Zoeken

Roofs 2008-05-16 Aannemersfederatie Bouw & Infra opgericht

Onlangs is de Aannemersfederatie Bouw & Infra in het leven geroepen, een koepelorganisatie waarbinnen verschillende bouwbranches zich hebben verenigd. De dakenbranche is hier via de branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) onderdeel van. Hoe verhoudt de nieuwe federatie zich tot de bestaande organisaties en wat zijn de belangrijkste taken? Een gesprek met een van de oprichters, Wim van der Maas van Conga.

Momenteel zijn 13 bouwbranches bij de Aannemersfederatie aangesloten, wat inhoudt dat de nieuwe organisatie zo’n 1600 bedrijven met in totaal ongeveer 40.000 arbeidsplaatsen vertegenwoordigt. De Aannemersfederatie bestaat uit drie bloedgroepen, namelijk:

  • De gespecialiseerde aanneming (GA), zoals die zijn verenigd in de CONGA;
  • MKB Bouw
  • MKB Infra.

“De Aannemersfederatie zal zich gaan bezig houden met de belangenbehartiging van de aangesloten branches,” vertelt Van der Maas. “De verschillende branches, vertegenwoordigd door de brancheverenigingen, zijn tot de conclusie gekomen dat sommige zaken het beste in gezamenlijkheid kunnen worden geregeld. De federatie zal zich dan ook concentreren op een beperkt aantal onderwerpen, namelijk de belangenbehartiging voor alle arbeidsgerelateerde zaken (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden), netwerkvorming, ruimtelijke ordening, het informeren van de branches, het stimuleren van innovaties en scholing. Alle afzonderlijke brancheverenigingen en koepelverenigingen blijven gewoon bestaan en functioneren. Door zich echter te verenigen in de Aannemersfederatie staat men sterker en kan men slagvaardiger optreden. De beleidsagenda zal op 18 juni, tijdens een congres in het NBC in Nieuwegein, worden gepresenteerd. Het congres zal worden geopend door Minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Bestuur Aannemersfederatie Bouw & Infra
Het bestuur van de Aannemersfederatie Bouw & Infra bestaat uit:

  • Voorzitter: ing. Henk Klein Poelhuis (tevens waarnemend voorzitter CONGA en voorzitter AVM)
  • Vice-voorzitter: ing. Theo van der Kuil (tevens voorzitter MKB Infra)
  • Bestuurslid: Gerard Buijs (tevens bestuurslid VSB).

Belangenbehartiging
“In het algemeen zijn kleine tot middelgrote partijen in de koepelorganisatie vertegenwoordigd,” aldus Van der Maas. “Een belangrijk doel van de organisatie is het verbeteren van hun positie ten opzichte van de opdrachtgever en de hoofdaannemer. Dat is waar de CONGA voor de gespecialiseerde aanneming al jarenlang heeft gestreden, en nog steeds is het nodig dat hiermee wordt doorgegaan. De Aannemersfederatie heeft de zaken die collectief kunnen worden geregeld onder haar hoede, zoals o.a. CAO onderhandelingen. De Aannemersfederatie is, omdat er een groot aantal branches bij zijn aangesloten, een organisatie die aan de onderhandelingstafel serieus dient te worden genomen. Doordat diverse branches zich hebben verenigd, kunnen deze branches nog beter dan voorheen hun stem laten horen. Wij menen met deze nieuwe organisatie ook ingangen te kunnen creëren in de Haagse politiek.”

Tevens gaat de federatie een belangrijke functie vervullen in de informatievoorziening voor haar branches. Van der Maas: “Als vraagbaak op het gebied van bijvoorbeeld ontslagrecht, arbeidsrecht en omstandigheden, etc., zal de Aannemersfederatie fungeren als aanspreekpunt voor de individuele bedrijven van de aangesloten branches. Daarnaast sluit de federatie collectieve contracten die voor de individuele aangesloten brancheorganisaties financieel niet haalbaar zouden zijn.”

Arbeidsmarktbeleid
“Op het gebied van arbeidsmarktbeleid wil de Aannemersfederatie ertoe bijdragen dat het scholingsinstrument sterker wordt benut om de branches zowel horizontaal als verticaal te versterken,” zegt van der Maas. “Dit betekent dat er zowel aan gewerkt zal worden om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, als ook de instroom te bevorderen. Op deze manier wordt het werkniveau van de branches gemeenschappelijk verbeterd. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met o.a. het opleidingsinstituut voor de gespecialiseerde aanneming, BGA-Nederland. Het is belangrijk dat de branches een duidelijk profiel van zichzelf aan de buitenwereld tonen. Hiermee wordt het werk in de branches aantrekkelijker voor jongeren. Momenteel staat men er veelal niet bij stil dat een functie in de hellende dakenbranche tot de mogelijkheden behoort. De Aannemersfederatie wil zich ervoor inzetten dat hier verbetering in komt.”

Innovaties
Een ander belangrijk doel is het stimuleren van vernieuwingsprocessen en innovaties in de branche. Van der Maas: “Er zijn nog op legio gebieden mogelijkheden tot verbetering van het productie- en verwerkingsproces van het hellende dak. Door ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen en technieken kunnen in de toekomst de arbeidsomstandigheden van dakdekkers hellende dak aanmerkelijk worden verbeterd. Ook initieert de Aannemersfederatie diverse onderzoeken door TNO die naar de producten en het verwerkingsproces worden uitgevoerd. Door samenwerking met andere branches kan het kennisniveau van alle aangesloten branches verder worden verbeterd.”

Centralisatie en decentralisatie
Het zou volgens Van der Maas dan ook verstandig zijn de contacten binnen de Aannemersfederatie te gebruiken om de GA te verbreden en de onderlinge contacten te stimuleren. Door de gezamenlijke onderwerpen centraal te regelen, komen de afzonderlijke brancheverenigingen beter toe aan hun kerntaken. “Iedere branche heeft zijn eigen specialiteit, en zijn eigen problematiek,” aldus Van der Maas. “Bij elk onderwerp wordt afgewogen: willen we dit gezamenlijk aanpakken, of kunnen de brancheverenigingen hier beter individueel werk van maken? Het is een grote vooruitgang dat men elkaar heeft gevonden op de gemeenschappelijke punten, zodat beter een vuist kan worden gemaakt. Samen staan we sterk. Dit gaat nadrukkelijk niet ten koste van de slagvaardigheid en de identiteit van de aangesloten branches – integendeel. De nieuwe koepelvereniging heeft tot doel de individuele branches te versterken en daardoor ook een krachtig gezamenlijk beleid te kunnen voeren.”

Bij de Aannemersfederatie Bouw & Infra zijn de volgende verenigingen aangesloten:

Het Hellende Dak (HHD)
Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN)
Aannemersvereniging Metselwerken (AVM)
Boorinfo (branchevereniging betonboorbedrijven)
Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland (Bovatin)
MKB Bouw
MKB Infra
Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)
Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU)
Nederlandse Vereniging van Kitverwerkende Bedrijven (NVK)
Vereniging van Kalkzandsteen Lijmbedrijven (VKL sectie Bouw)
Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV)
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB)