Zoeken

Roofs 2008-08-18 Aannemersfederatie Neder­land officieel gelanceerd

De Aannemersfederatie Nederland werd begin dit jaar in het leven geroepen (zie Roofs 5-2008). Via branche­vereniging Het Hellende Dak (HHD) is de dakenbranche hierbij betrokken. Na maanden van opbouw werd de nieuwe koepelvereniging op 18 juni 2008 officieel gelanceerd tijdens een oprichtingscongres in het Nieuwe­geins Business Centre (NBC). Tijdens het congres werden de plannen van de Federatie bekend gemaakt. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken was aanwezig om op deze plannen te reageren.

Inmiddels zijn er 14 brancheverenigingen aangesloten bij de Aannemersfederatie Nederland. De leden behoren voornamelijk tot het midden- en kleinbedrijf en zijn werkzaam als hoofd- en gespecialiseerde aannemers in de bouw en infra. Samen representeren de aangesloten brancheorganisaties 1700 bedrijven, die bijna 40.000 medewerkers in dienst hebben en een gezamenlijke omzet genereren van 3,6 miljard euro. De Aannemersfederatie wil een betere positie bewerkstelligen voor het midden- en kleinbedrijf in de bouw en infra en pleit ervoor de gespecialiseerde aannemer in een veel vroeger stadium bij het bouwproces te betrekken. Tijdens het congres werd uiteen gezet hoe men in de praktijk invulling wil geven aan deze idealen. De oprichtingsrede werd uitgesproken door de voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland, Henk Klein Poelhuis. Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven reageerde op de uitgangspunten en wensen van de nieuw opgerichte federatie. Tevens vond hierover een discussie plaats tussen verschillende vertegenwoordigers in de bouwkolom en de overige aanwezigen.

Samenwerking
Klein Poelhuis zette uiteen dat de missie van de Aannemersfederatie tweeledig is. Gezamenlijke doelen zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, de positie van gespecialiseerde aannemer in de bouwkolom, aanbestedingen, innovatie, arbeidsmarkt en scholing zullen collectief worden aangepakt. Branchespecifieke zaken blijven de branches zelf doen. De Aannemersfederatie zal zich wel inzetten voor een betere positionering van de afzonderlijke branches. De bij de federatie aangesloten branches dienen immers te gelden als de autoriteit bij uitstek binnen hun eigen vakgebied. Ook pleitte Klein Poelhuis bijvoorbeeld voor meer ruimte voor deeltijdwerk in de bouwbranche, zodat het werken in de branche voor meer mensen aantrekkelijk wordt.

De Federatie streeft daarom naar intensieve samenwerking met o.a. FNV en CNV en verwante organisaties als Uneto-VNI en Metaalunie. Ook zoekt men nadrukkelijk de samenwerking met bijvoorbeeld TNO en het Verbond van Toeleveranciers. Men verwacht veel van een betere samenwerking met de overheid. Klein Poelhuis richtte zich rechtstreeks tot minister Van der Hoeven toen hij een lans brak voor een kabinetsbrede Bouwbrief, naar analogie van de Industriebrief die het ministerie van Economische Zaken op 19 juni jl. presenteerde. Daarmee zou het kabinet een heldere visie op de bouw formuleren waarmee werk zou kunnen worden gemaakt met o.a. het terugdringen van de faalkosten, logistieke en organisatorische onvolkomenheden, fricties in de arbeidsmarkt, etc. Tevens verzocht Klein Poelhuis de overheid extra middelen beschikbaar te stellen voor een ICT-inhaalslag in de bouw.

Tenslotte kondigde Klein Poelhuis aan dat er een denktank is opgericht voor het MKB in de bouw waar stakeholders van divers pluimage en achtergrond voor is uitgenodigd, die periodiek met voorstellen zal komen om de positie van de MKB-ondernemer in de bouw te versterken. Tevens meldde hij dat de Aannemersfederatie alle aandelen van het scholingsinstituut BGA-Nederland te Boxtel heeft overgenomen – waarmee de BGA openstaat voor alle leden van de aangesloten branches, voor zowel de ondernemers als hun medewerkers.

Reactie Minister van der Hoeven
In haar reactie op de Beleidsnota die al voor het congres aan Minister Van der Hoeven was aangeboden, gaf de minister aan weinig te voelen voor een aparte Bouwbrief. “In de Industriebrief is het kader aangegeven voor ondernemend Nederland; dit moet vertaald worden naar de bouw,” aldus de Minister. Ook zal de bouw moeten profiteren van het geld dat in de Industriebrief reeds beschikbaar is gesteld voor innovatieve oplossingen. Wel toonde Van der Hoeven zich ingenomen met het aanbod van de Federatie om 500 werkzoekenden in achterstandswijken aan een baan te helpen en zo tegelijk een maatschappelijke bijdrage te leveren en iets te doen aan het nijpende personeelstekort dat de bouw al jarenlang teistert.

Het Ministerie van Economische Zaken gaf aan graag met de Aannemersfederatie Nederland (en Bouwend Nederland) samen te werken om zo te helpen bij het op gang brengen en begeleiden van de broodnodige ontwikkelingen in de bouw. Hiertoe zijn inmiddels perio­dieke overleggen gepland: minimaal tweemaal per jaar zal de minister zich door de Federatie laten informeren over de laatste ontwikkelingen. Overigens onderschreef de minister de stelling van de Federatie dat de bouw niet zit te wachten op nieuwe overlegorganen, maar dat het tijd is om daadkrachtig de nodige ontwikkelingen in gang te zetten. “Ik hoop dan ook bij elk overleg steeds weer een aantal agendapunten te kunnen afvinken,” aldus Van der Hoeven.

Discussie
Onder leiding van dagvoorzitter Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), werd vervolgens met verschillende vertegenwoordigers uit de bouwbranche gediscussieerd over de speerpunten van de nieuwe opgerichte Aannemersfederatie Nederland. De aanwezigen konden met behulp van stemkastjes hun stem laten horen - soms zelfs letterlijk, wanneer Van Hoek met de loopmicrofoon door het publiek liep. Over veel stellingen (zoals: ‘Onderwijs is cruciaal voor een goed eindproduct’, zoals Piet Jacobs van branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) die poneerde) was de zaal eensgezind. Andere stellingen, zoals ‘De overheid dient de expertise te behouden’ (Theo van der Keul, MKB Infra) riepen meer discussie op.

Na een optreden van de sneldichteres Dominique ­Engers, die het congres op hilarische wijze samenvatte, sloot de dagvoorzitter de bijeenkomst. Nederland was daarmee een koepelvereniging rijker, die zich heeft voorgenomen voortvarend en ambitieus de belangen van de gespecialiseerde aannemer in de bouwkolom te gaan verdedigen.