Zoeken

Roofs 2008-02-16 Veenman & Partners bestaat vijf jaar

De valbeveiligingsbranche is in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige branche. De ontwikkeling van het adviesbureau Veenman & Partners Safety Consultants BV uit Zoetermeer is exemplarisch voor de stormachtige ontwikkeling van de branche. Het bedrijf begon in 2002 als eenmanszaak en vierde onlangs haar vijfjarig bestaan. Inmiddels heeft men tien hoogopgeleide medewerkers aan de slag en biedt men een breed pakket aan diensten aan.

De vraag waar veel gebouweigenaren mee worstelen, is: hoe zorg ik voor een optimale veiligheid op mijn dak? Hier heeft men in de meeste gevallen extern advies bij nodig. Het thema ‘veiligheid op daken’ gaat allang niet meer alleen om de vraag of men het gevaar loopt van het dak te vallen. Diverse arbovraagstukken spelen eveneens een rol, zoals bijvoorbeeld de vraag of de dakdekker in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. De groei van Veenman & Partners heeft er ook mee te maken dat men zich op diverse gebieden is gaan bekwamen, zodat het momenteel een bureau is dat naar eigen zeggen adviseert op het gebied van ‘kwaliteit, arbo en milieu’. Onlangs heeft men in de persoon van Simon van Zeist een extra commercieel manager aangetrokken. Van Zeist zet de filosofie en werkwijze van het bedrijf uiteen.

“Als je het over adviezen m.b.t. veiligheid op het dak hebt, zijn de kernbegrippen ‘deskundigheid’ en ‘onafhankelijkheid’,” vertelt hij. “Wij zijn van geen enkele leverancier of organisatie afhankelijk en werken uitsluitend met hoogopgeleid personeel en veiligheidskundigen. De wet- en regelgeving wordt steeds verder aangescherpt, en lang niet iedereen is thuis in deze materie. De vraag naar een adviseur, die goed thuis is in het onderwerp, stijgt. In de vijf jaar van ons bestaan, hebben wij een stormachtige groei doorgemaakt en het einde van de groei is nog niet in zicht. Onze ontwikkeling in de breedte is eigenlijk al doende tot stand gekomen: klanten vroegen ons ook om naast de RI&E bijvoorbeeld een advies m.b.t. het aanbestedingstraject van het plaatsen van de geadviseerde veiligheidsvoorzieningen. Tevens verzorgen wij opleidingen, trainingen, cursussen, en voeren we opleveringskeuringen uit.”

Processchema
Het bedrijf heeft een processchema ontwikkeld om inzichtelijk te maken wat er zoal bij komt kijken om de veiligheid op het dak optimaal te waarborgen. Dit proces loopt van de Risico Inventarisatie & Evaluatie tot de periodieke keuring en inspectie van valbeveiligingsvoorzieningen. Van Zeist: ‘Wij zijn van mening dat deze keuringen op onafhankelijke basis zouden moeten plaatsvinden. Momenteel controleert in de meeste gevallen de leverancier zelf periodiek of de eigen voorzieningen nog voldoen. Dit gaat vast in de meeste gevallen goed, maar het kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Wordt hierbij het product, de montagewijze of beide gecontroleerd? Wij pleiten ervoor elk risico uit te sluiten en de keuring door een onafhankelijke instantie uit te laten voeren. Vergelijk het eens met liften. Het Liftinstituut produceert zelf geen liften. Het is een onafhankelijke instantie en geldt als autoriteit op het gebied van keuren en inspecteren van liften. Zo zou ook het keuren en inspecteren van valbeveiligingsvoorzieningen georganiseerd moeten zijn.”

Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie
“In de praktijk is gebleken dat de risico’s van het werken op het dak nog lang niet altijd bekend zijn bij organisaties waarvan werknemers op het dak hun arbeid verrichten,” aldus Van Zeist. “Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de dakbedekking, het ontbreken van voldoende vluchtwegen en valgevaar tijdens inspecties en kortdurend onderhoud aan de diverse dakinstallaties. Wij inventariseren de mogelijke risico’s op het dak; deze worden vervolgens geëvalueerd, waarna we onze aanbevelingen formuleren. Onze bevindingen worden in een rapportage weergegeven. Deze rapportage wordt visueel ondersteund door een dakveiligheidsplan. Onze RI&E’s worden door het Instituut voor Dakveiligheid (IVDV) getoetst. Dit onafhankelijke instituut beoordeeld of onze RI&E’s voldoen aan de laatste wet- en regelgeving en de richtlijnen waaraan wij ons, als erkende organisatie, hebben gecommitteerd.”

Offertetraject valbeveiligingsvoorzieningen
Van Zeist vervolgt: “Na het uitvoeren van de RI&E worden offertes aangevraagd bij diverse leveranciers van valbeveiliging. Hiervoor is gedegen kennis nodig van de producten die op de markt worden aangeboden en dient men in staat te zijn een goede beoordeling te maken van de offertes. Zijn ze bijvoorbeeld volledig? Wij kunnen voor onze klant beoordelen welke aanbieding voor de situatie het meest geschikt en voordelig is.”

Aanbrengen valbeveiliging
“Wij brengen de valbeveiliging niet zelf aan, dit laten wij over aan de hierin gespecialiseerde partijen,” aldus Van Zeist. “Wel kunnen wij toezicht houden op het plaatsen van de voorzieningen, om er zorg voor te dragen dat de plaatsing geschiedt volgens de adviezen uit de Dak-RI&E. Wij onderhouden het contact met de leveranciers die de voorzieningen plaatsen en evalueren tussentijds en na uitvoering met de klant of de gewenste resultaten zijn behaald.”

Cursussen en trainingen
“Als het dak eenmaal veilig is ingericht, is het van belang dat de personen die op het dak hun werkzaamheden uitvoeren weten hoe ze met de voorzieningen om dienen te gaan. Wij stellen hiertoe protocollen op en verzorgen instructies, trainingen en cursussen. Tevens vervaardigen wij dakplattegronden om de situatie op het dak inzichtelijk te maken.”

Keurmerk
Van Zeist: “Na de uitvoering kan een dak worden gecertificeerd door het IVDV. Het Keurmerk IVDV toont in één oogopslag aan dat het dak aan alle eisen voldoet die door de huidige wet- en regelgeving worden gesteld.”

Keuring en inspectie
“De veiligheidsmaatregelen en –voorzieningen dienen na plaatsing periodiek te worden gecontroleerd om te toetsen of ze nog in voldoende mate een veilige werkomgeving creëren. Hiertoe voeren wij jaarlijkse inspecties uit, waarbij tevens wordt beoordeeld of de instructies en protocollen nog up to date zijn.”

Onafhankelijke keuring en inspectie
Veenman & Partners Safety Consultants heeft in de vijf jaar van haar bestaan, door o.a.  de activiteiten en verantwoordelijkheden uit te breiden, haar opvallende groei kunnen realiseren. Het laatst genoemde item; keuring en inspectie, is het meest recente onderdeel waar Veenman & Partners extra aandacht aan besteed. Leveranciers besteden hier wel aandacht aan, maar toch blijkt in de praktijk dat gebouweigenaren niet altijd hun verantwoordelijkheid nemen. Om tevens het statement dat (onafhankelijke) keuring en inspectie noodzakelijk is, kracht bij te zetten (dit in tegenstelling tot wat nog de dagelijkse praktijk is), organiseert het bedrijf later dit jaar een seminar rond dit onderwerp. Roofs zal u hiervan op de hoogte houden.