Zoeken

Roofs 2008-08-24 Veilig werken met de ladderlift

Verkeerd gebruik van de ladderlift kan leiden tot schades en persoonlijke ongelukken. Omdat dit met enige regelmaat voorkomt, besloot Vlutters Bouwlogistiek, verdeler van de Paus ladderliften en de kranen van Klaas, in samenwerking met branche­vereniging BMWT, een cursus aan te bieden die het veilig werken met de ladderlift zou bevorderen. Vestigingsmanager M. van Kemenade zet de inhoud en de doelstellingen van de veiligheidscursus uiteen.

Verantwoord gebruik van ladderliften beperkt onderhoudskosten en de stilstand van het materieel. Bovendien is volgens de arbowet de werkgever in vrijwel alle gevallen verantwoordelijk indien er een ongeluk gebeurt tijdens de werkzaamheden met de ladderlift, en zal hij aansprakelijk worden gesteld voor de materiële en persoonlijke schade die als gevolg hiervan ontstaat.

“Het is van groot belang dat de werkplek zo veilig mogelijk is,” start Van Kemenade het gesprek. “Daar hoort bij dat vooraf wordt nagedacht over hoe de werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier worden uitgevoerd, hoe het gereedschap veilig wordt gebruikt en hoe de werkplek veilig wordt ingericht. Het gebruik van de ladderlift is niet moeilijk, maar de liftbediener moet wel weten waar hij op moet letten, hoe hij de machine moet bedienen, en welke veiligheidseisen gelden bij het opstellen, gebruik en het afbouwen van de machine. Wij hebben daarom een cursus ontwikkeld die zich speciaal richt op de gebruiker van de ladderlift, en die bestaat uit een theoretisch deel en een deel praktijk. De cursus wordt afgesloten met een examen. Als men de cursus met goed gevolg aflegt, wordt een certificaat met BMWT-badge uitgereikt.”

Veiligheidstraining
De cursus wordt niet door de groothandel zelf verzorgd, maar door een docent van BMWT-Train. BMWT staat voor Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. De vereniging is een branchevereniging van importeurs of fabrikanten van deze machines en richt zich op het behartigen van de collectieve belangen van haar leden. De vereniging is met name actief in het keuren en certificeren van werkmaterieel, als ook het beveiligen en de verhuur van dit materieel. Onder de naam BMWT-Train verzorgt de vereniging diverse trainingen, waaronder de veiligheidstraining.

Van Kemenade: “De moeilijkheid is doorgaans de klanten te interesseren voor een dergelijke cursus. Men gaat er dikwijls van uit dat men in voldoende mate in staat is veilig te werken met een ladderlift. De praktijk duidt echter op het tegendeel. Om mensen over de streep te trekken, bieden wij de eerste honderd inschrijvingen een gratis cursus aan. Inmiddels hebben wij de cursus al drie keer gegeven; per cursusdag geldt een maximum van acht personen – omdat anders de persoonlijke aandacht, en daarmee de kwaliteit van de cursus, niet meer valt te garanderen.”

Theoretisch gedeelte
Wat zijn dan de moeilijkheden en de risico’s bij het gebruik van een ladderlift? “Als de fabrieksvoorschriften in acht worden genomen, kunnen er geen risico’s ontstaan bij het gebruik van een ladderlift,” benadrukt Van Kemenade. “De risico’s ontstaan zodra mensen, bewust of onbewust, op een gevaarlijke of onverantwoorde wijze met de lift omgaan. Ook goed opgeleide medewerkers kunnen ongelukken veroorzaken, als de voorschriften niet strikt worden nageleefd. Vandaar dat de kennisoverdracht op dit onderwerp van essentieel belang is.”

Tijdens de cursus wordt allereerst ingegaan op de regelgeving. De veiligheidseisen voor ladderliften zijn neergelegd in de Europese Machinerichtlijn en zijn verder uitgewerkt in Europese normen. De CE-markering en de conformiteitsverklaring van de fabrikant dient vervolgens inzichtelijk te maken dat de lift aan de minimale eisen voldoet. Eventuele aanpassingen aan de machine mogen alleen door de fabrikant worden aangebracht. De ladder moet periodiek (minimaal eens per jaar) worden gecontroleerd door een deskundige.

Verder wordt ingegaan op de kenmerken en de werking van de ladderlift, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als de veiligheidshelm: deze is verplicht bij het werken met de ladderlift. Personeel dat met de ladderlift werkt, dient op de hoogte te zijn van de verschillende (veiligheids)aspecten die komen kijken bij het werken met een ladderlift, en daar ook op bedacht zijn. Zo dient men bijvoorbeeld elke dag, vóórdat men met de ladderlift gaat werken, te controleren of de lift (nog) voldoende stevig staat. Is de ondergrond bijvoorbeeld zacht geworden als gevolg van regenval? Zijn de ladders ingezakt of ‘hol’ gaan staan? Zijn er bouwdelen of materialen tegen de lift gegleden? Dit soort onvolkomenheden dient altijd eerst te worden gecorrigeerd, en men dient altijd eerst een proefronde te draaien voordat men daadwerkelijk met de ladderlift aan de slag gaat.

Zo zijn er meer aspecten waar de gebruiker attent op dient te zijn. Zo dient men ook bijvoorbeeld te controleren of de kabels niet versleten zijn en de remmen nog afdoende werken. Van Kemenade: “Veilig hijsen begint met het kennen van de lift. Het is dan ook van groot belang dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing kent en de aanwijzingen opvolgt. De fabrikant is verplicht deze mee te leveren, de gebruiker is verplicht het materieel te behandelen en te onderhouden zoals in de gebruiksaanwijzing staat omschreven. Zo kan er bovendien nooit onduidelijkheid bestaan over wie bij eventuele calamiteiten verantwoordelijk is.”

In het theoretisch gedeelte wordt verder ingegaan op de verkeersvoorschriften, het op- en afbouwen van de ladderlift , als ook het opstellen en het gebruik ervan.

Praktijk
Na het theoretische gedeelte volgt een dagdeel oefenen in de praktijk. De cursisten gaan dan onder begeleiding werken met de ladderlift en men wordt daarbij attent gemaakt op de verschillende aspecten waar op gelet dient te worden. De cursusdag wordt afgesloten met een toets. Als deze toets met goed gevolg wordt afgelegd, volgt uitreiking van het certificaat. De certificering is onderworpen aan een periodieke evaluatie van TÜV Nederland QA bv. Een cursusdag duurt van negen tot een uur of drie. Vlutters Bouwmaterialen wil met het aanbieden van deze cursus bijdragen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden op de werkplek.