekkersvereniging wel. Wij vinden het certificaat namelijk een nuttig instrument. Alleen zó kunnen de kwalitatief betere bedrijven zich onderscheiden. Het waarborgen van de kwaliteit van het ambacht is één van de doelstellingen van onze vereniging. Certificatie is daar een middel toe. Het ligt in de lijn der verwachting dat de overige leden in de loop van dit jaar het certificaat zullen halen.”

De leidekkersvereniging telt momenteel 24 leden. Om lid te worden moet men minimaal vijf jaar in het vak werkzaam zijn op hoofdzakelijk monumenten, met eigen opgeleide leidekkers werken en aantoonbaar kwalitatief goed werk leveren. Daar komt nu de verplichting van het KOMO-procescertificaat leidekken bij. De aangesloten bedrijven krijgen een jaar de tijd om het certificaat te halen.

Welke activiteiten heeft de lei­dekkersvereniging nog meer?
“Ons voornaamste doel is het behouden en vergroten van ambachtelijk vakmanschap. Naast certificering besteden we daarom ook veel aandacht aan opleiden. Bij BGA-Nederland is nu een 2-jarige opleiding Leidekken (niveau 2) van start gegaan (zie ook Roofs 2-2007), en we hopen het traject van opleidingen in de toekomst te kunnen uitbreiden met niveau 3, 4 en EVC-trajecten.”

[SdW]